Treci la conținut Treci la subsol

24 aprilie

24 aprilie, 2023

Luni, 24 aprilie 2023, Leviticul 22:1-33 – Reguli pentru jertfe

 

Jertfele de mâncare pentru păcat și pentru vină puteau fi mâncate doar de preoți, iar alte jertfe puteau fi mâncate și de membrii familiei lor. Toate animalele găsite moarte erau necurate, așa că numai animalele din care s-a scurs sângele erau permise preoților. Regula de bază pe care Dumnezeu a impus-o preoților era ca aceștia să nu necinstească numele sfânt al Domnului prin folosirea necorespunzătoare a jertfelor și darurilor.

 

Necurăția ceremonială care-l putea împiedica pe preot să mănânce din lucrurile sfinte era din următoarele cauze: (1) lepra, (2) scurgerea de sămânță și (3) atingerea unui mort. Animalele pentru jertfă nu trebuiau să aibă defecte fizice. Singura excepție care permitea animale pentru jertfă cu defecte era jertfa de bună voie (v. 23).

 

În cazul animalelor tinere pentru jertfă, nu erau acceptate înainte de a opta zi și nu puteau fi sacrificate în aceeași zi cu ,,mamele” lor. Pedeapsa pentru nerespectarea acestor legi era moartea – ,,să fie nimicit dinaintea Domnului”. Aceste exigențe arătau sfințenia lui Dumnezeu.

 

Fiind dimineață, aducem Domnului mulțumire pentru jertfa înlocuitoare a Mântuitorului. Apoi, continuăm rugăciunea, cerând lui Dumnezeu nevoia de a ne sfinți: ,,Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu…” (Rom. 12:1)   

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Monday, April 24, 2023: Leviticus 22:1-33 – Laws for Sacrifices

 

The sin and guilt sacrifices were only to be eaten by priests, while other offerings could also be eaten by their families. All animals found dead were unclean, so only animals from which blood had been drained were allowed for the priests. The basic rule that God imposed on the priests was that they should not dishonor the holy name of the Lord by improperly using the sacrifices and gifts.

 

Ceremonial uncleanness that could prevent a priest from eating holy things was due to the following causes: (1) leprosy, (2) semen discharge, and (3) touching a dead body. Animals for sacrifice were not to have physical defects. The only exception that allowed animals for sacrifice with defects was the voluntary offering (v. 23).

 

Young animals for sacrifice were not to be accepted before their eighth day of life and could not be sacrificed on the same day as their “mothers.” The punishment for not respecting these laws was death – “he shall be cut off from before the Lord.” These requirements showed the holiness of God.

 

As morning comes, we will give thanks to the Lord for the substitute sacrifice of the Savior. Then we will continue our prayer, asking God for the need to sanctify ourselves: “I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God…” (Romans 12:1).