Treci la conținut Treci la subsol

27 iulie

27 iulie, 2023

Joi, 27 iulie 2023, Iosua 19:1-48 – Părțile lui Simeon, Zabulon, Isahar, Așer, Neftali și Dan

 

Toate semințiile și-au primit teritoriile în urma tragerii la sorți. Teritoriul căzut la sorți pentru Simeon se afla în mijlocul teritoriului lui Iuda fiindcă partea lui Iuda era prea mare pentru ei. Odată cu trecerea timpului, teritoriul repartizat lui Simeon a fost incorporat în cel al lui Iuda și mulți din seminția lui Beniamin au migrat spre nord, în semințiile lui Efraim și Manase (2 Cronici 15:9, 34:6). În felul acesta înțelegem de ce după împărțirea celor două regate, sud și nord, 10 seminții s-au constituit în Regatul de Nord, iar Iuda și Beniamin s-au constituit în Regatul de Sud.

 

Conform profeției lui Iacov, Zabulon ,,va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor” (Geneza 49:13). Lui Isahar i-a revenit valea Ezreel, situată între ținutul lui Zabulon și Marea Galileii. Așer a primit teritoriul dintre moștenirea lui Zabulon și Marea Galileii. Bătrâna Ana care, împreună cu Simeon, L-a proslăvit pe Dumnezeu pentru întruparea Mântuitorului se trăgea din seminția lui Așer (Luca 2:36-38).

 

Lui Neftali i s-a repartizat teritoriul învecinat cu Așer, delimitat de Iordan și Marea Galileii în partea de est. Profetul Isaia, vorbind despre ținutul lui Neftali, a prevestit contrastul dintre invazia asiriană și misiunea lui Cristos în acest ținut (Isaia 9:1-2; Matei 4:13-17). Teritoriul revenit lui Dan era învecinat cu Marea Mediterană și ținuturile lui Efraim, Beniamin și Iuda.

 

În rugăciunea din această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că le dă înțelepciune oamenilor să împlinească voia Sa. Apoi ne vom ruga Domnului cerând călăuzire și discernământ pentru păstrarea în echilibru a celor două mari priorități, pacea și slujirea:

1.     pacea ca rezultat al relațiilor de calitate dintre seminții/oameni;

2.     slujirea ca rezultat al asumării responsabilităților revenite fiecărei părți.

Nici una dintre cele două priorități nu este suficientă în absența celeilalte: pacea nu este suficientă în contextul leneviei, însă nici hărnicia nu este suficientă în contextul conflictului.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, July 27, 2023: Joshua 19:1-48 – The Territories of Simeon, Zebulun, Issachar, Asher, Naphtali, and Dan

 

All the tribes received their territories by casting lots. The territory allotted to Simeon was in the middle of Judah's territory because Judah's portion was too large for them. Over time, the territory assigned to Simeon was incorporated into that of Judah, and many from the tribe of Benjamin migrated north, into the tribes of Ephraim and Manasseh (2 Chronicles 15:9, 34:6). In this way, we understand why, after the division of the two kingdoms, north and south, 10 tribes constituted the Northern Kingdom, and Judah and Benjamin constituted the Southern Kingdom.

 

According to Jacob's prophecy, Zebulun “will live at the seashore, and become a haven for ships” (Genesis 49:13). Issachar received the valley of Jezreel, located between Zebulun's territory and the Sea of Galilee. Asher received the territory between Zebulun's inheritance and the Sea of Galilee. The old woman Anna, who, together with Simeon, glorified God for the incarnation of the Savior, was from the tribe of Asher (Luke 2:36-38).

 

Naphtali was allotted the territory adjacent to Asher, bordered by the Jordan and the Sea of Galilee in the east. speaking of Naphtali's territory, the prophet Isaiah predicted the contrast between the Assyrian invasion and Christ's mission in this land (Isaiah 9:1-2; Matthew 4:13-17). The territory that fell to Dan was adjacent to the Mediterranean Sea and the lands of Ephraim, Benjamin, and Judah.

 

In this morning's prayer, we will thank God for giving people the wisdom to fulfill His will. Then we will pray to the Lord, asking for guidance and discernment to balance two major priorities, peace and service:

1.     peace as a result of quality relationships between tribes/people.

2.     service as a result of assuming the responsibilities assigned to each part

Neither of these two priorities is sufficient in the absence of the other: peace is not enough in the context of laziness, but neither is diligence sufficient in the context of conflict.