Treci la conținut Treci la subsol

25 octombrie

25 octombrie, 2023

Miercuri, 25 octombrie 2023, 1 Regi 4:1-34 – Slujbașii lui Solomon

 

Solomon a dat autoritate la 11 conducători în diverse sfere de activitate:

1. Trei preoți: Azaria, Țadoc și Abiatar 

2. Doi secretari: Elihoreh și Ahia

3. Un scriitor: Iosafat

4. Un general al armatei: Benaia

5. Un responsabil peste cei 12 îngrijitori: Azaria (nu cel din vers. 2)

6. Un slujbaș de stat, om de încredere al împăratului: Zabud

7. Un administrator peste casa împăratului: Ahisar

8. Un administrator cu taxe și impozite: Adorinam

 

De asemenea, Solomon a dat autoritate la 12 îngrijitori pe care i-a pus sub autoritatea lui Azaria. Fiecare dintre cei 12 îngrijitori avea responsabilitatea să se ocupe o lună pe an, prin rotație, de hrana împăratului și a casei lui, oameni și animale (avea 12.000 de cai).

1. Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim

2. Fiul lui Decher, la Macat, la Saalbim, la Bet-Semeș, la Elon și la Bet-Hanan

3. Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată țara Hefer

4. Fiul lui Abinadab avea tot ținutul Dorului

5. Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac, Meghido și tot Bet-Seanul de lângă Tartan sub Izreel

6. Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad

7. Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim

8. Ahimaaţ, în Neftali

9. Baana, fiul lui Husai, în Așer și la Bealot

10. Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar

11. Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin

12. Gheber, fiul lui Uri, în țara Galaadului

 

Israelul sub domnia lui Solomon a devenit întins, prosper, puternic și cu o populație foarte numeroasă. De asemenea, fiecare evreu se bucura de ,,liniște și pace sub via și smochinul său”. Această expresie sugera pacea și prosperitatea. Înțelepciunea pe care o avea Solomon de la Dumnezeu era mai mare decât a tuturor fiilor Răsăritului, a Egiptenilor și a lui Etan și Ezrahitul (numele lui Ezrahitul apare și în Psalmul 89). Câteva sute dintre cele 3000 de pilde ale lui Solomon sunt în cărțile Proverbe și Eclesiastul. De asemenea, una dintre cele 1005 cântări este Cântarea Cântărilor.

 

Urmează să ne rugăm, asemenea fiecărei dimineți. Vom mulțumi Domnului pentru binecuvântările pe care le oferă fiilor oamenilor ca o expresie a iubirii și generozității Sale. Apoi, vom cere Domnului să ne dea înțelepciunea necesară să nu ne lipim inima de binecuvântările primite, ci de Binecuvântătorul care ni le-a dat. De fapt, binecuvântările primite ar trebui să ne conducă la o atitudine de smerenie, fiindcă primim totul în dar. El este singurul care merită să fie onorat, slăvit și adorat!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, October 25, 2023 1 Kings 4:1-34 – Solomon's Servants

 

Solomon granted authority to 11 leaders in various fields of activity:

1.     Three priests: Azaria, Zadok, and Abiathar

2.     Two secretaries: Elihoreh and Ahia

3.     One writer: Jehoshaphat

4.     A general of the army: Benaiah

5.     An overseer over the 12 caretakers: Azaria (not the one from verse 2)

6.     A state official, a trusted man of the emperor: Zabud

7.     An administrator over the emperor's house: Ahisar

8.     An administrator for taxes and duties: Adoniram

 

Additionally, Solomon granted authority to 12 caretakers whom he placed under Azaria's authority. Each of the 12 caretakers was responsible, on a rotating basis, to provide for the king and his household's food, both people and animals (he had 12,000 horses).

1.     Son of Hur, in the hills of Ephraim

2.     Son of Decher, in Makaz, Shaalbim, Beth Shemesh, Elon, and Beth Hanan

3.     Son of Hesed, in Arubboth; he had Socoh and all the territory of Hepher

4.     Son of Abinadab controlled all the region of Dor

5.     Baana, son of Ahilud, had Taanach, Megiddo, and all of Beth Shan near Zarethan below Jezreel

6.     Son of Geber, in Ramoth Gilead

7.     Ahinadab, son of Iddo, in Mahanaim

8.     Ahimaaz, in Naphtali

9.     Baana, son of Hushai, in Asher and in Aloth

10.  Jehoshaphat, son of Paruah, in Issachar

11.  Shimei, son of Ela, in Benjamin

12.  Geber, son of Uri, in Gilead

 

Under Solomon's rule, Israel became vast, prosperous, strong, and very populous. Moreover, every Jew ” lived in safety, everyone under their own vine and under their own fig tree.” This phrase suggests peace and prosperity. The wisdom Solomon received from God surpassed all that of the East, the Egyptians, and as well as that of Ethan and Ezrahite (Ezrahite's name also appears in Psalm 89). A few hundred of Solomon's 3,000 proverbs are in the books of Proverbs and Ecclesiastes. In addition, one of his 1,005 songs is the Song of Songs.

 

Let us pray, as we do every morning. We will thank the Lord for the blessings He provides to the children of men as an expression of His love and generosity. Then, we will ask the Lord to give us the wisdom needed not to attach our hearts to the blessings we’ve received, but to the Giver who provided them. Indeed, the blessings received should lead us to an attitude of humility, as we receive everything as a gift. He alone deserves to be honored, praised, and adored!