Treci la conținut Treci la subsol

27 octombrie

27 octombrie, 2023

Vineri, 27 octombrie 2023, 1 Regi 6:1-38 – Construcția Templului

 

Atunci când regele David a adus chivotul la Ierusalim a făcut din acest oraș centrul religios al lui Israel. El a cumpărat aria lui Aravna Iebusitul pentru a construi un altar în fața căruia să se închine lui Dumnezeu (2 Samuel 24:18-25). Templul a fost construit de regele Solomon în această arie, pe colina Moria, una dintre colinele Muntelui Sion. Cu mult timp în urmă, acesta a fost locul în care Avraam, trimis de Dumnezeu, a vrut să-l aducă jertfă pe fiul său, Isaac.

 

Templul a fost un proiect atât de important încât aproximativ 50% din relatarea biblică rezervată domniei lui Solomon prezintă zidirea și sfințirea acestui centru religios din Israel. Deoarece vârful colinei Moria nu era destul de spațios pentru construcția Templului, Solomon a înconjurat cu ziduri înalte și groase poalele colinei, iar golul dintre ziduri și vârful colinei l-a umplut cu pământ, amenajând astfel o platformă mai extinsă. În prezent această platformă este ocupată în mare parte de moscheea lui Omar.

 

Construcția Templului a durat șapte ani (vers. 38) și a început în al patrulea an al domniei sale (vers. 1b). Împăratul Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim, între anii 971-931 î. Cr. Referindu-se la perioada construirii Templului, Scriptura menționează faptul că trecuseră patru sute optzeci de ani de la exodul prizonierilor evrei din Egipt.

 

Templul a fost distrus de către babilonieni în anul 587 î. Cr., după un asediu de opt luni, însă a fost reconstruit de Zorobabel în anul 536 î. Cr. Acceptând faptul că un cot are 46 de centimetri, Templul lui Solomon a avut 28 de metri lungime, 9 metri lățime și 14 metri înălțime. Templul a fost o clădire de formă dreptunghiulară, divizată în interior în trei parți: Pridvorul, Locul Sfânt și Locul Preasfânt (vers. 3-5). Templul era înconjurat de cele două curți:

1)      Curtea interioară, ,,curtea mai înaltă”, înconjura Templul și era destinată preoților.

2)      Curtea exterioară, ,,curtea mai mare”, era destinată poporului credincios și se afla la un nivel inferior față de prima curte.

 

Templul nu a fost o construcție foarte mare, fiind de două ori mai mic decât casa regelui Solomon. Dimensiunile nu foarte mari ale Templului sunt explicabile prin faptul că, spre deosebire de toate lăcașurile de cult, Templul nu era făcut pentru adunări ale credincioșilor; dimpotrivă, era o Casă pentru Dumnezeu unde puteau intra doar preoții.

 

Solomon a strâns 30.000 de oameni de corvoadă din Israel și i-a trimis cu schimbul în Liban. Acești oameni proveneau de la popoarele străine rămase în cetățile cucerite de Solomon (amorți, hitiți, fereziți, heviți, iebusiți), nefăcând parte din fiii lui Israel. Regele mai avea 70.000 de purtători de poveri și 80.000 de tăietori de pietre în munți, conduși de 3.300 de căpetenii. Solomon a poruncit să se scoată pietre „mari și mărețe”, cioplite pentru temeliile casei. Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram, și Ghibliții, le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei.

 

Înțelegerile încheiate de împăratul David cu Hiram, regele Tirului, au fost continuate de fiul său, Solomon. Hiram se trăgea dintr-un tată fenician, originar din Tir, și dintr-o mamă israeliană, din  tribul lui Dan (2 Cron. 2:14). Probabil din acest motiv Hiram a fost atât de atașat de regii evrei, David și Solomon, și s-a implicat cu multă pasiune în construcția Templului. El a trimis la Ierusalim arhitecți și tehnicieni din Fenicia care lucrau sub conducerea sa.

 

Acum este timpul să ne rugăm și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru felul în care Își călăuzește lucrarea și lucrătorii. Solomon a construit Templul, altcineva construiește o biserică, altcineva susține financiar un slujitor, altcineva ajută un sărac. În fiecare clipă, milioane de credincioși fac ceva pentru Împărăția lui Dumnezeu. Ești unul dintre ei? Vom continua cu rugăciunea de cerere. Vom cere Domnului o inimă plină de dragoste față de lucrarea Sa. De asemenea, vom cere pasiune și perseverență pentru ceea ce facem deja în Împărăția Sa.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 


Friday, October 27, 2023: 1 Kings 6:1-38 – Construction of the Temple

 

When King David brought the Ark to Jerusalem, he made this city the religious center of Israel. He purchased the area from Aravna the Jebusite to build an altar before which he could worship God (2 Samuel 24:18-25). The temple was built by King Solomon in this area, on Mount Moriah, one of the hills of Mount Zion. Long ago, this was the place where Abraham, sent by God, intended to sacrifice his son, Isaac.

 

The temple was such an important project, that nearly 50% of the biblical account dedicated to Solomon's reign presents the construction and consecration of this religious center of Israel. Because the peak of Mount Moriah was not spacious enough for the temple's construction, Solomon surrounded the hill's slopes with tall, thick walls, and filled the gap between the walls and the hill's peak with soil, thus creating a larger platform. Today, this platform is largely occupied by the Mosque of Omar.

 

The construction of the Temple took seven years (verse 38) and began in the fourth year of his reign (verse 1b). King Solomon reigned in Jerusalem for 40 years, between 971-931 BC. When referring to the period of the temple's construction, the Scripture mentions that it had been four hundred eighty years since the exodus of the Hebrew prisoners from Egypt.

 

The temple was destroyed by the Babylonians in 587 BC, after an eight-month siege, but it was rebuilt by Zerubbabel in 536 BC. Assuming that a cubit measures 46 centimeters, Solomon's Temple was 28 meters long, 9 meters wide, and 14 meters high. The temple was a rectangular building, divided internally into three parts: the Porch (or antechamber), the Holy Place, and the Most Holy Place (verses 3-5). The temple was surrounded by two courtyards:

1.     The inner court, or “higher court”, surrounded the temple and was intended for the priests.

2.     The outer court, or “larger court”, was meant for faithful people and was located at a lower level than the first court.

 

The temple wasn't a very large construction – it was half the size of King Solomon's house. The not-so-large dimensions of the temple can be explained by the fact that, unlike all places of worship, the temple was not meant for the congregation of the faithful; on the contrary, it was a House for God where only the priests could enter.

 

Solomon gathered 30,000 men for forced labor from Israel and sent them to Lebanon in shifts. These men came from the foreign peoples left in the cities conquered by Solomon (Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites), and they were not part of the nation of Israel. The king also had 70,000 porters and 80,000 stonecutters in the mountains, led by 3,300 chiefs. Solomon ordered the extraction of “large and magnificent” stones, carved for the foundation of the house. Solomon's workers, Hiram's workers, and the Gibeonites shaped them and prepared the wood and stones for building the house.

 

The agreements made by King David with Hiram, the king of Tyre, were continued by his son, Solomon. Hiram descended from a Phoenician father from Tyre and an Israeli mother from the tribe of Dan (2 Chron. 2:14). Perhaps for this reason, Hiram was so attached to the Jewish kings, David and Solomon, and was deeply involved in the construction of the Temple. He sent architects and technicians from Phoenicia to Jerusalem who worked under his leadership.

 

Now is the time to pray, and we will thank God for how He guides His work and workers. Solomon built the temple, someone else builds a church, another financially supports a servant, and another helps the poor. At every moment, millions of believers are doing something for the Kingdom of God. Are you one of them? We will continue with a prayer of request. We will ask the Lord for a heart full of love for His work. We will also ask for passion and perseverance for what we already do for His Kingdom.