Treci la conținut Treci la subsol

1 ianuarie

1 ianuarie, 2024

Luni, 1 ianuarie 2024, 1 Cronici 25:1-31 – Muzicienii leviți împărțiți în 24 de grupuri

 

Muzica vocală și instrumentală din Templu fusese încredințată lui Asaf, Heman și Iedutum (Etan, 15:17). În capitolul de față este prezentată o listă cu numele celorlalți muzicieni care participau la închinare. Este interesant faptul că Biblia numește această lucrare ,,prorocie întovărășită de instrumente muzicale” (v. 1). Un exemplu potrivit este Saul înainte de ungerea sa în slujba de rege al lui Israel: ,,Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și prorocind” (1 Samuel 10:5). Al doilea exemplu este regele Ioram care îl roagă pe Elisei să-i spună ce zice Domnul despre un potențial război cu Moab: ,,Acum aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și, pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei” (2 Regi 3:15).

 

În versete 2-9 sunt prezentați copiii liderului de închinare, Asaf. Familia lor extinsă forma patru dintre cele douăzeci și patru de grupe de închinare. Familia extinsă a lui Iedutum a format șase grupe de închinare.

 

Fiii lui Heman au format 14 grupuri. Fiecare grup era format din doisprezece muzicieni, aceasta însemnând că departamentul de închinare de la Templu era format din două sute optzeci de muzicieni.

 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne ajută să înțelegem prin Cuvânt importanța muzicii, în contextul căreia se manifestă darurile Duhului. După cum discursul laic este diferit de cel religios, atât prin conținut, cât și prin formă, tot la fel, muzica prin care noi ne închinam înaintea lui Dumnezeu este diferită de muzica laică. Mai cu seamă, în contextul nostru bilingv și bicultural, muzica trebuie să atingă fiecare inimă din adunarea frățească atât de diversă. Să ne rugăm pentru discernământ, lepădare de sine, dragoste de oameni și frică de Domnul. În contextul închinării definit de aceste caracteristici vom accepta faptul că fiecare om este unic, prin urmare poate avea preferințe muzicale unice. Aceasta înseamnă că nu toată muzica cântată în biserică se va potrivi cu gustul meu, ci complexitatea și diversitatea acesteia va atinge fiecare inimă din această adunare atât de diversă. Pentru această performanță avem nevoie de multă maturitate, asemenea părinților care cedează deseori multe lucruri pentru bucuria copiilor lor.

 

,,Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!” (Psalm 118:25) 

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 1, 2024: 1 Chronicles 25:1-31 – The Levite Musicians Divided into 24 Groups

 

The vocal and instrumental music in the Temple had been entrusted to Asaph, Heman, and Jeduthun (Ethan, 15:17). This chapter presents a list of the names of other musicians who participated in worship. It is interesting that the Bible refers to this work as the ministry of prophesying, accompanied by harps, lyres and cymbals” (v. 1). A fitting example is Saul before his anointing as king of Israel: “When you enter the city, you will meet a group of prophets coming down from the high place with lyres, tambourines, flutes, and harps before them, and they will be prophesying” (1 Samuel 10:5). Another example is King Jehoram asking Elisha what the Lord says about a potential war with Moab: “Now bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came on Elisha” (2 Kings 3:15).

 

Verses 2-9 introduce the children of the worship leader, Asaph. Their extended family formed four of the twenty-four worship groups. The extended family of Jeduthun formed six worship groups.

 

The sons of Heman formed 14 groups. Each group consisted of twelve musicians, meaning that the worship department at the Temple consisted of two hundred eighty musicians.

 

We thank God for helping us understand the importance of music through His Word, in which the gifts of the Spirit are manifested. Just as secular speech is different from religious speech, both in content and form, so too, the music through which we worship God is different from secular music. Especially in our bilingual and bicultural context, music must touch every heart in such a diverse brotherly assembly. Let us pray for discernment, self-denial, love for people, and fear of the Lord. In the context of worship defined by these characteristics, we will accept that each person is unique, and therefore may have unique musical preferences. This means that not all music played in church will suit my taste, but the complexity and diversity of it will touch every heart in this diverse assembly. For this performance, we need a lot of maturity, like parents who often give up many things for the joy of their children.

 

Lord, save us! Lord, grant us success!” (Psalm 118:25)