Treci la conținut Treci la subsol

28 octombrie

28 octombrie, 2023

Sâmbătă, 28 octombrie 2023, 1 Regi 7:1-51 – Construcția palatului lui Solomon și a obiectelor din Templu

 

Asemenea marilor palate ale vremii, precum cele de la Ninive, Mari, Susa și Babilon, Palatul lui Solomon avea câteva mii de metri pătrați și era de patru ori mai mare decât Templul din Ierusalim. Casa lui Solomon era mai mult decât o locuință, servind în egală măsura ca sediu, complex administrativ, sală de judecată și depozit de arme. Curtea cea mare unea toate clădirile care alcătuiau complexul palatului (vers. 9).

 

Dintre toate clădirile menționate, ,,Casa din pădurea Libanului” este descrisă cel mai amănunțit. Foarte probabil că numele i se trage de la folosirea masivă a lemnului de cedru din pădurile Libanului. Temelia și structura clădirii erau din piatră, doar acoperișul fiind din lemn.

 

Pentru confecționarea obiectelor din Templu, Solomon l-a adus pe Hiram din Tir. Deși era fiul unei văduve evreice și al unui tată fenician, avea abilități extraordinare în lucrări de aramă. Acesta nu era Hiram, regele Feniciei. Meșterul Hiram a confecționat cei doi stâlpi, acoperișurile și cele zece temelii din aramă. Obiectele din afara Templului au fost confecționate din aramă, însă cele din Templu au fost confecționate din aur. Altarul tămâierii, ligheanul pentru punerea pâinilor înaintea Domnului, balamalele ușilor… și multe altele erau din aur. La toate acestea s-au adăugat și uneltele pe care le pregătise regele David pentru Casa Domnului (2 Samuel 8:11).

 

Ne pregătim pentru rugăciune și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru casa Sa de pe pământ – Cortul Întâlnirii, Templul din Ierusalim, Biserica. Suntem impresionați de felul în care acești oameni au construit, îngrijit și folosit casa lui Dumnezeu. Apoi, ne vom ruga Domnului să înțelegem excelența lucrurilor făcute și închinate lui Dumnezeu. Un lucru închinat lui Dumnezeu trebuie privit ca un lucru care este de-acum proprietatea lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Saturday, October 28, 2023, 1 Kings 7:1-51 – The Construction of Solomon's Palace and the Temple Objects

 

Like the great palaces of the time, such as those in Nineveh, Mari, Susa, and Babylon, Solomon's Palace spanned several thousand square meters and was four times larger than the Temple in Jerusalem. Solomon's Palace was more than just a dwelling; it served equally as an office, administrative complex, courtroom, and weapons storage. The main courtyard connected all the buildings that made up the palace complex (verse 9).

 

Of all the buildings mentioned, the “Palace of the Forest of Lebanon” is described in the most detail. It is very likely named due to the extensive use of cedar wood from the forests of Lebanon. The foundation and structure of the building were made of stone, while only the roof was made of wood.

 

For the crafting of the Temple objects, Solomon brought Hiram from Tyre. Although he was the son of a Hebrew widow and a Phoenician father, he had exceptional skills in bronze craftsmanship. This was not Hiram, the king of Phoenicia. The craftsman Hiram made the two pillars, the roofs, and the ten bronze bases. The objects outside the Temple were made of bronze, but those inside the Temple were made of gold. The incense altar, the basin for presenting the bread before the Lord, the door hinges… and many other items were made of gold. The tools prepared by King David for the House of the Lord were added to all these (2 Samuel 8:11).

 

We will prepare for prayer and will thank God for His house on earth – the Tent of Meeting, the Temple in Jerusalem, the Church. We are impressed by the way these people built, cared for, and used the house of God. Then, we will pray to the Lord to help us understand the excellence of things made and dedicated to God. Anything dedicated to God should be seen as something that is now God’s property.