Treci la conținut Treci la subsol

26 iulie

26 iulie, 2023

Miercuri, 26 iulie 2023: Iosua 18:1-28 – Ținutul repartizat lui Beniamin

 

Nemulțumirea fiilor lui Iosif, Efraim și Manase, a fost ca o sămânță ce urma să crească și să devină un copac al egoismului și dezbinării în viitor. Pentru acest motiv, Cortul Întâlnirii a fost așezat la Silo, în teritoriul lui Efraim. Observăm cum o nemulțumire poate strica unitatea și visul unui popor care a rătăcit 40 de ani în pustie pentru a intra în Țara Promisă!

 

Din cauza faptului că timp de 40 de ani poporul evreu a trăit în comun, mutându-se din loc în loc, el s-a obișnuit cu viața de nomad. Stilul acesta de viață le-a afectat negativ capacitatea de creație, responsabilitatea, asumarea unor proiecte concrete și viziunea pentru viitor. Șapte seminții încă nu aveau teritoriile repartizate și, totuși, erau mulțumiți, neavând un interes vizibil cu privire la finalizarea cuceririi Canaanului. Iosua i-a mustrat cu asprime, spunându-le: ,,Până când veți lenevi să mergeți și să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul, Dumnezeul părinților voștri?” (v. 3)

 

Iosua le-a cerut să aleagă 21 de bărbați, câte 3 din fiecare din cele 7 seminții. Ei să facă măsurători în țară și să facă planurile de împărțire a teritoriilor încă neocupate. Beniamin a primit regiunea care se afla între Iuda și Iosif (o referință la Efraim), reducând în felul acesta rivalitatea dintre seminții. Printre cetățile așezate pe teritoriul dat lui Beniamin era și Ierusalimul, locul unde Solomon avea să construiască Templul lui Dumnezeu.

 

Fiind timpul rugăciunii, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că inspiră oameni prin care aplanează potențiale conflicte. Aceștia sunt oamenii ,,făcători de pace”. Apoi vom continua rugăciunea cerând Domnului să ne dea înțelepciunea de a găsi soluții la problemele apărute.

,,Ferice de cei împăciuitori, că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu” (Matei 5:9).

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, July 26, 2023: Joshua 18:1-28 – The Land Assigned to Benjamin

 

The dissatisfaction of Joseph's sons, Ephraim and Manasseh, was like a seed that would grow and become a tree of selfishness and division in the future. For this reason, the Tabernacle was placed in Shiloh, in Ephraim's territory. We observe how dissatisfaction can ruin the unity and dream of a people who wandered 40 years in the wilderness to enter the Promised Land!

 

Because the Jewish people lived communally for 40 years, moving from place to place, they had become accustomed to a nomadic life. This lifestyle negatively affected their creative capacity, responsibility, undertaking of concrete projects, and vision for the future. Seven tribes still did not have their territories assigned, and yet, they were content, showing no visible interest in the completion of the conquest of Canaan. Joshua rebuked them harshly, saying: “How long will you wait before you begin to take possession of the land that the Lord, the God of your ancestors, has given you?” (v. 3)

 

Joshua asked them to select 21 men, three from each of the seven tribes. They were to survey the land and make plans for the distribution of the still unoccupied territories. Benjamin received the region that lay between Judah and Joseph (a reference to Ephraim), thus reducing the rivalry between tribes. Among the cities located on the territory given to Benjamin was Jerusalem, the place where Solomon would build the Temple of God.

 

As it is time to pray, we will thank God for inspiring people through whom potential conflicts are smoothed over. These are the “peacemakers”. Then we will continue our prayer asking the Lord to give us the wisdom to find solutions to the problems that arise. “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God” (Matthew 5:9).