Treci la conținut Treci la subsol

24 octombrie

24 octombrie, 2023

Marți, 24 octombrie 2023, 1 Regi 3 :1-28 – Căsătoria lui Solomon cu fiica lui Faraon

 

Solomon a încheiat alianțe cu împărați vecini prin căsătoria cu fiicele lor. În felul acesta s-a căsătorit cu fiica lui Faraon, împotriva poruncii divine care interzicea căsătoria cu neevreice. ,,Să nu aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima, şi să nu strângă mari grămezi de argint şi aur” (Deuteronom 17:17). Se pare că slăbiciunea pe care a avut-o David în legătură cu femeile a fost moștenită și de fiul său, Solomon. Nu este străin de noi nici faptul că Solomon nu a avut războaie și a dus o viață de lux. Spre exemplu, i-au trebuit șapte ani să construiască Templul lui Dumnezeu (1 Împărați 6:38), însă a avut nevoie de treisprezece ani să-și construiască propria casă (1 Împărați 7:1).

 

În perioada judecătorilor, israelienii au adoptat obiceiul canaaniților de a aduce jertfe pe înălțimi, deși aducerea de jertfe în alte locuri decât în Cortul Întâlnirii era interzisă de lege (Levitic 17:3-4). ,,Solomon L-a iubit pe Domnul, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi” (1 Împărați 3:3). Locul unde Solomon a adus cele mai multe jertfe a fost înălțimea de la Gabaon. Locul acesta era în ținutul lui Beniamin, la aproximativ opt kilometri de Ierusalim.

 

Dumnezeu i S-a descoperit în vis lui Solomon la Gabaon și l-a întrebat ce dorește să primească. Solomon a mulțumit Domnului pentru bunăvoință și a cerut înțelepciunea de a călăuzi poporul. Dumnezeu a apreciat calitatea spirituală a dorinței lui Solomon și i-a promis discernământ ca să judece după dreptate (vers. 11) și o inimă înțeleaptă (vers. 12). Pe deasupra, Dumnezeu i-a promis că-i va lungi zilele și îi va da bogăție și slavă.

 

Ca o aplicație practică, scriitorul prezintă o întâmplare în care două femei au născut în aceeași perioadă și în timpul nopții unul dintre copii a murit. Acum, fiecare dintre cele două femei pretindeau că fiul care a supraviețuit este al ei. Soluția lui Solomon a demonstrat o înțelepciune dumnezeiască. El a cerut să fie tăiat în două copilul care a rămas în viață și fiecare dintre cele două mame să primească o jumătate din copil. Mama adevărată, dorind să rămână copilul în viață, a renunțat la dreptul ei, sub condiția să-l primească cealaltă întreg. În felul acesta Solomon a știut cine este mama adevărată.

 

Fiind timpul rugăciunii vom mulțumi lui Dumnezeu pentru înțelepciunea Sa felurită care se constituie în soluții la problemele cu care ne confruntăm ,,pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10). Apoi vom cere Domnului să ne dea discernământ și putere pentru a nu alege în funcție de plăcerile și interesele noastre, ci în funcție de voia Stăpânului.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Tuesday, October 24, 2023: 1 Kings 3:1-28 – Solomon's Marriage to Pharaoh's Daughter

 

Solomon formed alliances with neighboring kings by marrying their daughters. In this way, he married the daughter of Pharaoh, against the divine command that forbade marriage to non-Israelite women. “He must not take many wives, or his heart will be led astray; nor must he accumulate vast amounts of silver and gold” (Deuteronomy 17:17). It seems that the weakness David had with women was also inherited by his son, Solomon. It's also noteworthy that Solomon did not engage in wars but led a luxurious life. For instance, it took him seven years to build the Temple of God (1 Kings 6:38), but he needed thirteen years to build his own house (1 Kings 7:1).

 

During the period of the Judges, the Israelites adopted the Canaanite custom of offering sacrifices on high places, even though offering sacrifices anywhere other than the Tent of Meeting was prohibited by law (Leviticus 17:3-4). ” Solomon showed his love for the Lord…  except that he offered sacrifices and burned incense on the high places.” (1 Kings 3:3). The place where Solomon offered the most sacrifices was the high place at Gibeon. This place was in the territory of Benjamin, about eight kilometers from Jerusalem.

 

God revealed Himself to Solomon in a dream at Gibeon and asked him what he wished to receive. Solomon thanked the Lord for His kindness and asked for the wisdom to guide the people. God appreciated the spiritual quality of Solomon's wish and promised him discernment to judge righteously (verse 11) and a wise heart (verse 12). Moreover, God promised to prolong his days and grant him wealth and glory.

 

As a practical application, the writer presents a story where two women gave birth around the same time, and one of the babies died during the night. Now, each woman claimed the surviving child was hers. Solomon's solution demonstrated divine wisdom. He ordered the living child to be cut in half, with each mother receiving half of the child. The real mother, wanting her child to live, gave up her claim, on the condition that the other woman would have the whole child. In this way, Solomon knew who the real mother was.

 

During prayer time, we will thank God for His manifold wisdom that provides solutions to the problems we face, “ His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms” (Ephesians 3:10). We will then ask the Lord to grant us discernment and strength to not choose based on our pleasures and interests, but according to the will of the Master.