Treci la conținut Treci la subsol

26 ianuarie

26 ianuarie, 2024

Vineri, 26 ianuarie 2024: 2 Cronici 21:1-20 – Ioram, împăratul lui Iuda

 

După moartea lui Iosafat, în locul său a domnit fiul său, Ioram (853-841 î.Cr). Se pare că Ioram a fost coregent (a domnit împreună) cu tatăl său în primii cinci ani de domnie. În timpul domniei lui Ioram, pe tronul Israelului domnea Ahazia.

 

Când Ioram a ajuns rege, i-a ucis pe frații săi, alături de alți membri ai familiei regale. Pentru că monarhii aveau de obicei mai multe soții, aveau mulți copii, deci mulți pretendenți la tron.

 

Iosafat a fost un aliat apropiat al lui Ahab și astfel a întărit alianța prin căsătoria fiului său, Ioram cu fiica lui Ahab și Izabela, Atalia. Din nefericire, acest fapt a adus cultul păgân din Fenicia, în Iuda.

 

Încă de pe vremea Regatului Unit, Israelul a stăpânit peste mai multe provincii străine, printre ele aflându-se și Edomul. Moabul s-a răsculat cu scopul să obțină un tribut. Cetatea Libna s-a răsculat și ea (v. 10). Scriptura precizează că toate aceste probleme au fost consecința faptului că Ioram a îndepărtat poporul de Domnul prin idolatrie.

 

Profetul Ilie i-a trimis o scrisoare regelui Ioram, mustrându-l pentru faptul că a acceptat idolatria. Această scrisoare este singurul mesaj scris al marelui profet. Profețiile lui Ilie s-au împlinit și filistenii și arabii au atacat Iuda. Ei au jefuit casa împăratului și au luat cu ei familia regelui. Ioram a fost lovit cu o boală de măruntaie și a murit (v. 14-15).

 

Înmormântarea lui a fost modestă pentru că produsese multă amărăciune poporului. Ioram a fost înmormântat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților (24:25).

 

Este atât de important adevărul, încât în cer și pe pământ, în viață și în moarte, în universul material și în cel spiritual, totul se învârte în jurul adevărului. Să ne rugăm Domnului să onorăm adevărul, să apărăm adevărul, să trăim adevărul, să promovăm adevărul.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, January 26, 2024: 2 Chronicles 21:1-20 – Joram, King of Judah

 

After Jehoshaphat's death, his son Joram (853-841 BC) reigned in his place. It appears that Joram was co-regent (reigned together) with his father during the first five years of his reign. During the time of Joram's reign, Ahaziah ruled on the throne of Israel.

 

When Joram became king, he killed his brothers along with other members of the royal family. Since monarchs usually had multiple wives, they had many children, hence many claimants to the throne.

 

Jehoshaphat was a close ally of Ahab, thus he strengthened the alliance through the marriage of his son, Joram, to Ahab and Jezebel's daughter, Athaliah. Unfortunately, this brought the Phoenician pagan cult into Judah.

 

Even from the time of the United Kingdom, Israel had dominion over several foreign provinces, including Edom. Moab rebelled to obtain a tribute. The city of Libnah also rebelled (v. 10). Scripture specifies that all these problems were the consequence of Joram leading the people away from the Lord through idolatry.

 

The prophet Elijah sent a letter to King Joram, rebuking him for accepting idolatry. This letter is the only written message of the great prophet. Elijah's prophecies were fulfilled and the Philistines and Arabs attacked Judah. They plundered the king's house and took the royal family with them. Joram was struck with an intestinal disease and died (v. 14-15).

 

His funeral was modest because he had caused much bitterness among the people. Joram was buried in the City of David, but not in the tombs of the kings (24:25).

 

Truth is so important that in heaven and on earth, in life and in death, in the material and spiritual universe, everything revolves around the truth. Let us pray to the Lord to honor the truth, to defend the truth, to live the truth, to promote the truth.