Treci la conținut Treci la subsol

28 ianuarie

28 ianuarie, 2023

Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, Geneza 25:19-34 – Conflictul dintre Iacov și Esau

Deși Isaac a fost cel mai retras dintre patriarhi, există cel puțin două referințe care pun în evidență calitatea spirituală a vieții sale.

1) Când Eliezer s-a întors cu mireasa, Isaac ieșise pe câmp ca să ,,cugete în taină” (24:63). Cel mai probabil medita la Dumnezeu, se ruga.  

2) Când și-a dat seama că, asemenea mamei lui, Sara, nici soția sa nu poate să nască copii, Isaac a apelat la Dumnezeu în rugăciune. Doar era fiul lui Avraam, marele închinător și constructor de altare. Tatăl construise patru altare, iar el a construit unul.

Mesajul profeției primite înainte să nască avea să se împlinească în specificul celor doi copii ai lui Isaac, gemenii Iacov și Esau.

1) Copiii s-au bătut în pântecele mamei lor și au continuat să se bată restul vieții.

2) Două popoare au ieșit din ei: ,,sămânța” promisă și poporul Edomit.

3) Cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Iacov i-a furat binecuvântarea lui Esau și i-a cumpărat dreptul de întâi născut.

Partea neplăcută a narațiunii stă în faptul că Isaac l-a atras de partea lui pe Esau, iar Rebeca l-a atras pe Iacov. Polarizarea părinților a fost imitată de cei doi copii. Lupta părinților a devenit lupta copiilor – o luptă care nu s-a încheiat niciodată.

Stăm în fața lui Dumnezeu în această dimineață cu gândul mulțumirii în suflet pentru că ne-a ocrotit viața prin crizele vieții și ne-a dat o familie. Continuând rugăciunea, vom cere de la Domnul harul de a dezvolta o familie unită, iubitoare, iertătoare și înțeleaptă.


Pastor Luigi Mițoi 

 

Saturday, January 28, 2023: Genesis 25: 19-34 – The Conflict Between Jacob and Esau

Although Isaac was the most withdrawn of the patriarchs, there are at least two references that highlight the spiritual quality of his life.

1) When Eliezer returned with the bride, Isaac had gone out to the field to “meditate in secret” (24:63). He was likely meditating upon God; he was praying.

2) When he realized that, like his mother Sarah, his wife could not bear children, Isaac turned to God in prayer. He was the son of Abraham, the great worshiper and builder of altars. His father had built four altars, and he himself built one as well.

The message of the prophecy that was received before he was born was to be fulfilled in Isaac’s two children, the twins Jacob and Esau.

1) The babies fought in their mother’s womb and continued to fight for the rest of their lives.

2) Two nations arose from them: the promised “seed” and the Edomite people.

3) The least shall rule over the greatest. Jacob stole Esau’s blessing and bought his birthright.

The unpleasant part of the narrative is that Isaac pulled Esau to his side, and Rebekah pulled Jacob to hers. The parents’ polarization was imitated by the two children. The parents’ battle became their children’s battle—a battle that never ended.

We stand before God this morning with thanksgiving in our hearts for protecting our lives through life’s crises and giving us a family. As we continue praying, we will ask the Lord for the grace to develop a united, loving, forgiving and wise family.