Treci la conținut Treci la subsol

2 iulie

2 iulie, 2023

 

Duminică, 2 iulie 2023, Deuteronom 29:1-29 – Înnoirea Legământului

 

Acest capitol este o chemare la ascultare de legământul făcut cu Dumnezeu. Versetele 2-8 se constituie într-o recapitulare istorică a credincioșiei lui Dumnezeu. Toată această recapitulare a credincioșiei lui Dumnezeu avea intenția să-i conștientizeze de mila și grația divină. Legământul reînnoit aici avea în vedere și generațiile viitoare: ,,cei ce nu sunt aici printre voi în ziua aceasta” (29:15).

 

Versetele 16-29 reiau tema binecuvântărilor și blestemelor. Dumnezeu pune în evidență faptul că păcatul nu poate să rămână nepedepsit și neprihănirea nerăsplătită. Ceea ce se întâmplă omului în raport cu Dumnezeu depinde de ascultare sau neascultare. Ascultarea este urmată de viață și binecuvântare, iar neascultarea este urmată de moarte și blestem.

 

Ne oprim înaintea Domnului și ne amintim de credincioșia Sa față de noi, de binecuvântările pe care le-a adus în viața și casele noastre. Apoi ne vom concentra pe starea inimii noastre la ușa căreia bate și Dumnezeu și diavolul. Ne vom rededica Domnului și vom caută neprihănirea.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Sunday, July 2, 2023: Deuteronomy 29:1-29 – Renewal of the Covenant

 

This chapter is a call to obey the covenant made with God. Verses 2-8 contain a historical recapitulation of God's faithfulness. This entire recapitulation of God's faithfulness was intended to make the people aware of divine mercy and grace. The renewed covenant here also concerned future generations: “those who are not here today” (29:15).

 

Verses 16-29 revisit the theme of blessings and curses. God highlights the fact that sin cannot go unpunished and righteousness unrewarded. What happens to a man in relation to God depends on obedience or disobedience. Obedience is followed by life and blessing, and disobedience is followed by death and curse.

 

We pause before the Lord and remember His faithfulness to us, the blessings He has brought into our lives and our homes. Then we will focus on the state of our hearts, at whose door both God and the devil knock. We will rededicate ourselves to the Lord and will seek righteousness.