Treci la conținut Treci la subsol

28 iulie

28 iulie, 2023

 

Vineri, 28 iulie 2023, Iosua 19:49-20:9 – Zonele repartizate lui Iosua, celor care au omorât un om fără intenție și leviților; stabilirea cetăților de scăpare

 

Moștenirea lui Caleb a fost stabilită prima (14:6-15), iar cea lui Iosua a fost stabilită ultima. Acești doi mari bărbați, care au fost la un pas să intre în țară cu 40 de ani mai devreme, au încadrat cele zece seminții cărora li s-au repartizat teritorii. Caracterul nobil și altruist al lui Iosua iese în evidență prin faptul că el și-a luat partea de moștenire după ce toate celelalte seminții primiseră teritoriile lor. Mai mult, el face o alegere smerită, cerând cetatea Timnat-Serah, așezată într-o zonă muntoasă și săracă, pentru a-și zidi o casă acolo. Un om smerit are o cerere smerită.

 

După Legea Morală a celor Zece Porunci, în ordinea priorității urmează Legea Civilă. Aceasta preciza nevoia existenței cetăților de scăpare (Exod 21:12-13). Aceste cetăți adăposteau pe cei care au omorât fără intenție pe cineva. Faptul că acest subiect este dezbătut în patru cărți din VT (Exod, Numeri, Deuteronom și Iosua) arată importanța lui înaintea lui Dumnezeu. În lumea antică răzbunarea sângelui era o practică larg răspândită. În situația în care cineva era omorât, rudele aveau datoria să se răzbune. În VT se face o distincție foarte clară între crima premeditată și omorul prin imprudență (Numeri 35:9-15; 16-21). Persoana care a omorât pe cineva fără voie primea azil într-una dintre aceste șase cetăți de scăpare.

 

O nouă dimineață, o nouă rugăciune de mulțumire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelepciunea de a judeca nu doar faptele (crima), ci și gândul (intenția). Apoi, vom continua cerând înțelepciune și discernământ pentru a evalua situațiile de conflict între oameni cu intenția să stabilim adevărata motivație. Dacă vinovatul a avut intenția să facă ce a făcut este mai vinovat decât în situația în care ar fi făcut fără intenție ce a făcut. Este impresionantă dreptatea lui Dumnezeu și dragostea Lui față de oameni.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, July 28, 2023: Joshua 19:49-20:9 – Areas Assigned to Joshua, to Those Who Have Killed a Person Unintentionally, and to the Levites; Establishment of the Cities of Refuge

 

Caleb's inheritance was established first (14:6-15), and Joshua's was set last. These two great men, who were on the verge of entering the land 40 years earlier, laid the groundwork for the ten tribes to whom territories were assigned. Joshua's noble and altruistic character stands out in that he took his inheritance only after all the other tribes had received their territories. Moreover, he makes a humble choice, asking for the city of Timnath-Serah, set in a hilly and poor area, to build a house there. A humble man has a humble request.

 

After the Moral Law of the Ten Commandments, Civil Law is next in priority. This specified the need for cities of refuge (Exodus 21:12-13). These cities sheltered those who unintentionally had killed someone. The fact that this subject is discussed in four books of the Old Testament (Exodus, Numbers, Deuteronomy, and Joshua) shows its importance to God. In the ancient world, blood revenge was a widespread practice. In a situation where someone was killed, relatives had a duty to take revenge. The Old Testament makes a very clear distinction between premeditated murder and manslaughter (Numbers 35:9-15; 16-21). The person who unintentionally killed someone was given asylum in one of these six cities of refuge.

 

It is a new morning, and time for a new prayer of thanksgiving. We thank God for the wisdom to judge not just deeds (crime), but also thought (intention). Then, we will continue to ask for wisdom and discernment to evaluate situations of conflict between people with the intention of establishing the real motivation. If the culprit intended to do what he did, he is more guilty than if he would have done without intention what he did. God's justice and His love for people is impressive.