Treci la conținut Treci la subsol

25 august

25 august, 2023

Vineri, 25 august 2023, Rut 3:1-18 – Experiența lui Naomi, ascultarea lui Rut și căutarea lui Boaz

 

În mintea lui Naomi, o femeie în vârstă și cu experiența vieții, a încolțit gândul căsătoriei lui Rut cu Boaz: ,,Fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă, ca să fii fericită” (v. 1). Rut nu se gândea la căsătorie, deoarece își dedicase viața pentru îngrijirea lui Naomi. Bătrâna Naomi era convinsă pe deplin de seriozitatea lui Rut și îl cunoștea bine pe Boaz ca pe un bărbat serios și integru. Comunitatea o cunoștea pe Rut ca pe ,,o femeie cinstită” (v. 11).

 

Aflându-se în perioada recoltării orzului, Naomi a alcătuit un plan. Știind că în noaptea următoare Boaz va dormi în arie ca să păzească grâul care este ,,bătut, vânturat” și pregătit pentru a fi pus în hambar sau vândut, i-a cerut lui Rut să meargă în arie. De asemenea, Naomi i-a dat lui Rut următoarele două indicații:

1)         ,,Spală-te și unge-te și apoi îmbracă-te cu hainele tale (cu cele mai bune haine)”;

2)         ,,Să nu te faci cunoscută lui până nu va termina de mâncat și de băut. Când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci” (v. 3-4).

 

În cultura vremii de atunci ,,descoperirea picioarelor” era un act ceremonial normal. Când Boaz a simțit că este cineva la picioarele lui, a întrebat: ,,Cine ești tu?” Rut a răspuns: ,,Eu sunt Rut, slujnica ta”. Prin răspunsul lui, Boaz urma să accepte sau să o respingă. El a răspuns: ,,Fii binecuvântată de Domnul, fiică”.

 

Demnitatea acestui bărbat a fost pusă în evidență prin felul în care a reacționat:

1)    nu a trimis-o acasă pe Rut și

2)    nu s-a atins de ea în niciun fel. Știind că există o persoană înaintea lui care avea drept de răscumpărare, i-a promis lui Rut că va rezolva problema aceasta. Rut a plecat înainte ca oamenii din arie să se trezească, iar Boaz i-a dus lui Naomi câteva măsuri de orz.

 

Fiind timpul potrivit pentru rugăciune, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru felul în care orchestrează restaurarea vieților noastre. Dumnezeu este bun și credincios ca să-Și împlinească promisiunile. Apoi vom cere de la Domnul călăuzire și înțelepciune pentru a ști cum să vorbim, cum să negociem, cum să acceptăm și cum să refuzăm o ofertă. Fiecare lucru pe care-l facem sau spunem construiește reputația noastră în fața oamenilor.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, August 25, 2023: Ruth 3:1-18 – Naomi's Experience, Ruth's Obedience, and Boaz's Search

 

In the mind of Naomi, an elderly woman with life experience, the thought of Ruth's marriage to Boaz emerged: “My daughter, I want to find a resting place for you, so that you may be happy” (v. 1). Ruth wasn't thinking about marriage since she had dedicated her life to taking care of Naomi. Elderly Naomi was fully convinced of Ruth's seriousness and knew Boaz well as an earnest and upright man. The community knew Ruth as “a virtuous woman” (v. 11).

 

As it was the harvest period for barley, Naomi devised a plan. Knowing that Boaz would sleep in the threshing floor the next night to guard the wheat that is “beaten, winnowed” and prepared to be stored in barns or sold, she asked Ruth to go to the threshing floor. Naomi also gave Ruth the following two instructions:

1)    Wash and anoint yourself, and then dress in your clothes (your best clothes)”;

2)    Do not make yourself known to him until he has finished eating and drinking. When he lies down, note the place where he is lying. Then go, uncover his feet, and lie down. He will tell you what to do” (v. 3-4).

 

In the culture of that time, “uncovering the feet” was a normal ceremonial act. When Boaz felt someone at his feet, he asked: “Who are you?” Ruth replied: “I am Ruth, your servant.” By his response, Boaz would either accept or reject her. He replied: “May you be blessed by the Lord, my daughter.”

 

This man's dignity was highlighted by his reactions:

1)    he did not send Ruth home and

2)    he did not touch her in any way. Knowing there was another person ahead of him who had the right of redemption, he promised Ruth that he would resolve this issue. Ruth left before people on the threshing floor awoke, and Boaz brought several measures of barley to Naomi.

 

As it is the right time for prayer, we will thank God for how He orchestrates the restoration of our lives. God is good and faithful in fulfilling His promises. We will then ask the Lord for guidance and wisdom to know how to speak, how to negotiate, how to accept, and how to decline an offer. Everything we do or say builds our reputation in the eyes of others.