Treci la conținut Treci la subsol

28 august

28 august, 2023

Luni, 28 august 2023, 1 Samuel 2:1-10 – Cântarea Anei

 

Cântarea Anei este unul dintre cele mai emoționante poeme din Vechiul Testament, cu un caracter mesianic foarte pronunțat. Ana a fost o femeie cu ,,sufletul amărât” pentru că nu putea să aibă copii. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și drept mulțumire ea a compus o cântare de recunoștință. Rugăciunea ascultată i-a schimbat viața, starea și statutul.

 

Cântarea Anei are trei părți:

1. Ea proclamă și înalță bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu (v. 1-3). Ana surprinde câteva caracteristici ale caracterului lui Dumnezeu:

a.     El este Salvatorul: „Mă bucur în mântuirea Ta.“ Trecutul dureros este înlocuit cu un prezent binecuvântat.

b.     El este sfânt: „Nimeni nu este sfânt ca Domnul.“ Remarcă sfințenia deplină a lui Dumnezeu.

c.     El este unic, nu are asemănare: „Nu este altul în afară de Tine.“ Din acest motiv nu trebuie să-L punem pe Dumnezeu în competiție cu nimeni și cu nimic în viața noastră.

d.     Dumnezeu este demn de încredere: „Nu este stâncă asemenea Dumnezeului nostru.“ Încrederea noastră se bazează pe caracterul supranatural al lui Dumnezeu.

e.     Dumnezeu este atotcunoscător: „Pentru că Domnul este un Dumnezeu care știe totul.“ Încrederea noastră se bazează pe acțiunile lui Dumnezeu, pe dovezi în care Dumnezeu a făcut minuni.

f.      Dumnezeu este judecătorul tuturor: „El cântărește faptele.“ Încrederea noastră se bazează pe evaluarea obiectivă a lui Dumnezeu.

 

2. Ea explică cum Dumnezeu a ridicat-o din frustrare, singurătate și rușine (v. 4-8):

a.     El descurajează pe cei răi, însă îi încurajează pe cei oprimați: ,,Arcul celor puternici s-a sfărâmat… cei slabi sunt încinși cu putere.” Probabil făcea referire la experiența din trecut când Penina se lăuda cu răutatea ei.

b.     Dumnezeu ia de la cel ce are și îi dă celui ce nu are: ,,Cei sătui nu mai au pâine, cei flămânzi se odihnesc”. Copiii Peninei nu sunt menționați în Scriptură, însă Samuel este ultimul judecător, profet și slujitorul care a uns primii doi regi, pe Saul și pe David.

 

3. Ea anticipează viitorul în care Unsul va fi înălțat (v. 9-10). Prezentul binecuvântat este înlocuit cu un viitor glorios. Cei neprihăniți vor avea un viitor veșnic cu Dumnezeu, dar cei răi vor merge în întuneric: ,,…va păzi pașii preaiubiților Lui… cei răi vor fi nimiciți în întuneric.” Cel mai probabil că Ana avea în mintea ei experiențele Sarei, Rebecăi și Rahelei care au primit copii în mod supranatural de la Dumnezeu.

 

În rugăciunea din această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu că Se implică cu dragoste și răbdare în viețile celor ce aleg să se așeze sub autoritatea Sa. Apoi vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu discernământul necesar de a face diferența dintre rezultatele păcatului și ale neprihănirii.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, 28 August 2023: 1 Samuel 2:1-10 –  Hannah’s Song

 

Hannah’s Song is one of the most touching poems in the Old Testament, with a very pronounced messianic character. Hannah was a woman with a “bitter soul” because she could not have children. God heard her prayer, and in gratitude, she composed a song of thanksgiving. The answered prayer changed her life, condition, and status.

 

Hannah's Prayer/Song has three parts:

1.     She proclaims and exalts God's kindness and mercy (v. 1-3). Hannah captures several characteristics of God's nature:

a.     He is the Savior: “I rejoice in Your salvation.” The painful past is replaced by a blessed present.

b.     He is holy: “There is no one Holy like the Lord.” She remarks on the complete holiness of God.

c.     He is unique, incomparable: “There is no one besides You.” For this reason, we shouldn’t put God in competition with anyone or anything in our lives.

d.     God is trustworthy: “There is no rock like our God.” Our trust is based on the supernatural character of God.

e.     God is omniscient: “For the Lord is a God who knows.” Our trust is based on the actions of God, on the evidence where God has performed miracles.

f.      God is the judge of all: “and by Him deeds are weighed.” Our trust is based on God's objective assessment.

 

2.     She explains how God lifted her from frustration, loneliness, and shame (v. 4-8):

(a) He discourages the wicked but encourages the oppressed: “The bows of the warriors are broken… those who stumbled are armed with strength.” She probably refers to her past experience when Peninnah boasted in her malice.

(b) God takes from those who have and gives to those who don't: “Those who were full hire themselves out for bread, but those who were hungry are hungry no more.” Peninnah's children are not mentioned in Scripture, but Samuel is the last judge, prophet, and servant who anointed the first two kings, Saul and David.

 

3.     She anticipates a future where the Anointed One will be exalted (v. 9-10). The blessed present will be replaced with a glorious future. The righteous will have an eternal future with God, but the wicked will walk in darkness: “…He will guard the feet of His faithful servants… the wicked will be silenced in the place of darkness.” It is likely that Hannah had in mind the experiences of Sarah, Rebecca, and Rachel, all who received children supernaturally from God.

 

In this morning's prayer, we will thank God that He involves Himself with love and patience in the lives of those who choose to submit to His authority. Then, we will continue our prayer by asking God for the discernment needed to distinguish between the outcomes of sin and those of righteousness.