Treci la conținut Treci la subsol

28 iunie

28 iunie, 2023

Miercuri, 28 iunie 2023, Deuteronom 25:1-19 – Certurile și distrugerea amaleciților

 

Legile lui Dumnezeu reafirmate în cartea Deuteronom aveau menirea să modeleze caracterul poporului Său. Pavel avertizează că evreii sunt însetați după minuni: ,,Iudeii, într-adevăr, cer minuni…” (1 Corinteni 1:22), însă scopul final al lui Dumnezeu cu oamenii este sfințirea, trăirea în neprihănire, imitarea caracterului sfânt al lui Dumnezeu.

 

Dacă doi oameni se certau și nu-și puteau rezolva singuri neînțelegerea, trebuiau să meargă înaintea judecătorilor (v. 1-3). Căsătoriile pe baza legii leviratului aveau rolul să asigure un moștenitor de gen masculin care să aibă grijă de părinți la bătrânețe și să împiedice înstrăinarea proprietăților familiei. Căsătoria de levirat era o lege a poporului evreu potrivit căreia, dacă un bărbat evreu murea fără să lase urmași, soția lui trebuia să fie luată în căsătorie de cumnatul ei (de la cuvântul latin levir – ,,cumnat”). Primul copil de parte bărbăteasca născut din această căsătorie de levirat trebuia să poarte numele celui mort, pentru ca numele lui să nu se șteargă din casa lui Israel și astfel să îi moșteneasca toată averea (v. 5-10).

 

Amalec era un trib nomad care trăia în partea de nord a deșertului Sinai. Genealogia acestui popor merge până la Amalec, fiul lui Elifaz și nepotul lui Esau (Geneza 36:12). Amaleciții au dat dovadă de o mare cruzime și de o lipsă totală de teama de Dumnezeu. Pentru că nu au arătat milă față de Israel, pentru că au atacat oamenii din ,,coada turmei” ( cei bolnavi, slăbiți și neajutorați), pentru ca nu au arătat milă față de Israel, nici Israel nu trebuia să arate milă față de ei.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi împreună Domnului pentru că este un Dumnezeu bun și drept. Apoi ne vom ruga Domnului să ne protejeze pe noi și casele noastre de Amaleciții contemporani, de cei ,,mari și tari”, de cei care nu au milă, de cei care exploatează și distrug.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, June 28, 2023, Deuteronomy 25:1-19 – Disputes and the Destruction of the Amalekites

 

God's laws reaffirmed in the book of Deuteronomy were intended to shape the character of His people. Paul warns that the Jews are thirsty for miracles: “Indeed, Jews ask for signs…” (1 Corinthians 1:22), but God's ultimate purpose with people is sanctification, living in righteousness, imitating God's holy character.

 

If two people argued and could not resolve their disagreement themselves, they had to go before the judges (v. 1-3). Marriages based on the levirate law had the role of ensuring a male heir who would take care of the parents in old age and prevent the alienation of family properties. Levirate marriage was a law of the Jewish people according to which, if a Jewish man died without leaving descendants, his wife had to be married to his brother-in-law (from the Latin word levir – “brother-in-law”). The first male child born from this levirate marriage had to bear the name of the deceased, so that his name would not be erased from the house of Israel and thus inherit all his wealth (v. 5-10).

 

Amalek was a nomadic tribe that lived in the northern part of the Sinai desert. The genealogy of these people goes back to Amalek, son of Eliphaz and grandson of Esau (Genesis 36:12). The Amalekites showed great cruelty and a total lack of fear of God. Because they did not show mercy to Israel, because they attacked the people from the “tail of the flock” (the sick, weakened and helpless), because they did not show mercy to Israel, Israel was not to show mercy to them either.

 

It is prayer time, and together we will thank the Lord for being a good and just God. Then we will pray to the Lord to protect us and our homes from the contemporary Amalekites, from the “big and strong”, from those who have no mercy, from those who exploit and destroy.