Treci la conținut Treci la subsol

22 august

22 august, 2023

Marți, 22 august 2023, Judecători 21:1-25 – Înmulțirea seminției lui Beniamin

Cele 12 seminții s-au suit împreună la Betel înaintea Domnului și atunci au constatat că seminția lui Beniamin era pe cale de dispariție, supraviețuitorii fiind doar 700 de oameni. Problema care complica și mai mult situația consta în faptul că israelienii juraseră la Mițpa ca nici unul să nu-și dea fata după un beniamit (21:17-18). În această situație, au folosit două metode pentru înmulțirea seminției lui Beniamin:

 1. Le-au adus 400 de fecioare din Iabes, Galaad. Cu excepția acestor fete, populația acestei cetăți fusese exterminată.
 2. Fiecare beniamit trebuia să fure o mireasă în timpul festivalului de la Silo.

Cartea Judecători are trei secțiuni care acoperă o perioadă de aproximativ 300 de ani:

 1. Capitolele 1:1-3:6 se ocupă de apostazia spirituală și efectele acesteia asupra poporului lui Dumnezeu.
 2. Capitolele 3-16 prezintă cei 12 judecători și activitatea lor. Deși sunt pomeniți 12 judecători, numai despre câțiva dintre aceștia se vorbește în detaliu. Tot cuprinsul cărții poate fi rezumat la cinci serii de câte șapte:
 3. a) 7 apostazii – „Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului…“ (3:7;3:12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1); „Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea“ (Jud. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25);
 4. b) 7 pedepse prin robie – „Și Domnul i-a vândut în mâinile lui…“ (3:8; 4:2; 10:7) sau „Și Domnul i-a dat…“ (6:1; 13:1);
 5. c) 7 perioade de pocăință – „Copiii lui Israel au strigat către Domnul…“ (3:9;3:15; 4:3; 6:7; 10:10);
 6. d) 7 izbăviri minunate
 7. e) 7 judecători – Otniel, Ehud, Samgar, Debora, Ghedeon, Iefta și Samson. Judecătorii au început la moartea lui Iosua și s-au încheiat la așezarea lui Saul pe tronul de rege.
 1. Capitolele 17-21 nu mai prezintă nici un judecător, ci doar apostazia generalizată, idolatria și lupta pentru putere. Deși au avut puteri militare, administrative și judiciare, judecători au fost un fel de guvernatori, de primari din zilele noastre. Ei se bucurau de respectul comunității, însă autoritatea lor nu a fost absolută, permanentă sau ereditară. Cartea Judecători prezintă în egală măsură dreptatea și harul lui Dumnezeu – dreptatea prin pedepsirea păcatului, iar dragostea prin iertarea evreilor. Astfel s-a încheiat o pagină de lupte și intrigi în Israel, care a deschis drumul monarhiei evreiești.

Fiind timpul rugăciunii, vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că întotdeauna găsește soluții să repare răul pe care noi l-am făcut. Slavă Lui! Apoi, vom continua cerând din partea Domnului înțelepciunea de a învăța din propriile greșeli. În primul rând să învățăm să nu le mai repetăm!

Pastor Luigi Mițoi

Tuesday, August 22, 2023:  Judges 21:1-25 – The Tribe of Benjamin’s Growth

 

The 12 tribes gathered together at Bethel before the Lord, and it was observed that the tribe of Benjamin was on the brink of extinction, with only 700 survivors. The situation was further complicated because the Israelites had sworn at Mizpah that none of them would give their daughters to a Benjamite (21:17-18). In this context, they used two methods to multiply the tribe of Benjamin:

 1. They brought 400 virgins from Jabesh-Gilead. Except for these girls, the population of this city had been exterminated.
 2. Each Benjamite was required to take a bride during the festival at Shiloh.

The Book of Judges consists of three sections spanning approximately 300 years:

 1. Chapters 1:1-3:6 address spiritual apostasy and its effects on God’s people.
 2. Chapters 3-16 detail the 12 judges and their activities. Although 12 judges are mentioned, only a few are discussed in depth. The entire content of the book can be summarized into five series of seven:
 3. a) 7 apostasies – “The children of Israel did evil in the sight of the Lord…” (3:7; 3:12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1); “In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes” (Jud. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25);
 4. b) 7 punishments of servitude – “And the Lord sold them into the hands of...” (3:8; 4:2; 10:7) or “And the Lord delivered them…” (6:1; 13:1);
 5. c) 7 periods of repentance – “The children of Israel cried out to the Lord…” (3:9; 3:15; 4:3; 6:7; 10:10);
 6. d) 7 miraculous deliverances;
 7. e) 7 judges – Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Jephthah, and Samson. The judges began after the death of Joshua and ended with the establishment of Saul as king.
 8. Chapters 17-21 no longer depict any judge, but instead showcase widespread apostasy, idolatry, and the struggle for power. Although they had military, administrative, and judicial powers, the judges were somewhat like governors or mayors of our times. They were respected by the community, but their authority was not absolute, permanent, or hereditary. The Book of Judges equally presents God’s justice and grace – justice through the punishment of sin, and love through the forgiveness granted to the Israelites. Thus, a chapter of battles and intrigues in Israel concluded, paving the way for the Jewish monarchy.

Now during our prayer time, we will thank God for always finding solutions to fix the harm we have done. Glory to Him! Then, we will continue to ask the Lord for the wisdom to learn from our own mistakes. First and foremost, to learn not to repeat them!