Treci la conținut Treci la subsol

28 martie

28 martie, 2024

Joi, 28 martie 2024, Iov 12:1-25 – Răspunsul lui Iov (prima parte)

 

Iov îi răspunde lui Țofar și îi aduce două contraargumente:

1.     De ce trei oameni sănătoși (Elifaz, Bildad și Țofar) și fericiți își permit să batjocorească un om aflat în nenorocire? (vers. 4)

2.     De ce oamenii răi și casele lor sunt în pace și liniște dacă Dumnezeu aduce nenorocirea peste oamenii care trăiesc în păcat și peste casele lor? (vers. 6) De ce oamenii care se închină la idoli sunt fericiți, iar Iov trece printr-o nenorocire atât de cumplită?

 

Iov a recunoscut cel puțin de două ori că nenorocirile vin de la Dumnezeu (voia directoare) sau cel puțin sunt îngăduite de Dumnezeu (voia permisivă), însă nu neapărat ca o pedeapsă pentru păcat. Dumnezeu nu urmează în mod mecanic teoria deterministă și nici principiul cauză-efect.

Iov folosește de două ori numele lui Dumnezeu (1:21; 12:9), însă cei trei prieteni nu-l folosesc niciodată.

 

Iov proclamă suveranitatea lui Dumnezeu, spunând că El face ce vrea în cer și pe pământ. Dumnezeu controlează toate lucrurile și îi smerește pe cei mari. Dumnezeu poate să aducă lumină în mintea celor ce nu știu și întuneric în mintea celor ce știu.

 

Argumentele aduse de Iov sunt biblice, logice și ancorate în realitate. Teologia lui Iov demonstrează cunoașterea lui Dumnezeu și a voii Sale. Este impresionant că Iov, în situația nenorocită în care se află, este totuși rațional, logic și biblic. El argumentează realist și echilibrat. El nu se ceartă, nu acuză și nu batjocorește.

 

Fiind timpul rugăciunii, vom cere Domnului pasiune pentru a citi și a studia Scripturile. Atunci când vom avea ocazia să vorbim despre Dumnezeu, să folosim Scriptura, să argumentăm biblic, rațional și echilibrat pentru ca oamenii să înțeleagă Scripturile.

 

Există trei faze prin care un om trece în procesul înțelegerii Scripturilor și acceptării credinței și pocăinței prin Cristos:

1.     Luminarea minții. Acest pas se realizează folosind forța argumentelor biblice.

2.     Mișcarea inimii. Aici poate ajuta aplicarea Scripturii la situația ascultătorului.

3.     Înduplecarea voinței. În această fază se potrivește prezentarea mărturiei personale.

 

După cum este ușor de înțeles, baza pentru orice predică, discurs, vorbire despre Dumnezeu… rămâne BIBLIA. Urmează să ne rugăm și vom cere Domnului pasiune pentru a citi și studia Scriptura.

 

,,Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16).

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, March 28, 2024, Job 12:1-25 – Job's Response (Part One)

 

Job responds to Zophar and presents him with two counterarguments:

1.     Why do three healthy (Eliphaz, Bildad, and Zophar) and happy men allow themselves to mock a man in misfortune? (verse 4)

2.     Why are wicked people and their houses at peace and in tranquility if God brings calamity upon people who live in sin and their houses? (verse 6) Why are people who worship idols happy, while Job is going through such a terrible misfortune?

 

Job acknowledged at least twice that calamities come from God (direct will) or at least are allowed by God (permissive will), but not necessarily as a punishment for sin. God does not mechanically follow the deterministic theory nor the cause-effect principle. Job uses God's name twice (1:21; 12:9), but the three friends never use it.

 

Job proclaims the sovereignty of God, stating that He does what He wants in heaven and on earth. God controls all things and humbles the great. God can bring light to the minds of those who do not know and darkness to the minds of those who do.

 

Job's arguments are biblical, logical, and grounded in reality. Job's theology demonstrates his knowledge of God and His will. It is impressive that Job, in his miserable situation, remains rational, logical, and biblical. He argues realistically and balanced. He does not quarrel, accuse, or mock.

 

As it is time for prayer, we will ask the Lord for a passion to read and study the Scriptures. When we have the opportunity to speak about God, let us use Scripture, argue biblically, rationally, and balanced so that people can understand the Scriptures.

 

There are three phases through which a person goes in the process of understanding the Scriptures and accepting faith and repentance through Christ:

1.     Enlightenment of the mind. This step is achieved by using the strength of biblical arguments.

2.     Movement of the heart. Here, applying Scripture to the listener's situation can help.

3.     Persuasion of the will. In this phase, presenting personal testimony fits well.

 

As can be easily understood, the basis for any preaching, discourse, or speech about God… remains the BIBLE. We will pray and ask the Lord for a passion to read and study Scripture.

 

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work” (2 Timothy 3:16).