Treci la conținut Treci la subsol

27 ianuarie

27 ianuarie, 2023

Vineri, 27 ianuarie 2023, Geneza 25:1-18 – Moartea lui Avraam

După moartea Sarei, Avraam s-a recăsătorit cu Chetura și au avut împreună 6 copii. Avraam avea 138 de ani când a murit Sara și el a murit la vârsta de 175 de ani. Peste toate încercările de care Avraam a avut parte în viața lui de 175 de ani, a venit și cea care avea să fie ultima: Rebeca nu putea să aibă copii. Într-o clipă în mintea lui Avraam au năvălit toate amintirile dureroase din cei 25 de ani în care a așteptat ca Sara să nască copilul promis. Cum va continua acum ,,sămânța” dacă Rebeca nu poate să nască? Cum va ieși un popor din ea dacă nu va naște copii? Câte piedici în împlinirea planului lui Dumnezeu! Și totuși Dumnezeu conduce istoria.

Isaac și Rebeca au avut doi fii gemeni, pe Iacov și Esau. Încă un exemplu de credincioșie și responsabilitate din viața acestui mare bărbat al lui Dumnezeu este faptul că a lăsat averile sale fiului său, Isaac, însă a împărțit daruri și celorlalți 7 copii ai săi.

Scriptura remarcă faptul că Avraam i-a îndepărtat pe toți ceilalți copii pentru ca Isaac, ,,sămânța” promisă, să poată continua firul mesianic. A trăit și a murit cu această responsabilitate în suflet. De aceea în galeria eroilor lui Dumnezeu din Evrei 11, Avraam are un loc central.

Avem o nouă zi și o vom începe mulțumind Domnului pentru că ne-a încredințat și nouă misiunea înaintării Evangheliei. Continuăm rugăciunea cerând Domnului să ne ajute să rămânem credincioși, preocupați în mod insistent de împlinirea voii lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, January 27, 2023: Genesis 25:1-18 – Abraham’s Death

 

            After Sarah’s death, Abraham married Keturah and together they had 6 children. Abraham was 138 years old when Sarah died, and he died at the age of 175. In addition to all the trials Abraham faced in his 175-year long life, there came the one that would be the last: Rebekah could not bear children. In an instant, all the painful memories of the 25 years he waited for Sarah to give birth to the promised child flooded Abraham’s mind. How would the “seed” continue now if Rebekah could not have children? How would a people come forth if she could not bear a child? So many obstacles in the fulfillment of God’s plan! And yet God rules history.

 

Isaac and Rebekah had two twin sons, Jacob and Esau. Another example of faithfulness and responsibility in the life of this great man of God is the fact that he left his wealth to his son, Isaac, but also distributed gifts to his other 7 children.

 

Scripture notes that Abraham distanced all his other children so that Isaac, the promised “seed,” could carry on the messianic line. He lived and died with this responsibility in his heart. That is why in the gallery of God’s heroes in Hebrews 11, Abraham has a central place.

 

We have a new day, and we will begin by thanking God for entrusting us with the mission of advancing the Gospel. We continue the prayer by asking the Lord to help us remain faithful, persistently concerned with the fulfillment of God’s will.