Treci la conținut Treci la subsol

23 mai

23 mai, 2023

Marți, 23 mai 2023, Numeri 23:27-24:25 – Ultimele profeții ale lui Balaam

 

Pentru a treia oară, regele Balac i-a pregătit lui Balaam toate condițiile pentru a blestema poporul Israel. Balac, în superstițiozitatea lui, credea că schimbarea locului ar crea un cadru mai potrivit pentru blestemarea evreilor. Pentru că nu a mai apelat la descântece ca în experiențele precedente, Duhul Domnului a venit peste Balaam (24:2b) și, rostind prorocia, a mărturisit despre binecuvântarea și protecția pregătite de Dumnezeu pentru poporul Israel.

 

În încheiere, Balaam a spus evreilor: ,,Binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta și blestemat să fie oricine te va blastema” (v. 9b). Împăratul Balac, plin de furie, l-a oprit și l-a alungat fără să-i plătească pentru serviciile lui. Balaam nu a fost surprins; dimpotrivă, a amintit că nu poate spune decât ceea ce i-a spus Dumnezeu să spună.

 

Apoi, Balaam a rostit încă un mesaj profetic, nesolicitat de data aceasta, care se constituie în cea de-a patra prorocie a sa. În acest mesaj, Balaam menționează trei nume ale lui Dumnezeu:

·      Dumnezeu (Cel puternic);

·      Cel Preaînalt (Cel Înălțat);

·      Atotputernic (Cel Îmbelșugat).

 

Profeția lui Balaam s-a referit în primul rând la ,,o stea” și la ,,un toiag de cârmuire”. Apoi a menționat faptul că Israel va cuceri Moabul, Edomul și va distruge pe copiii lui Set. Terminându-și prorocia, Balaam s-a întors acasă în Peor, Mesopotamia (22:5).

 

În rugăciunea din această dimineață, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că, în ciuda pericolelor venite din toate părțile, El este credincios și Își protejează poporul. Apoi ne vom ruga lui Dumnezeu pentru proroci sfinți și autentici, care transmit cu fidelitate și responsabilitate mesajul Domnului.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Tuesday, May 23, 2023: Numbers 23:27-24:25 – Balaam's Final Prophecies

 

For the third time, King Balak prepared all the conditions for Balaam to curse the people of Israel. Balak, in his superstition, believed that changing the location would create a more suitable setting for cursing the Jews. Because Balaam did not resort to sorcery as he had previously, the Spirit of the Lord came upon Balaam (24:2b), and as he spoke the prophecy, he testified about the blessing and protection prepared by God for the people of Israel.

 

In conclusion, Balaam said to the Israelites, “Blessed is everyone who blesses you, and cursed is everyone who curses you” (v. 9b). King Balak, full of anger, stopped him and sent him away without paying for his services. Balaam was not surprised; on the contrary, he reminded them that he could only speak what God had told him to say.

 

Then, Balaam spoke yet another prophetic message, unsolicited this time, which constitutes his fourth prophecy. In this message, Balaam mentioned three names of God:

·      God (the Almighty)

·      the Most High (the Exalted)

·      the Almighty (the Abundant)

 

Balaam's prophecy primarily referred to “a star” and “a scepter of rulership.” He then mentioned that Israel would conquer Moab, Edom, and destroy the descendants of Seth. After finishing his prophecy, Balaam returned home to Peor, Mesopotamia (22:5).

 

In our prayer this morning, we will thank God because, despite the dangers coming from all sides, He is faithful and protects His people. Then, we will pray to God for holy and authentic prophets who faithfully and responsibly transmit the Lord's message.