Treci la conținut Treci la subsol

27 iunie

27 iunie, 2023

Marți, 27 iunie 2023, Deuteronom 24:1-22 – Protecția demnității (cartea de despărțire, leproșii, simbriașii și drepturile orfanului, străinului și văduvei)

 

Deși divorțul era un fenomen absolut obișnuit în Orientul Antic, Vechiul Testament l-a tratat ca pe o încălcare a legământului căsătoriei: „Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, „și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie”, zice Domnul oștirilor. „De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși!” (Maleahi 2:16)

 

Un bărbat nu era luat la război în primul an de căsătorie (v. 5). Această lege demonstrează importanța și valoarea căsătoriei. În primul rând, pentru a ,,o veseli pe soția lui”, iar în al doilea rând, dacă ar fi murit în luptă, nu ar fi avut urmași care să-i ducă numele mai departe.

 

Plata muncitorilor trebuia făcută în fiecare seară, înainte de apusul soarelui, deoarece fiecare om avea nevoie de bani să cumpere mâncare pentru familie (v. 14-15).

 

Străinii, orfanii și văduvele se constituiau într-o categorie socială vulnerabilă și puteau fi ușor nedreptăți de cei bogați și chiar de judecători. Dumnezeu a poruncit ca acești oameni să fie tratați cu respect și după dreptate (27:19). Dumnezeu a dat o lege care prevedea lăsarea în urmă a unor spice de grâu, struguri și măsline pentru ca orfanul și văduva să aibă ce să mănânce.

 

Impresionați de dragostea, milă și bunătatea lui Dumnezeu, ne vom opri să-I mulțumim cu multă recunoștință. Apoi ne vom ruga Domnului să ne dea putere pentru a putea să fim buni și generoși cu cei în nevoi.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, June 27, 2023, Deuteronomy 24:1-22 – Protecting Dignity (divorce papers, lepers, wage workers, and the rights of the orphan, foreigner, and widow)

 

Although divorce was a perfectly common phenomenon in the Ancient East, the Old Testament treated it as a violation of the marriage covenant: “For I hate divorce,” says the Lord, the God of Israel, “and him who covers his garment with violence,” says the Lord of hosts. “So take heed to your spirit and do not be faithless!” (Malachi 2:16)

 

A man was not to be taken to war in the first year of marriage (v. 5). This law demonstrates the importance and value of marriage. First, to “make his wife happy“, and second, if he were to die in battle, he would not have descendants to carry on his name.

 

Workers had to be paid every evening, before sunset, as every man needed money to buy food for his family (v. 14-15).

 

Foreigners, orphans, and widows constituted a socially vulnerable category and could easily be wronged by the rich and even by judges. God commanded that these people be treated with respect and justice (27:19). God gave a law that provided for leaving behind some ears of wheat, grapes, and olives so that the orphan and widow would have something to eat.

 

Impressed by the love, mercy, and kindness of God, we will stop to thank Him with much gratitude. Then we will pray to the Lord to give us the strength to be good and generous to those in need.