Treci la conținut Treci la subsol

26 aprilie

26 aprilie, 2024

Vineri, 26 aprilie 2024, Iov 41:1-34 – A doua parte a celui de-al doilea discurs al lui Dumnezeu

 

Vorbirea lui Dumnezeu despre leviatan este mai lungă decât vorbirea sa despre toate celelalte animale. Felul în care este descris demonstrează că este vorba de un animal fizic, marin, nu despre un animal mitologic. Probabil este vorba despre o balenă, un crocodil uriaș sau despre un dinozaur marin. El atacă omul (vers. 8), nu poate fi capturat cu arme de vânătoare (26-34) și este ,,împăratul celor mai mândre dobitoace” (vers. 34b).

 

Hipopotamul din capitolul 40 și leviatanul din capitolul de față sunt cele mai înspăimântătoare animale prezentate de Dumnezeu. Scopul acestor două capitole este să suprindă frica omului de aceste două animale care sunt foarte puternice și înspăimântătoare. Dacă omului îi ese frică de hipopotam și crocodil, cum să nu-i fie frică de Dumnezeul hipopotamului și al crocodilului?

 

Capitolul de față se constituie într-o puternică lecție de viață, atât pentru Iov, cât și pentru noi. Dacă Iov nu avea capacitatea să se împotrivească hipopotamului și crocodilului, cum ar putea să se împotrivească răului din lume și să-l stârpească? Dacă nu se putea lupta cu două necuvântătoare, cum ar fi putut învinge răul din lume, ascuns în inimile oamenilor fără Dumnezeu?

 

Numai Dumnezeu poate controla toate lucrurile, însă El are timpul și planul Lui.

 

În dimineața aceasta ne vom ruga lui Dumnezeu pentru umilință și acceptarea planurilor Sale, chiar și atunci când ele produc suferință și nasc întrebări fără răspuns. Încrederea în Dumnezeu este suficientă ca să-I acordăm prioritate deplină și să ne așezăm liniștiți sub stăpânirea voii Sale.  

 

Biblia ne învață să acceptăm cu încredere voia Sa în orice situație: ,,Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Rom. 12:2).

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Friday, April 26, 2024: Job 41:1-34 – The Second Part of God’s Second Speech

 

God's speech about Leviathan is longer than His discourse on all other animals. The way it is described shows that it refers to a physical, marine animal, not a mythical one. It is likely referring to a whale, a giant crocodile, or a marine dinosaur. It attacks man (verse 8), cannot be captured with hunting weapons (26-34), and is “the king of all proud beasts” (verse 34b).

 

The hippopotamus from chapter 40 and the Leviathan from this chapter are the most terrifying animals God presents. The purpose of these two chapters is to evoke human fear of these two very powerful and frightening creatures. If humans are afraid of the hippopotamus and crocodile, how much more should they fear the God of the hippopotamus and crocodile?

 

This chapter serves as a powerful life lesson for both Job and us. If Job was unable to resist the hippopotamus and crocodile, how could he oppose the evil in the world and eradicate it? If he could not fight these two beasts, how could he have conquered the evil in the world, hidden in the hearts of godless men?

 

Only God can control all things, but He has His own timing and plan.

 

This morning we will pray and ask God for humility and acceptance of His plans, even when they cause suffering and raise unanswered questions. Trusting in God is sufficient to give Him our utmost priority and to rest peacefully under the dominion of His will.

 

The Bible teaches us to trust His will in any situation: “Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to test and approve what God's will is—his good, pleasing and perfect will” (Rom. 12:2).