Treci la conținut Treci la subsol

23 iunie

23 iunie, 2023

Vineri, 23 iunie 2023, Deuteronom 20:1-20 – Reguli pentru război

 

Dumnezeu a poruncit poporului Său să nu se teamă de dușman, porunca aceasta bazându-se pe credincioșia lui Dumnezeu. În timpul războiului, preoții și leviții aveau rolul de a duce chivotul, care simboliza prezența lui Dumnezeu, dar și de a încuraja soldații (v. 2-4).

 

Existau anumite scutiri de obligativitatea serviciului militar:

1)         Dacă cineva și-a construit o casă și nu a apucat să locuiască în ea;

2)         Dacă cineva și-a sădit o vie și nu a apucat să mănânce din ea,

3)         Dacă un bărbat era logodit era scutit. Durata scutirii unui bărbat proaspăt căsătorit era de un an de zile (24:5).

4)         Scutirea de serviciul militar a unui fricos, slab de inimă, avea rolul să țină ridicat moralul trupelor.

 

Moise a dat instrucțiuni și pentru politica externă a Israelului. Dacă o țară devenea vasala Israelului (subjugată de Israel), poporul ei devenea supus evreilor. Dacă nu accepta vasalitatea, refuzând condițiile Israelului, toți cei de parte bărbătească trebuiau executați, iar tot ce era în cetate devenea pradă de război pentru cuceritorii evrei. Popoarele care locuiau în Canaan – Hetiții, Amoriții, Cananiții, Fereziții, Hebusiții, Heviții – erau foarte degradați din punct de vedere moral și ar fi influențat negativ poporul lui Dumnezeu, dacă nu ar fi fost complet distruse (18:9-12). Întotdeauna păcatul este negativ și consecințele sunt pe măsură.

 

Este timpul să ne rugăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru moștenirea familiilor noastre și pentru influența bisericilor în care ne închinăm. Apoi, să continuăm rugăciunea, cerând de la Dumnezeu o școală pentru copiii noștri și un serviciu pentru noi în care să existe o atmosferă pașnică, decentă și spirituală. Să ne rugăm pentru atmosfera din casele noastre și din casa lui Dumnezeu, să ne inspire, să ne ajute și să ne predispună la sfințenie și slujire.

 

Pastor Luigi Mițoi


 

Friday, June 23, 2023: Deuteronomy 20:1-20 – Rules for War

 

God commanded His people not to fear the enemy; this command was based on God's faithfulness. During war, the priests and Levites had the role of carrying the Ark, which symbolized God's presence, and of encouraging the soldiers (vv. 2-4).

 

There were certain exemptions from military service:

1)         If someone had built a house but had not yet lived in it;

2)         If someone had planted a vineyard but had not yet eaten from it,

3)         If a man was engaged to be married, he was exempt. The duration of an exemption for a newly married man was one year (24:5).

4)         Exemption from military service for a fearful, faint-hearted man, aimed at keeping the morale of the troops high.

 

Moses also gave instructions for Israel's foreign policy. If a country became a vassal of Israel (subjugated by Israel), its people became subjects to the Jews. If it did not accept vassalage, refusing Israel's conditions, all the males had to be executed, and everything in the city became spoils of war for the Jewish conquerors. The nations that lived in Canaan – the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, Jebusites – were morally degraded and would have negatively influenced God's people if they were not completely destroyed (18:9-12). Sin is always harmful and the consequences are in proportion.

 

It is time for us to pray and thank God for our families' inheritance and for the influence of the churches in which we worship. Then, as we continue our prayer, let’s ask God for a school for our children and a job for us where there is a peaceful, decent, and spiritual atmosphere. Let's pray for the atmosphere in our homes and in God's house, to inspire us, help us, and predispose us towards sanctity and service.