Treci la conținut Treci la subsol

24 iunie

24 iunie, 2023

Sâmbătă, 24 iunie 2023, Deuteronom 21:1-23 – Criminali necunoscuți, prinși de război, întâi născuți, fii neascultători, oameni spânzurați

 

Dacă se găsește un om ucis în spațiul public, ucis cu premeditare sau prin imprudență, bătrânii și judecătorii să facă investigații (17:8-13). Să cheme bătrânii din zona în care a fost găsit trupul mortului. În prezența preoților, bătrânii chemați să-și declare nevinovăția, în timp ce taie capul unei vițele. Omorârea animalului simbolizează faptul că acea crimă merită pedeapsa capitală, iar spălarea mâinilor lor peste vițeaua omorâtă demonstrează nevinovăția lor.

 

Soldații evrei nu aveau voie să violeze femeile captive, să jefuiască sau să maltrateze prizonierii. Ei se puteau căsători cu femeile captive, însă nu se puteau căsători cu femeile popoarelor din Canaan. În cazul căsătoriei, femeia captivă trebuia să-și radă capul, să-și taie unghiile, să-și schimbe hainele și să-și plângă părinții timp de o lună de zile. Cel mai probabil părinții/membrii familiei fuseseră uciși. Soțul avea timp de o lună să se gândească dacă se căsătorește sau nu cu ea.

 

Este impresionant faptul că și în situația aceasta dramatică a războiului, Dumnezeu îi oferea soldatului evreu o lună să se gândească, să examineze, să ceară călăuzirea lui Dumnezeu. O alegere greșită se va transforma într-o căsătorie greșită. Alegerea este fundamentală. În cazul unei alegeri greșite soțul trebuia să fie o persoană duhovnicească, matură și disciplinată pentru a nu-și pierde calitatea vieții personale și pe cea de familie.

 

Monogamia a fost întotdeauna idealul lui Dumnezeu (Geneza 2:20-24). Poligamia este întâlnită în toate generațiile, însă Biblia nu o așează niciodată într-o lumină pozitivă. Explicația constă în faptul că într-o familie poligamă va fi o soție preferată și una îndurerată.

 

Întâiul născut avea întotdeauna întâietate și privilegii, chiar dacă era fiul soției nepreferate. Un fiu excesiv de rebel trebuia pedepsit cu moartea. Nu există nicio consemnare biblică că această poruncă ar fi fost aplicată vreodată.

 

Citind toate aceste legi ne îngrozim de consecințele neascultării, rebeliunii și păcatului. Și, totuși, oamenii continuă să păcătuiască! Oricât de aspră ar fi o pedeapsă, oamenii vor continua să păcătuiască. Aceasta dovedește coruptibilitatea naturii umane. Pavel spune în Romani 7:15: ,,Nu fac ce vreau, ci fac ce nu vreau”.

 

Acum înțelegem mai bine de ce a trebuit să vină și să moară Cristos. A fost singura șansă. Să-I mulțumim lui Cristos pentru că Și-a asumat păcatele noastre și, devenind ale Lui, a trebuit să moară pentru ele. Apoi să ne rugăm lui Dumnezeu să nu ne mai murdărim haina care a fost spălată de sângele Fiului lui Dumnezeu. Pune-ți în minte astăzi să fii concentrat la momentul în care astăzi vei fi tentat să păcătuiești. Atunci, în mod conștient, să alegi să nu păcătuiești. Dumnezeu să ne dea biruință prin Cristos!

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, June 24, 2023: Deuteronomy 21:1-23 – Unknown Criminals, Prisoners of War, Firstborns, Disobedient Sons, Hanged Men

 

If a man was found murdered in a public place, killed premeditatedly or recklessly, the elders and judges had to investigate (17:8-13). The elders from the area where the body was found were to be summoned. In the presence of the priests, the summoned elders were to declare their innocence while beheading a heifer. The killing of the animal symbolized that the crime deserved capital punishment, and their washing of their hands over the slain heifer demonstrated their innocence.

 

Jewish soldiers were not allowed to rape captive women, loot, or mistreat prisoners. They could marry captive women, but they could not marry women from the nations in Canaan. In the case of marriage, the captive woman had to shave her head, cut her nails, change her clothes, and mourn her parents for a month. Most likely her family members had been killed. The man had a month to decide whether or not to marry her.

 

It is impressive that even in this dramatic war situation, God gave the Jewish soldier a month to think, to examine, to ask for God's guidance. A wrong choice would turn into a wrong marriage. The choice is fundamental. In case of a wrong choice, the husband had to be a spiritual, mature, and disciplined person so as not to lose the quality of his personal and familial life.

 

Monogamy has always been God's ideal (Genesis 2:20-24). Polygamy is encountered in all generations, but the Bible never puts it in a positive light. The explanation lies in the fact that in a polygamous family there would be a preferred wife and a grieving one.

 

The firstborn always had precedence and privileges, even if he was the son of the non-preferred wife. An excessively rebellious son had to be punished with death. There is no biblical record that this command was ever applied.

 

Reading all these laws, we are horrified by the consequences of disobedience, rebellion, and sin. And yet, people continue to sin! No matter how harsh the punishment, people will continue to sin. This proves the corruptibility of human nature. Paul said in Romans 7:15, “I do not do what I want, but I do what I do not want.”

 

We now better understand why Christ had to come and die. It was our only chance. Let's thank Christ for taking our sins and dying for them. Then let's pray that we will not soil the garment that has been washed by the blood of the Son of God. Today, remember to be focused on the moment when you will be tempted to sin. Then, consciously, choose not to sin. May God give us victory through Christ!