Treci la conținut Treci la subsol

2 februarie

2 februarie, 2024

Vineri, 2 februarie 2024, 2 Cronici 28:1-27 – Domnia lui Ahaz

 

Ahaz a fost contemporan cu prorocul Isaia, însă nu a folosit această oportunitate fiindcă a disprețuit tot ce i-a spus Dumnezeu prin acest profet. Deși a avut o moștenire de familie bună, fiind nepotul împăratului Ozia și fiul împăratului Iotam, Ahaz a fost unul dintre cei mai răi împărați ai lui Iuda, Biblia nemenționând nici măcar o calitate a lui. Doar regii Manase și Amon l-au întrecut în răutate și necredincioșie.

 

Scripturile remarcă faptul că împăratul Ahaz nu a făcut ce-I place lui Dumnezeu (v. 1).

1.         Una dintre manifestările idolatriei a constat în faptul că și-a trecut copiii prin foc, după obiceiul popoarelor păgâne (v. 3). Ahaz a fost primul rege evreu care „și-a trecut fiul prin foc“, jertfindu-i zeului Moloc. Aceste fapte au sfidat sfințenia lui Dumnezeu și au pus în evidență lipsa lui loialitate. În felul acesta el a creat concurență închinării în fața lui Dumnezeu, promovând cultul păgân. Un templu al lui Moloc fusese construit încă de pe vremea lui Solomon: „Atunci Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon“ (1 Regi 11:7).

2.         A făcut chipuri turnate ale Baalilor, oferind oamenilor alternative de închinare (v. 2).

3.         Ardea tămâie și aducea jertfe pe dealuri și sub copaci (v. 4).

 

În cei 16 ani de domnie, Ahaz a trebuit să facă față războaielor declanșate de Retin, împăratul Siriei și Pecah, împăratul Israelului (Isaia 7:1). Pentru a rezista acestor presiuni puternice, Ahaz a cerut ajutorul lui Tiglat Pileser, împăratul Asiriei, ocolind posibilitatea de a-i cere ajutor lui Dumnezeu. În felul acesta împăratul Ahaz a devenit vasalul asirienilor, plătind un greu tribut în toți anii lui de domnie (2 Regi 16:7).

 

Pentru a căpăta bunavoința lui Tiglat Pileser, Ahaz i-a dat tot tezaurul Casei lui Dumnezeu (2 Regi 16:8). Mai mult, Ahaz a făcut o vizită la Damasc pentru a-l întâlni pe regele asirian, cu ocazia unui război pe care acesta îl purta împotriva lui Retin, împăratul Siriei. Ajungând la Damasc, Ahaz a rămas impresionat de altarul sirienilor și a trimis poruncă preotului Urie de la Ierusalim să facă un altar după modelul celui de la Damasc.

 

Preotul Urie a terminat altarul înaintea întoarcerii împăratului. A scos altarul Domnului din Templu și l-a înlocuit cu noul altar, după modelul sirian. Ahaz a mai făcut multe alte modificări ale Casei lui Dumnezeu, atrăgându-și mânia lui Dumnezeu, Stăpânul Templului.

 

1.     Împăratul Ahaz s-a urcat pe noul altar când s-a întors acasă și a adus jertfe pe el (2 Regi 16:12-13).

2.     A sfărâmat suporții ligheanelor de aramă din Templu și a dat la o parte marea de pe boii de aramă (v. 17).

3.     Pentru a face pe plac împăratului Asiriei, a modificat intrarea în Templu (v. 18).

 

Alianța lui Ahaz cu asirienii a condus la dezastru, păgânizând populația și sărăcind țara.

Scriptura menționează că toate aceste lucruri străine au sabotat închinarea înaintea lui Dumnezeu și au promovat cultul păgân. Culmea nebuniei lor este că în mijlocul acestui circ idolatru se așteptau sî fie binecuvântați de Dumnezeu!

 

Lecția de viață desprinsă din acest pasaj pune în evidență importanța modelului de credincioșie și loialitate al conducătorilor. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru inimi curate și pentru fidelitate!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Friday, February 2, 2024:  2 Chronicles 28:1-27 – The Reign of Ahaz

 

Ahaz was a contemporary of the prophet Isaiah, but he did not use this opportunity because he despised everything that God told him through this prophet. Although he had a good family heritage as the grandson of King Uzziah and the son of King Jotham, Ahaz was one of the worst kings of Judah; the Bible does not mention a single quality of his. Only kings Manasseh and Amon surpassed him in wickedness and faithlessness.

The scriptures note that King Ahaz did not do what was pleasing to God (v. 1).

 

1.     One of the manifestations of idolatry consisted in him making his children pass through fire, according to the custom of pagan people (v. 3). Ahaz was the first Jewish king who “made his son pass through the fire,” sacrificing him to the god Molech. These acts defied the sanctity of God and highlighted his lack of loyalty. In this way, he created a competition in worship before God, promoting the pagan cult. A temple of Molech had been built since the time of Solomon: “Then Solomon built a high place for Chemosh the detestable god of Moab, and for Molech the detestable god of the Ammonites” (1 Kings 11:7).

2.     He made cast images of the Baals, offering people alternatives to worship (v. 2).

3.     He burned incense and offered sacrifices on hills and under trees (v. 4).

 

In his 16 years of reign, Ahaz had to face the wars launched by Rezin, the king of Syria, and Pekah, the king of Israel (Isaiah 7:1). To resist these strong pressures, Ahaz asked for the help from Tiglath Pileser, the king of Assyria, bypassing the possibility of asking God for help. In this way, King Ahaz became a vassal of the Assyrians, paying a heavy tribute in all his years of reign (2 Kings 16:7).

 

To gain the favor of Tiglath Pileser, Ahaz gave him all the treasures of the House of God (2 Kings 16:8). Moreover, Ahaz visited Damascus to meet the Assyrian king, on the occasion of a war he was waging against Rezin, the king of Syria. Arriving in Damascus, Ahaz was impressed by the altar of the Syrians and sent orders to the priest Uriah from Jerusalem to make an altar after the model of the one in Damascus.

 

Priest Uriah completed the altar before the king's return. He removed the Lord's altar from the Temple and replaced it with the new altar, according to the Syrian model. Ahaz made many other modifications to the House of God, drawing the wrath of God, the Lord of the Temple.

 

1.     King Ahaz went up to the new altar when he returned home and offered sacrifices on it (2 Kings 16:12-13).

2.     cut off the side panels and removed the basins from the movable stands. He removed the Sea from the bronze bulls that supported it and set it on a stone base (v. 17).

3.     To please the Assyrian king, he modified the entrance to the Temple (v. 18).

 

Ahaz's alliance with the Assyrians led to disaster, paganizing the population, and impoverishing the country. Scripture mentions that all these foreign things sabotaged worship before God and promoted the pagan cult. The height of their folly is that in the midst of this idolatrous circus, they expected to be blessed by God!

 

The life lesson drawn from this passage emphasizes the importance of the model of faithfulness and loyalty of leaders. Let us pray to God for pure hearts and fidelity!