Treci la conținut Treci la subsol

3 februarie

3 februarie, 2024

Sâmbătă, 3 februarie 2024, 2 Cronici 29:1-36 – Domnia lui Ezechia

 

Ezechia a ajuns rege la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Ezechia a domnit 14 ani împreună cu tatăl său, Ahaz (729-715 î. C.), a domnit singur 18 ani (715-697 î. C.) și 11 ani împreună cu fiul său, Manase (697-686 î. C.), în total 43 de ani. Este de-a dreptul impresionant să-l vedem pe Ezechia, unul dintre cei mai buni împărați, cum străluncește între tatăl său, Ahaz și fiul său, Manase, doi dintre cei mai răi împărați din Iuda. Rareori s-a putut vedea un copil așa de diferit de tatăl său (Ezechia-Ahaz) și un tată de fiul său (Ezechia-Manase).

 

El a fost contemporan cu regii asirieni, Sargon al II-lea și Sanherib. De asemenea, a fost contemporan cu regii egipteni Sabaka, Sabataka și Taharqa. Regatul de Nord căzuse deja în fața Asiriei din anul 722 î. C. și cea mai mare parte din populație fusese deportată (2 Regi 17:1-6).

 

Este impresionant să constatăm faptul că Scriptura îi acordă un spațiu generos lui Ezechia:

–          trei capitole în cartea 2 Regi (18-20)

–          patru capitole în cartea 2 Cronici (29-32)

–          patru capitole în cartea Isaia (36-39)

 

Ezechia a fost unul dintre cei mai buni regi ai lui Iuda: „El şi-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel; şi dintre toţi împăraţii lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la El, şi a

păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.“ (2 Regi 18:5-6)

 

Reforma spirituală demarată de Ezechia a început cu restaurarea Casei Domnului. Tatăl său a înlocuit altarul Domnului cu unul păgân, a stricat uneltele de la Templu, a sfărâmat altarul de aramă și a închis ușile Casei Domnului (2 Regi 28:24). Ezechia a reparat toate stricăciunile făcute de tatăl său și de regii de dinaintea lor (v. 3-11).

 

În Noul Testament, Ioan remarcă la Mântuitorul această uriașă pasiune pentru Casa lui Dumnezeu: ,,Ucenicii Lui şi-au adus aminte că este scris: «Râvna pentru Casa Ta Mă mănâncă pe Mine.“ (Ioan 2:13-17). Cine Îl iubește pe Dumnezeu iubește și Casa lui Dumnezeu.

 

Casa Domnului fusese abandonată și închisă. Ezechia a adunat preoții și leviții (v. 4) să deschida și să curețe Casa Domnului. Mulțimea de preoți și leviți au lucrat șaisprezece zile să curețe Casa Domnului (v. 17). Templul a fost restaurat și resacralizat. S-au adus jertfe, leviții au cântat după rânduiala lui David, împăratul și tot poporul s-au închinat înaintea Domnului. Poporul a jertfit șaptezeci de boi, o sută de berbeci și două sute de miei pentru arderi de tot. De asemenea, au jertfit șase sute de boi și trei mii de oi pentru jertfele de mulțumire.

 

Un singur om a făcut diferența: ,,…lucrul s-a făcut pe neașteptate”. Un singur om a mobilizat întreaga națiune. De aceea, Scriptura menționază că Dumnezeu a spus: ,,Caut un om” (Ezechiel 22:30)

 

În rugăciunea aceasta ne vom ruga pentru oameni, pentru oameni care fac diferența, pentru oameni care scriu istoria, pentru oameni fideli Cuvântului, loiali lui Dumnezeu. Aproximativ aceeași populație a fost pe vremea domniei lui Ahaz, Ezechia și Manase, însă Ezechia a făcut diferența. Toți trei au fost regi, însă Ezcehia a fost rege pentru Dumnezeu și pentru oameni, iar ceilalți doi au fost regi pentru ei.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, February 3, 2024: 2 Chronicles 29:1-36 – Hezekiah’s Reign

 

Hezekiah became king at the age of 25 and reigned for 29 years in Jerusalem. He co-reigned 14 years with his father, Ahaz (729-715 B.C.), alone for 18 years (715-697 B.C.), and 11 years with his son, Manasseh (697-686 B.C.), for a total of 43 years. It is quite remarkable to see Hezekiah, one of the best kings, shining alongside his father, Ahaz, and his son, Manasseh, two of the worst kings of Judah. It's rare to see a child so different from his father (Hezekiah-Ahaz) and a father from his son (Hezekiah-Manasseh).

 

He was a contemporary of the Assyrian kings, Sargon II and Sennacherib. He was also contemporary with the Egyptian kings Sabaka, Sabataka, and Taharqa. The Northern Kingdom had already fallen to Assyria in 722 B.C., and most of the population had been deported (2 Kings 17:1-6).

It is impressive to note that Scripture gives generous space to Hezekiah:

·      three chapters in the book of 2 Kings (18-20)

·      four chapters in the book of 2 Chronicles (29-32)

·      four chapters in the book of Isaiah (36-39)

 

Hezekiah was one of the best kings of Judah: “He trusted in the LORD, the God of Israel; so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. For he held fast to the LORD, he did not depart from following Him, and kept His commandments, which the LORD commanded Moses.” (2 Kings 18:5-6)

 

The spiritual reform initiated by Hezekiah began with the restoration of the House of the Lord. His father had replaced the Lord's altar with a pagan one, had destroyed the Temple's tools, shattered the bronze altar, and closed the doors of the House of the Lord (2 Kings 28:24). Hezekiah repaired all the damage done by his father and the kings before (v. 3-11).

 

In the New Testament, John remarks on the Savior's immense passion for the House of God: “His disciples remembered that it is written, 'Zeal for Your house will consume me.' ” (John 2:13-17). He who loves God also loves the House of God.

 

The House of the Lord had been abandoned and closed. Hezekiah gathered the priests and Levites (v. 4) to open and cleanse the House of the Lord. A multitude of priests and Levites worked for sixteen days to cleanse the House of the Lord (v. 17). The Temple was restored and re-consecrated. Sacrifices were offered, the Levites sang according to the order of King David, and all the people worshipped before the Lord. The people sacrificed seventy bulls, one hundred rams, and two hundred lambs for burnt offerings. They also sacrificed six hundred bulls and three thousand sheep for thanksgiving offerings.

 

One man made a difference: “…it was done suddenly.” One man mobilized the entire nation. Therefore, Scripture mentions that God said, “I seek a man” (Ezekiel 22:30)

 

In this prayer, we will pray for people, for people who make a difference, for people who write history, for people faithful to the Word, loyal to God. Nearly the same people existed during the reigns of Ahaz, Hezekiah, and Manasseh, but Hezekiah made the difference. All three were kings, but Hezekiah was a king dedicated to God and the people, while the other two were kings for themselves.