Treci la conținut Treci la subsol

25 aprilie

25 aprilie, 2023

Marți, 25 aprilie 2023, Leviticul 23:1-44 – Legi privitoare la sărbători

 

În cartea Leviticul, lista jertfelor era împletită cu lista sărbătorilor: Ziua de odihnă, Paștele, Sărbătoarea Azimilor, Sărbătoarea Săptămânilor, Sărbătoarea Trâmbițelor, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Acestea sunt sărbătorile naționale, în timp ce capitolele 1-7 prezintă sărbătorile individuale.

 

Capitolul 23 este împărțit în două părți:

1) Sărbătorile Primăverii:

a) Paștele comemora răscumpărarea, ieșirea din Egipt.

b) Sărbătoarea Azimelor vorbea despre ieșirea în grabă din Egipt, atunci când Dumnezeu le cere evreilor să nu pună aluat în pâine.

c) Sărbătoarea Săptămânilor (Cincizecimea din Noul Testament) se sărbătorea la 7 săptămâni plus o zi de la Paște și era ,,ziua primelor roade”.

 

2) Sărbătorile Toamnei – ultimele trei sărbători aveau loc toamna (octombrie-noiembrie):

a) Sărbătoarea Trâmbițelor. După întoarcerea din exilul babilonian, sărbătoarea aceasta va deveni sărbătoarea Anului Nou.

b) Ziua Ispășirii. Această sărbătoare era însoțită de o stare de pocăință profundă și de post.

c) Sărbătoarea Corturilor avea loc după 7 zile și era cea mai importantă sărbătoare a anului. Această sărbătoare avea un rol dublu: mulțumirea pentru sfârșitul recoltei fructelor de toamnă și comemorarea protecției divine în timpul călătoriei de 40 de ani în pustie.

 

Este vrednic de remarcat faptul că toate sărbătorile evreilor erau legate de evenimente din trecutul lor. Prin aceste sărbători ei remarcau mila, iertarea, protecția lui Dumnezeu. În timpul acestor sărbători ei Îl onorau pe Dumnezeu. Cât de mare este diferența dintre ei și umanismul timpului nostru!

 

Începem o nouă zi și mulțumim Domnului pentru darul vieții. Viața trebuie sărbătorită. Apoi ne vom ruga Domnului să ne trăim viața cu scop, cu bucurie, cu mulțumire, făcând din fiecare zi o sărbătoare – sărbătoarea vieții.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, April 25, 2023: Leviticus 23:1-44 – Laws Regarding Holidays

 

In the book of Leviticus, the list of sacrifices was intertwined with the list of holidays: the Sabbath, Passover, the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, the Feast of Trumpets, the Day of Atonement, and the Feast of Tabernacles. These were national holidays, while chapters 1-7 present individual holidays.

 

Chapter 23 is divided into two parts:

Spring Holidays:

a) Passover commemorates the redemption, the exodus from Egypt

b) The Feast of Unleavened Bread spoke of the hasty departure from Egypt when God commanded the Jews not to put leaven in their bread

c) The Feast of Weeks (Pentecost in the New Testament) was celebrated seven weeks plus one day after Passover and was the “day of first fruits”

 

Fall Holidays – the last three holidays occurred in the fall (October-November):

a) The Feast of Trumpets. After the return from the Babylonian exile, this holiday would become the New Year holiday

b) The Day of Atonement. This holiday was accompanied by a deep sense of repentance and fasting

c) The Feast of Tabernacles occurred 7 days later and was the most important holiday of the year. This holiday had a dual role: giving thanks for the end of the fall harvest and commemorating divine protection during the 40-year journey in the wilderness.

 

It is worth noting that all the Jewish holidays were linked to events from their past. Through these holidays, they noted God's mercy, forgiveness, and protection. During these holidays, they honored God. What a difference there is when comparing the people then and the humanism of our time!

 

We begin a new day and will thank the Lord for the gift of life. Life must be celebrated. Then we will pray to the Lord to help us live our lives with purpose, joy, and gratitude, making each day a celebration – a celebration of life.