Treci la conținut Treci la subsol

3 ianuarie

3 ianuarie, 2024

Miercuri, 3 ianuarie 2024, 1 Cronici 27:1-34) – Structura militară și politică

 

Îndatoririle evreilor față de regele lor includeau participarea la armată în caz de nevoie și munca forțată. Pentru aceste activități, în slujba împăratului s-au organizat douăsprezece grupuri, fiecare având douăzeci și patru de mii de oameni, cel mai probabil din aceeași seminție. Fiecare grup era activ în slujbă în timpul unei luni din an. În prima lună era Iasobeam, fiul lui Zabdiel, cu un grup de douăzeci și patru de mii de oameni (v. 2). Al doilea grup de douăzeci și patru de mii de oameni îl avea în frunte pe Dodai Ahohitul. Pentru luna a treia era Benaia, fiul preotului Iehoiada. În luna a patra era Asael, fratele lui Ioab. În luna cincea era Samehut, Izrahitul, împreună cu un grup de douăzeci și patru de mii de oameni. În luna a șasea era Ira, fiul lui Icheș.

 

Helet, Pelonitul, era în luna a șaptea, alături de un grup de douăzeci și patru de mii de oameni. În luna a opta era Sibecai, Husatitul. În luna a noua era Abiezer din Anatot. Maharai din Netofa era pentru luna a zecea. În luna a unsprezecea era Benaia din Piraton. În ultima lună, alături de un grup de douăzeci și patru de mii de oameni, era Heldai din Netofa.

 

Este impresionantă munca și acuratețea arhivelor secretarului care a notat și păstrat toate aceste detalii ale cronicilor din vremea domniei regelui David. Aici iese în evidență valoarea lor.

De asemenea, există o listă cu numele liderilor care supravegheau departamentele aparatului birocratic al regelui. Responsabilul trezoreriei de la Ierusalim era Azmavet, fiul lui Adiel. Ionatan, fiul lui Ozia, era administrator peste proprietățile din țară (v. 25). Ezri, fiul lui Chelub era responsabil cu fermele (v. 26). Simei din Rama răspundea de vița de vie și Zabdi din Sefam se îngrijea de pivnițele cu vin (v. 27). Baal-Hanan din Gheder se ocupa de măslini și sicomori (fructe asemănătoare smochinelor), iar Ioas era peste magaziile de untdelemn (v. 28). Sitrai se ocupa de boii de pe dealurile Saronului și Safat de cei câmpie (v. 29). Obil îngrijea de cămile, Iehdia de măgărițe (v. 30). Iaziz se ocupa de oi (v. 31). Înțeleptul Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic (v. 32), alături de Ahitofel și Iehoiada, fiul lui Benaia (v. 33-34 Iehiel era pedagog peste copiii regelui (v. 32) și Architul era prietenul împăratului (v. 33). Ioab era generalul armatei (v. 34).

 

În rugăciunea acestei dimineți vom mulțumi Domnului pentru armata de sfinți care se ostenește în slujba Stăpânului ceresc. Organizarea de la curtea regelui David era impecabilă. Așa se explică succesul, belșugul și victoriile pe care David le-a avut. Când oamenii știu ce au de făcut, fac cu bucurie. Peste fiecare activitate trebuie așezat un responsabil. Niciodată nu trebuie puși doi responsabili peste același grup de oameni, cu excepția situației în care se precizează cine este primul.

 

Să ne rugăm pentru viziune și un spirit de înțelepciune, organizare și supraveghere. Călăuzirea pe care David a avut-o de la Dumnezeu a fost să organizeze oamenii și activitățile. Succesul de care s-a bucurat David a fost, de fapt, consecința acestei organizări.

 

Pastor Luigi Mițoi 

 

 

Wednesday, January 3, 2024: 1 Chronicles 27:1-34 – Military and Political Structure

 

The duties of the Jews towards their king included participation in the army when needed and forced labor. For these activities, twelve groups were organized in the service of the king, each consisting of twenty-four thousand men, most likely from the same tribe. Each group was active in service for one month of the year. In the first month was Jashobeam, son of Zabdiel, with a group of twenty-four thousand men (v. 2). The second group of twenty-four thousand men was led by Dodai the Ahohite. For the third month it was Benaiah, son of the priest Jehoiada. In the fourth month it was Asahel, brother of Joab. In the fifth month it was Shamhuth the Izrahite, along with a group of twenty-four thousand men. In the sixth month it was Ira, son of Ikkesh.

Helez the Pelonite was in the seventh month, alongside a group of twenty-four thousand men. In the eighth month it was Sibbecai the Hushathite. In the ninth month it was Abiezer from Anathoth. Maharai from Netophah was for the tenth month. In the eleventh month it was Benaiah from Pirathon. In the last month, alongside a group of twenty-four thousand men, it was Heldai from Netophah.

 

The work and accuracy of the secretary who noted and preserved all these details of the chronicles from the reign of King David are impressive. Here, their value is highlighted.

There is also a list of the names of the leaders who oversaw the departments of the king's bureaucratic apparatus. The treasurer in Jerusalem was Azmaveth, son of Adiel. Jonathan, son of Uzziah, was the administrator over the properties in the country (v. 25). Ezri, son of Kelub, was responsible for the farms (v. 26). Shimei from Ramah oversaw the vineyards, and Zabdi from Shepham took care of the wine cellars (v. 27). Baal-Hanan from Geder oversaw the olive and sycamore trees, and Joash was over the oil stores (v. 28). Shitrai took care of the cattle in the Sharon hills, and Shaphat of those in the valleys (v. 29). Obil cared for the camels, Jehdeiah for the donkeys (v. 30). Jaziz oversaw the flocks (v. 31). Jonathan, David's uncle, was a counselor (v. 32), along with Ahithophel and Jehoiada, son of Benaiah (v. 33-34). Jehiel was a tutor over the king's children (v. 32), and Ahithophel was the king's friend (v. 33). Joab was the commander of the army (v. 34).

 

In this morning's prayer, we will thank the Lord for the army of saints who labor in the service of the Heavenly Master. The organization at King David's court was impeccable. This explains the success, abundance, and victories that David had. When people know what they must do, they do it with joy. Every activity should have a person in charge. Never should two people be put in charge of the same group, except in cases where it is specified who is the primary leader.

 

Let us pray for vision and a spirit of wisdom, organization, and oversight. The guidance that David had from God was to organize the people and activities. The success that David enjoyed was, in fact, the result of this organization.