Treci la conținut Treci la subsol

26 februarie

26 februarie, 2023

Duminică, 26 februarie 2023, Exodul 4:18-31 – Moise în Egipt și întâlnirea cu Aaron  

Moise avea aproximativ 80 de ani când Dumnezeu l-a chemat în slujbă și l-a trimis înapoi în Egipt. Cei care doreau să-l pedepsească pentru crima făcută cu 40 de ani în urmă muriseră. În primii 40 de ani, Moise a trăit ca prinț la palatul lui Faraon. Următorii 40 de ani i-a petrecut în pustia Madian, păstorind turmele lui Ietro.

 

În această perioadă, Moise s-a căsătorit cu Sefora, fiica lui Ietro, și au avut împreună doi copii: pe Ghersom (,,sunt străin aici”) și pe Eliezer (,,ajutorul lui Dumnezeu”). La porunca lui Dumnezeu, Moise și-a luat familia și, sub binecuvântarea socrului său, Ietro, s-au întors în Egipt. Moise trebuia să meargă la Faraon și să-i ceară eliberarea evreilor, deși acesta își va împietri inima. De două ori se spune că Domnul i-a împietrit inima lui Faraon și de șapte ori se spune că el însuși și-a împietrit inima.

 

Circumcizia fiului lui Moise pare a fi o experiență greu de înțeles. Probabil că Sefora, fiind madianită, nu i-a permis lui Moise în Madian să-l circumcidă pe fiul lor. Văzând că Dumnezeu vrea să-l omoare pe Moise în drumul spre Egipt, pentru că nu și-a tăiat împrejur fiul, Sefora l-a circumcis pe fiul ei cu o piatră. Apoi i-a reproșat lui Moise că din cauza circumciziei el este un ,,soț de sânge”. Intensitatea investiției divine în Moise, suprapusă cu neascultarea sa, a condus la decizia lui Dumnezeu să-l pedepsească/omoare.

 

Ajuns în Egipt după o absență de 40 de ani, Moise s-a întâlnit cu Aaron și au făcut împreună un plan să ajungă în fața lui Faraon. Apoi Moise a explicat poporului evreu planul lui Dumnezeu de eliberare și a făcut minuni și semne în mijlocul lor.

 

Fiind dimineață, vom mulțumim lui Dumnezeu pentru planurile și călăuzirea Sa. Dumnezeu poartă de grijă poporului Său. De asemenea, vom cere ajutorul Domnului să trăim în ascultare și credincioșie.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, February 26, 2023: Exodus 4:18-31 – Moses in Egypt and His Meeting With Aaron

Moses was about 80 years old when God called him to serve and sent him back to Egypt. Those who wanted to punish him for the crime he had committed 40 years prior had died. In his first 40 years, Moses lived as a prince in Pharaoh’s palace. The next 40 years he spent in the wilderness of Midian, shepherding the flocks of his father-in-law Jethro.

 

During this time, Moses married Zipporah, Jethro’s daughter, and they had two children together: Gershom (“I am a stranger here”) and Eliezer (“God is my helper”). At God’s command, Moses took his family and, under his father-in-law’s blessing, Jethro, they returned to Egypt. Moses was to go to Pharaoh and ask for the release of the Hebrews, although Pharaoh would harden his heart. Twice it is says that the Lord hardened Pharaoh’s heart and seven times it says that he himself hardened his heart.

 

The circumcision of Moses’ son seems to be a difficult experience to understand. It is likely that Zipporah, being a Midianite, did not allow Moses to circumcise their son in Midian. Seeing that God wanted to kill Moses on his way to Egypt because he had not circumcised his son, Zipporah circumcised her son with a stone. Then she reproached Moses that because of the circumcision he was a “husband of blood”. The intensity of divine investment in Moses, overlaid with his disobedience, led God to decide to punish/kill him.

 

After a 40-year absence, Moses met Aaron in Egypt and they planned together to go before Pharaoh. Then Moses explained God’s plan of liberation to the Jewish people and performed sings and wonders before them.

 

As it is morning, we will thank God for His plans and guidance. God takes care of His people. We will also ask for the Lord’s help to live in obedience and faithfulness.