Treci la conținut Treci la subsol

27 august

27 august, 2023

Duminică, 27 august 2023, 1 Samuel 1:1-28 – Elcana, Ana, Penina și nașterea lui Samuel

 

Cei 300 de ani de istorie a Israelului sub judecători s-au constituit într-o perioadă de degradare, fiind marcați de anarhie politică, morală și spirituală. Cartea 1 Samuel prezintă istoria lui Israel în țara Canaan la trecerea de la conducerea judecătorilor la monarhie. Această carte poate fi împărțită în mod sistematic în două secțiuni: viața lui Samuel (capitolele 1-12) și viața lui Saul (capitolele 13-31).

 

Cartea începe cu nașterea miraculoasă a lui Samuel ca răspuns la rugăciunea fierbinte a mamei lui. Pentru că posteritatea unui evreu era legată de nașterea unui fiu care să-i ducă numele mai departe, incapacitatea soției de a naște era văzută ca un blestem de la Dumnezeu. În Deuteronom 7:13-14, nașterea de copii era văzută ca un semn al binecuvântării divine.

 

Ca și copil, Samuel a locuit și a slujit în Templu. La evrei era obiceiul ca un copil să fie alăptat până la vârsta de trei ani, de aceea băiatul Samuel nu a fost o povară pentru preotul Eli.

 

Rugăciunea Anei ascultată de Dumnezeu a avut multe semnificații:

1)    Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor.

2)    Rugăciunea modestă, pornită din nevoie și durere, este onorată de Dumnezeu.

3)    Promisiunea făcută lui Dumnezeu de către un om de caracter va fi onorată și atunci când trebuie să renunțe la ce are mai de preț.

4)    Smerenia este întotdeauna superioară mândriei, chiar dacă pe termen scurt ea poate fi confundată cu o slăbiciune.

 

Este timpul întâlnirii cu Dumnezeu prin rugăciune și vom începe mulțumindu-I pentru că uneori ne ascultă rugăciunile prin minuni. Ne ridică din amărăciune, ne împlinește nevoia, ne ia apărarea, ne binecuvântează fără măsură… Apoi vom cere lui Dumnezeu să ne ajute să fim perseverenți în rugăciune și să ne mărească încrederea în promisiunile Sale. Numai o astfel de rugăciune se va constitui într-o experiență care ne ajută să vedem cu uimire dragostea de tată a lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi 

 


Sunday, August 27, 2023: 1 Samuel 1:1-28 – Elkanah, Hannah, Peninnah, and the Birth of Samuel

 

The 300 years of Israel's history under the judges was a period of decline, marked by political, moral, and spiritual anarchy. The book of 1 Samuel presents the history of Israel in the land of Canaan during the transition from the rule of the judges to the monarchy. This book can be systematically divided into two sections: the life of Samuel (chapters 1-12) and the life of Saul (chapters 13-31).

 

The book begins with the miraculous birth of Samuel in response to his mother's fervent prayer. Since the lineage of a Jew was tied to the birth of a son who would carry his name forward, a wife's inability to bear children was seen as a curse from God. In Deuteronomy 7:13-14, childbirth was seen as a sign of divine blessing.

 

As a child, Samuel lived and served in the Temple. Among the Hebrews, it was customary for a child to be breastfed until the age of three; thus, the young Samuel was not a burden for the Eli the priest.

 

Hannah's prayer, heard by God, had several significances:

1)    God listens to people's prayers.

2)    The modest prayer, arising from need and pain, is honored by God.

3)    A promise made to God by a person of character will be honored, even when the person must give up what is most precious to him.

4)    Humility is always superior to pride, even if in the short term it can be mistaken for weakness.

 

It is time for a meeting with God through prayer, and we will start by thanking Him because sometimes He answers our prayers through miracles. He lifts us from bitterness, fulfills our needs, defends us, blesses us beyond measure… Then, we will ask God to help us be persistent in prayer and to increase our confidence in His promises. Only such a prayer will constitute an experience that helps us see, with astonishment, the fatherly love of God.