Treci la conținut Treci la subsol

29 august

29 august, 2023

Marți, 29 august 2023, 1 Samuel 2:11-28 – Familia lui Eli și a lui Samuel

 

Samuel a rămas cu Eli la Casa lui Dumnezeu, începând procesul de formare fizică, morală și spirituală (v. 26). Prima profeție a copilului Samuel a fost una de judecată a preoților corupți.

Eli pierduse controlul asupra fiilor lui care erau preoți și care slujeau înaintea lui Dumnezeu într-o manieră blasfematoare.

1.     Aceștia își însușeau după plăcere carnea animalelor jertfite, ce aparținea de fapt lui Dumnezeu (v. 12-17).

2.     Mai rău, practicau desfrâul ritualurilor canaanite în Cortul Preasfânt (v. 22-25).

Prin contrast, familia lui Samuel care era formată din nepreoți manifesta grijă și responsabilitate în formarea copilului Samuel. Deși Ana îl închinase pe Samuel lui Dumnezeu, ea venea anual la Templu pentru a se ocupa de nevoile fiului ei. Drept urmare, Dumnezeu a renunțat la preoția lui Eli din cauza iresponsabilității și nerespectării condițiilor de slujire (v. 29-33; Maleahi 2:1-3).

 

Mustrarea preotului Eli față de fiii săi, Hofni și Fineas, a fost prea târzie și slabă (1 Samuel 2:23-24). Din cauza slujirii lor iresponsabile Dumnezeu i-a omorât: ,,Voi lăsa să rămână la altarul Meu numai unul dintr-ai tăi, ca să ţi se topească ochii de durere şi să ţi se întristeze sufletul, dar toţi ceilalţi din casa ta vor muri în floarea vârstei. Şi iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas: amândoi vor muri într-o zi. Eu Îmi voi pune un preot credincios, care va lucra după inima Mea şi după sufletul Meu; îi voi zidi o casă stătătoare şi va umbla totdeauna înaintea Unsului Meu. Şi oricine va mai rămâne din casa ta va veni să se arunce cu faţa la pământ înaintea lui pentru un ban de argint şi pentru o bucată de pâine şi va zice: «Pune-mă, te rog, în una din slujbele preoţiei, ca să am o bucată de pâine să mănânc.»” (1 Samuel 2:33-36). Este înspăimântătoare experiența familiei lui Eli. Ei, chemați să fie slujitorii lui Dumnezeu, erau, de fapt, ruinătorii lucrării lui Dumnezeu!

 

Este timpul rugăciunii și începem prin a-I mulțumi Domnului pentru că ne descoperă intensitatea exigenței Sale cu privire la slujba pe care oamenii sunt chemați să o facă: ,,între tindă și altar” (Ioel 2:17) – tinda în care stau oamenii și altarul în care stă Dumnezeu. Preotul trebuie să stea între tindă și altar. Mare responsabilitate! Foarte mare responsabilitate!

 

Continuăm rugăciunea, cerând Domnului cu umilință să ne păzească de ignoranță, iresponsabilitate, nepăsare și blasfemie în slujire, ca să nu murim. ,,Pentru ce călcați în picioare darurile mele…” (v. 29). ,,… cum se face că tu cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe Mine…” (v. 29b). Să fim cu mare băgare de seamă pentru că onoarea de a fi chemați să slujim să nu devină pedeapsa pentru care trebuie să murim.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, 29th August 2023: 1 Samuel 2:11-28 – Eli and Samuel’s Families

 

Samuel remained with Eli in the House of God and began his physical, moral, and spiritual training (v. 26). The first prophecy of young Samuel was one of judgment against corrupt priests. Eli had lost control over his sons who were priests and served before God in a blasphemous manner.

1.     They would take for themselves the flesh of the sacrificed animals, which actually belonged to God (v. 12-17).

2.     Worse, they engaged in the licentious rituals of the Canaanites within the Holy Tent (v. 22-25).

In contrast, Samuel's family, made up of non-priests, showed care and responsibility in raising Samuel. Although Hannah had dedicated Samuel to God, she came annually to the Temple to tend to her son's needs. As a result, God rejected Eli's priesthood because of irresponsibility and non-compliance with the conditions of serving (v. 29-33; Malachi 2:1-3).

 

Eli’s rebuke toward his sons, Hofni and Phinehas, was too little and too late (1 Samuel 2:23-24). Because of their irresponsible service, God killed them: “Every one of you that I do not cut off from serving at my altar I will spare only to destroy your sight and sap your strength, and all your descendants will die in the prime of life.“ ‘And what happens to your two sons, Hophni and Phinehas, will be a sign to you—they will both die on the same day. I will raise up for myself a faithful priest, who will do according to what is in my heart and mind. I will firmly establish his priestly house, and they will minister before my anointed one always. Then everyone left in your family line will come and bow down before him for a piece of silver and a loaf of bread and plead, “Appoint me to some priestly office so I can have food to eat.”’” (1 Samuel 2:33-36). The experience of Eli's family is terrifying. They, called to be servants of God, were, in fact, destroyers of God's work!

 

It is time for  prayer, and we start by thanking the Lord for revealing the intensity of His demands regarding the ministry people are called to do: “between the portico and the altar” (Joel 2:17) – the portico where people stand and the altar where God resides. The priest must stand between the portico and the altar. A great responsibility! A very great responsibility!

 

We continue in prayer, humbly asking the Lord to keep us from ignorance, irresponsibility, indifference, and blasphemy in our service, so we do not perish. “Why do you scorn  my sacrifice and offering…” (v. 29). “… why do you honor your sons more than Me…” (v. 29b). We must be very careful, for the honor of being called to serve should not become the punishment for which we must die.