Treci la conținut Treci la subsol

29 ianuarie

29 ianuarie, 2024

Luni, 29 ianuarie 2024, 2 Cronici 24:1-27 – Domnia lui Ioas și restaurarea Templului

 

Regele Ioas din Iuda a domnit între anii 835 și 796 î. C. și a fost contemporan cu regii din Israel: Iehu, Ioahaz și Ioas. Copilăria și domnia lui Ioas se constituie într-o adevărată lecție de viață prin faptul că surprinde într-o manieră evidentă importanța influenței prin mentorare. Fenomenul acesta s-a manifestat în cele trei etape ale vieții lui Ioas:

 

1.     Soția preotului Iehoiada l-a ascuns în Casa Domnului pe pruncul Ioas în primii șase ani de viață, de furia bunicii sale, Atalia, care, după moartea fiului ei, regele Ahazia, a ucis pe toți potențialii moștenitori la tron (2 Cronici 22:10-12). O femeie neprihănită l-a scăpat pe pruncul Ioas de o femeie demonizată și ucigașă. Ioas, probabil singurul supraviețuitor al familiei lui Ahazia, a început să domnească la vârsta de șapte ani și a fost rege în Iuda pentru patruzeci de ani (v. 1).

2.     Ioas a fost un rege foarte bun atâta vreme cât a trăit mentorul său, preotul Iehoiada (v. 2-3). Acest mare om al lui Dumnezeu a orchestrat așezarea pe tron a copilului Ioas, eliminând-o de la tron pe Atalia, fiica lui Ahab și a sidonitei Izabela (2 Cronici 23:1-3, 12-15). Templele lui Baal din Samaria și Ierusalim au fost distruse (2 Cronici 23:16-21). Cea mai mare realizare a regelui Ioas a fost restaurarea Templului din Ierusalim (v. 4-5). El a organizat o mare campanie de strângere de fonduri în țară și apoi restaurarea Casei lui Dumnezeu. Metodele inventate de Ioas atunci pentru strângerea taxelor au condus la folosirea ,,cutiei milei” în bisericile istorice (ortodoxă și catolică) și a ,,colectei” din bisericile evanghelice (baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie… – v. 8-11).

3.     Spre bătrânețe, după moartea lui Iehoiada, Ioas s-a prăbușit sub presiunea oamenilor păcătoși din popor, ajungând un închinător la idoli și un ucigaș (v. 17-18). Când a murit Iehoiada a murit mentorul regelui Ioas (v. 15-16). Cât de importantă de influența unui sfetnic bun și sfânt.

 

Ce anume îi atrage pe oameni spre idolatrie? Satisfacția cărnii: petrecerile ,,sfinte”, beția, curvia cu preotesele păgâne. Poporul de atunci, ca și cel de acum, era atras de duhul Hollywood-ului și al Las Vegas-ului.

 

Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a prorocit poporului, dar oamenii nu mai aveau urechi de auzit (v. 19-20). Probabil că Zaharia era aproximativ de vârsta lui Ioas, au copilărit împreună, însă diferența actuală dintre ei era dată de faptul că Zaharia a rămas sub conducerea Duhului Sfânt, însă Ioas a trecut sub conducerea duhului lui Mamona.

 

Așa de mare a fost nebunia poporului, încât l-au ucis pe Zaharia în curtea Templului la porunca lui Ioas. Iehoiada l-a salvat de la moarte pe Ioas când era copil, l-a uns împărat la vârsta de șapte ani, l-a mentorat pentru aproximativ treizeci de ani și, în mod incredibil, Ioas a poruncit ca fiul său, Zaharia, să fie ucis cu pietre pentru că îi mustrase pentru idolatria lor (v. 21-22). Este mai mult decât lipsă de recunoștință – este nebunie și influență demonică.

 

Ioas a avut ,,doua vieți” – o viață sub influența mentorului său, Iehoiada, și o a doua viață sub influența oamenilor păcătoși din popor. Sub influența lui Iehoiada a restaurat Templul lui Dumnezeu, iar sub influența poporului apostat L-a părăsit pe Dumnezeul Templului. Atât de puternică și importantă este influența care se manifestă asupra unui lider!

 

Să ne rugăm pentru conducători, pentru lideri, pentru influența care se manifestă în biserică. Să ne rugăm pentru o influență biblică, smerită, duhovnicească, evitând lucrurile lumești, firești, păcătoase. Doamne, ai milă de noi, de copiii noștri și de poporul Tău!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 29, 2024: 2 Chronicles 24:1-27 – The Reign of Joash and the Restoration of the Temple

 

King Joash of Judah reigned from 835 to 796 B.C. and was a contemporary of the kings of Israel: Jehu, Joahaz, and Joash. The childhood and reign of Joash constitute a life lesson as they clearly shows the importance of influence through mentorship. This phenomenon manifested itself in the three stages of Joash's life:

 

1.     The wife of Priest Jehoiada hid the infant Joash in the House of the Lord for the first six years of his life, to protect him from the fury of his grandmother, Athaliah, who, after the death of her son, King Ahaziah, killed all potential heirs to the throne (2 Chronicles 22:10-12). A righteous woman saved the infant Joash from a demonized and murderous woman. Joash, likely the sole survivor of Ahaziah’s family, began to reign at the age of seven and was king in Judah for forty years (v. 1).

2.     Joash was a very good king for as long as his mentor, Priest Jehoiada, was alive (vv. 2-3). This great man of God orchestrated the ascension to the throne of the child Joash, eliminating Athaliah, the daughter of Ahab and the Sidonian Jezebel, from the throne (2 Chronicles 23:1-3, 12-15). The temples of Baal in Samaria and Jerusalem were destroyed (2 Chronicles 23:16-21). The greatest achievement of King Joash was the restoration of the Temple in Jerusalem (vv. 4-5). He organized a major fundraising campaign in the country and then the restoration of the House of God. The methods Joash invented for collecting taxes led to the use of the “alms box” in historic churches (Orthodox and Catholic) and the “offering/collection” in evangelical churches (Baptist, Pentecostal, Evangelicals… – vv. 8-11).

3.     In his old age, after the death of Jehoiada, Joash fell under the pressure of the sinful people, becoming an idolater and a murderer (vv. 17-18). When Jehoiada died, so did King Joash’s mentor (vv. 15-16). The importance of the influence of a good and holy advisor is significant.

 

What attracts people to idolatry? The satisfaction of the flesh: “holy” feasts, drunkenness, fornication with pagan priestesses. The people of that time, like today, were drawn to the spirit of Hollywood and Las Vegas.

 

Zechariah, the son of Priest Jehoiada, prophesied to the people, but they no longer had ears to hear (vv. 19-20). Zechariah was likely about the same age as Joash – they had grown up together – but the current difference between them was that Zechariah remained under the guidance of the Holy Spirit, whereas Joash had come under the influence of the spirit of Mammon.

 

The folly of the people was so great, that they killed Zechariah in the courtyard of the Temple at Joash’s command. Jehoiada had saved Joash from death when he was a child, anointed him king at the age of seven, mentored him for about thirty years, and incredibly, Joash ordered that his son, Zechariah, be stoned to death for reproaching them for their idolatry (vv. 21-22). It is more than ingratitude – it is madness and demonic influence.

 

Joash had “two lives” – one life under the influence of his mentor, Jehoiada, and a different, second life under the influence of the sinful people. Under the influence of Jehoiada, he restored the Temple of God, and under the influence of the apostate people, he abandoned the God of the Temple. Such is the powerful and important influence that manifests upon a leader!

 

Let us pray for our leaders, for the influence that is manifested in the church. Let us pray for a biblical, humble, spiritual influence, avoiding worldly, natural, sinful things. Lord, have mercy on us, our children, and Your people!