Treci la conținut Treci la subsol

2 ianuarie

2 ianuarie, 2024

Marți, 2 ianuarie 2024, 1 Cronici 26:1-32 – Leviți paznici ai porților, ai trezoreriei și judecători

 

Păzirea porților și a trezoreriei era un lucru foarte important, asigurând protecție, siguranță și controlarea accesului în Templu. Întinarea sanctuarului cu ceva impur impunea o jertfă de curățire (Levitic 4:1-3) și putea atrage pedeapsa asupra unei persoane sau a asupra întregului popor. În Templu erau multe obiecte de valoare, cantități mari de aur și argint care puteau fi o ispită pentru oameni fără frică de Dumnezeu.

 

Regele David a poruncit să fie patru mii de închinători care aveau însărcinarea să laude pe Dumnezeu, patru mii de ușieri și șase mii de dregători și judecători (1 Cronici 23:4-5). Erau trei grupuri care se trag din Chehat și un grup care se trage din Merari.

 

Veniturile din trezorerie proveneau din zeciuieli, daruri aduse de popor, pradă de război, dar și din alte surse (Ezra 2:69). Administrarea trezoreriei era responsabilitatea leviților care se trag din Gherson, fiul lui Levi (1 Cronici 6:17). Este uimitor cum niște oameni care au trăit acum trei mii de ani au avut un nivel de organizare atât de riguros și de complex.

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți leviții de atunci și pentru toți leviții de astăzi: muzicieni, administratori, trezorieri și ușieri. Ne rugam lui Dumnezeu pentru tragerea de inimă a acestor slujitori, pentru motivații corecte, pentru un duh smerit, absența concurenței și pentru neasumarea meritelor. Slujbele administrative au implicații spirituale, de aceea absolut orice activitate din Casa lui Dumnezeu promovează sau strică pacea și mărturia Bisericii.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, January 2, 2024: 1 Chronicles 26:1-32 – Levites as Gatekeepers, Treasurers, and Judges

 

The guarding of the gates and the treasury was very important, ensuring protection, safety, and controlling access to the Temple. The defilement of the sanctuary with something impure required a purification offering (Leviticus 4:1-3) and could bring punishment upon an individual or the entire people. There were many valuable items in the Temple, large quantities of gold and silver, which could be a temptation for people without fear of God.

 

King David had commanded that there be four thousand worshipers whose task was to praise God, four thousand gatekeepers, and six thousand officers and judges (1 Chronicles 23:4-5). There were three groups that descended from Kohath and one group from Merari.

 

The treasury's revenues came from tithes, gifts brought by the people, war spoils, and other sources (Ezra 2:69). The administration of the treasury was the responsibility of the Levites who descended from Gershon, the son of Levi (1 Chronicles 6:17). It is amazing how people who lived three thousand years ago had such a rigorous and complex level of organization.

 

We thank God for all the Levites of that time and for all the Levites of today: musicians, administrators, treasurers, and gatekeepers. We pray to God for the dedication of these servants, for correct motivations, for a humble spirit, the absence of competition, and for not taking credit for themselves. Administrative duties have spiritual implications, therefore absolutely any activity in the House of God promotes or damages the peace and testimony of the Church.