Treci la conținut Treci la subsol

23 august

23 august, 2023

Miercuri, 23 august 2023, Rut 1:1-2 – Imigrarea în Moab și repatrierea în Canaan

 

Rut este numele unui femei moabite care s-a căsătorit cu Chilion, fiul mai mic al lui Elimelec și Naomi (cea plăcută). Familia aceasta se mutase în Moab cu ocazia foametei din timpul judecătorilor (v. 1). Distanța dintre Betleem și Moab era de aproximativ 100-150 de km, distanță care la acea vremea se parcurgea în aproximativ o săptămână de zile. Elimelec (Dumnezeu este Împăratul meu) a murit în Moab. Mai târziu au murit și cei doi fii ai lui – Mahlon (bucurie) și Chilion (desăvârșire).

 

Asemenea lui Naomi, mama lor soacră, și Orpa și Rut au rămas văduve. Tragedia aceasta a determinat-o pe Naomi să se întoarcă în Israel sfătuindu-le pe nurorile ei să se întoarcă la casele părinților lor și să-și refacă viața, fiind tinere. Orpa a plecat, însă Rut a ales să nu se despartă de Naomi.

 

Cât de frumos s-o fi purtat această soacră cu nora ei, încât Rut a ales să nu se întoarcă la familia ei de origine, ci să meargă alături de Naomi într-o țară străină! Expresia ,,să se întoarcă” este cheia cârtii Rut. Ce suflet bun a putut avea această noră, încât s-a atașat atât de mult de soacra ei, astfel încât a ales să rămână alături de ea și împreună să se mute în Betleem. Naomi, care și-a pierdut soțul și pe cei doi fii, este mângâiată de Dumnezeu prin Rut care se comportă ca o fiică. Înțelegem din cartea Rut faptul că secretul nurorilor de calitate este să se comporte ca niște fiice, iar secretul soacrelor de calitate este să se comporte ca niște mame.

 

Rut și-a asumat un angajament care ne ajuta să înțelegem frumusețea caracterului acestei neevreice (v. 16-17). Rut și Estera sunt singurele cărți din Biblie care poartă numele unor femei. Dumnezeu a folosit-o pe Rut pentru a perpetua linia genealogică a Mântuitorului Isus Cristos, Rut fiind străbunica regelui David (Rut 4:17).

 

Cartea aceasta are rolul să ne convingă că, atunci când stăm lângă Dumnezeu și unii lângă alții, există speranță și restaurare în cele mai dramatice experiențe ale vieții. Dumnezeu este un Dumnezeu care construiește, care restaurează, care ridică, care mângâie, care iartă și mântuiește, care vindecă și binecuvântează. Cu acest Dumnezeu vei rămâne biruitor și atunci când treci prin încercările vieții.

 

Fiind timpul rugăciunii, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că are soluții pentru toate problemele noastre: soluția iertării la problema păcatului; soluția învierii la problema morții; soluția prezenței Sale la problema suferințelor și singurătății noastre. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu de aproape, este un Dumnezeu personal, un Dumnezeu comunitar. El este așa de disponibil pentru fiecare credincios ca și cum fiecare credincios ar fi singurul om de pe pământ. Vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu putere și demnitate în timpul încercărilor. ,,Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea” (Proverbe 2:10). Când viața îți stă împotrivă, amintește-ți că avioanele își iau zborul împotriva vântului.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, August 23, 2023: Ruth 1:1-2 – Immigration to Moab and Repatriation to Canaan

 

Ruth is the name of a Moabite woman who married Chilion, the younger son of Elimelech and Naomi (meaning “pleasant“). This family had moved to Moab due to the famine during the time of the judges (v. 1). The distance between Bethlehem and Moab was about 100-150 km, which at that time took about a week to travel. Elimelech (meaning “God is my King“) died in Moab. Later, his two sons – Mahlon (meaning “joy“) and Kilion (meaning “completion“) – also passed away.

 

Like Naomi, their mother-in-law, both Orpah and Ruth were left widows. This tragedy prompted Naomi to return to Israel, advising her daughters-in-law to go back to their parents' homes and rebuild their lives since they were still young. Orpah left, but Ruth chose to stay with Naomi.

 

How beautifully this mother-in-law must have treated her daughter-in-law, that Ruth decided not to return to her original family, but to accompany Naomi to a foreign land! The phrase “to return” is key in the Book of Ruth. What a kind-hearted daughter-in-law Ruth must have been to grow so attached to her mother-in-law, choosing to stay by her side and move with her to Bethlehem. Naomi, having lost her husband and two sons, is comforted by God through Ruth, who acts like a daughter to her. From the Book of Ruth, we understand that the secret of quality daughters-in-law is to act like daughters, and the secret of quality mothers-in-law is to act like mothers.

 

Ruth made a commitment that helps us understand the beauty of this non-Jewish woman's character (v. 16-17). Ruth and Esther are the only books in the Bible named after women. God used Ruth to continue the genealogical line of Savior Jesus Christ, as Ruth was the great-grandmother of King David (Ruth 4:17).

 

This book convinces us that when we stand by God and by each other, there's hope and restoration even in the most dramatic experiences of life. God is a builder, restorer, lifter, comforter, forgiver, savior, healer, and blesser. With this God, you will overcome even when facing life's challenges.

 

As it is prayer time, let us thank God for having solutions to all our problems: the solution of forgiveness for the problem of sin; the resurrection solution for the problem of death; the solution of His presence for our suffering and loneliness. Our God is close, personal, communal. He is so available to each believer as if each believer was the only person on Earth. We will continue our prayer asking God for strength and dignity in times of trial. “If you falter in times of trouble, how small is your strength!” (Proverbs 24:10). When life stands against you, remember that airplanes take off against the wind.