Treci la conținut Treci la subsol

22 octombrie

22 octombrie, 2023

Duminică, 22 octombrie 2023, 1 Regi 1:1-53 – Bătrânețea lui David și ungerea lui Solomon ca împărat

 

Cartea 1 Împărați a fost scrisă între anii 560 şi 540 î.Cr. și continuă prezentarea istoriei monarhiei evreiești. Primele 11 capitole sunt consacrate celor 40 de ani de domnie a lui Solomon, iar celelalte 11 capitole acoperă primii 80 de ani de existență separată a celor două regate divizate. Cartea 1 Împărați începe cu bătrânețea și moartea lui David, ridicarea lui Solomon și se încheie cu lucrarea lui Ilie. Începe cu o împărăție unită și se încheie cu o națiune divizată în două regate, Iuda și Israel.

 

Cărțile 1 și 2 Împărați încep cu construcția Templului și sfârșesc cu dărâmarea acestuia. Încep cu Împărații David și Solomon și se încheie cu împăratul Babilonului. Primul capitol prezintă ultimele evenimente din viața lui David și urcarea pe tron a fiului său, Solomon. David ajunsese la vârsta de aproximativ 70 de ani și era bătrân și bolnăvicios (2 Samuel 5:4). Deși viața lui a fost grea, plină de suferințe, încercări și războaie, nici un alt rege evreu nu a atins vârsta de 70 de ani.

 

Regele David era foarte slăbit și trupul lui nu mai reținea căldură. Mai întâi l-au acoperit cu pături, apoi, pentru că David era împărat, după obiceiul medical al vremii, au adus o fată fecioară, pe Abișag din Sunem, care să stea culcată lângă el în pat pentru a-l încălzi. A fost căutată o fată fecioară fiindcă nu avea obligații conjugale, era tânără, sănătoasă și puternică. Ea făcea și oficiul de asistentă, îngrijindu-l pe David care era foarte slăbit (vers. 15). Scriptura menționează că David nu s-a împreunat cu Abișag (vers. 4).

 

Chiar și pe patul de moarte, David a avut parte de probleme familiale. Adonai, cel de-al patrulea fiu al lui David, a crezut că este îndreptățit să preia tronul. Fiii mai mari, Amon și Absalom, erau morți. Despre Chileab nu se mai știa nimic – foarte probabil că era mort. ,,Adonia, fiul Haghitei, s-a îngâmfat zicând: „Eu voi deveni rege!“ El și-a pregătit un car, călăreți și cincizeci de bărbați care alergau înaintea lui” (vers. 5). Biblia îl prezintă pe Adonia ca pe un copil răsfățat și indisciplinat: ,,Tatăl său nu l-a mustrat niciodată, spunând: „De ce ai făcut astfel?“ (vers. 6). Iată falimentul lui David ca tată.

 

Adonia i-a atras pe generalul Ioab și pe preotul Abiatar de partea lui și împreună au organizat o lovitură de stat cu intenția să pună mâna pe tron. Este interesantă lipsa de loialitate a violentului Ioab față de David, regele care l-a făcut comandantul armatei sale. Probabil (și) din acest motiv numele lui Ioab nu este trecut în lista vitejilor lui David din 2 Samuel 23. David a avut însă de partea lui trei mari viteji: generalul Benaia (2 Samuel 8:18; 2:23, 23:20-23), preotul Țadoc (1 Cronici 12:28) și profetul Natan (2 Samuel 7:4-17, 12:1-4).

 

Natan a dejucat planul lui Adonia, a făcut un plan pe care i l-a împărtășit lui Bat-Șeba și împreună l-au convins pe David să poruncească ungerea lui Solomon ca împărat la Ghihon. Oaspeții lui Adonia au fugit pentru a nu fi asociați cu lovitura de stat a acestuia. Adonia s-a refugiat în Templu și s-a prins cu mâinile de coarnele altarului. Aceasta era o practică obișnuită în Israel (Exod 21:13-14) și simboliza mila unui om față de un dușman, după cum Dumnezeu a avut milă de oamenii păcătoși. Solomon nu l-a pedepsit, însă l-a avertizat și l-a trimis acasă.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru providența Sa. Voia lui Dumnezeu se împlinește, în ciuda tuturor loviturilor de stat. Singurele lucruri importante este să fim în voia Domnului și să avem încredere în Dumnezeu. Apoi vom continua rugăciunea cerând de la Dumnezeu demnitatea de a fi loiali. Dovada că cine trădează o dată va trăda de fiecare dată este confirmată de Adonia care a conspirat din nou și a fost ucis de Benaia din porunca regelui Solomon (2:13-25). Acesta este prețul trădării, a lipsei de loialitate.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, October 22, 2023: 1 Kings 1:1-53 – David in Old Age and the Anointing of Solomon as King

 

The book of 1 Kings was written between 560 and 540 B.C. and continues the presentation of the history of the Jewish monarchy. The first 11 chapters are dedicated to Solomon's 40-year reign, while the next 11 chapters cover the first 80 years of the separate existence of the two divided kingdoms. 1 Kings starts with David’s later years and his death, Solomon's rise to power, and ends with Elijah's works. It begins with a united kingdom and ends with a nation divided into two kingdoms, Judah and Israel.

 

1 and 2 Kings start with the construction of the Temple and end with its destruction. They start with Kings David and Solomon and conclude with the king of Babylon. The first chapter describes the final events of David's life and his son Solomon's ascension to the throne. David was about 70 years old, elderly and frail (2 Samuel 5:4). Although his life was difficult, filled with sufferings, trials, and wars, no other Jewish king reached the age of 70.

 

King David was very weak, and his body could no longer retain its heat. At first, they covered him with blankets. Then, because David was king and according to the medical custom of the time, they brought a virgin girl, Abishag from Shunem, to lie next to him in bed to warm him. They sought a virgin as she had no marital obligations, was young, healthy, and strong. She also served as an assistant, taking care of the very weak David (verse 15). Scripture mentions that David did not have relations with Abishag (verse 4).

 

Even on his deathbed, David faced family problems. Adonijah, David's fourth son, believed he was entitled to take the throne. His older brothers, Amon and Absalom, were dead. Nothing was known of Chileab – he was likely deceased. “Adonijah, the son of Haggith, became arrogant saying, 'I will become king!' He prepared a chariot, riders, and fifty men who ran before him” (verse 5). The Bible depicts Adonijah as a spoiled and undisciplined child: “His father never rebuked him, saying, 'Why have you done this?'” (verse 6). This shows David's failure as a father.

 

Adonijah managed to get General Joab and the priest Abiathar on his side, and together they orchestrated a coup to seize the throne. The violent Joab's lack of loyalty to David, the king who made him the army's commander, is striking. This is probably why Joab's name isn't listed among David's heroes in 2 Samuel 23. However, David had three great heroes on his side: General Benaiah (2 Samuel 8:18; 2:23, 23:20-23), the priest Zadok (1 Chronicles 12:28), and prophet Nathan (2 Samuel 7:4-17, 12:1-4).

 

Nathan thwarted Adonijah's plan, made a scheme which he shared with Bathsheba, and together they persuaded David to order Solomon's anointing as king at Gihon. Adonijah's guests fled to avoid association with his coup. Adonijah took refuge in the Temple and held onto the horns of the altar. This was a common practice in Israel (Exodus 21:13-14) and symbolized one's plea for mercy, just as God had mercy on sinful men. Solomon did not punish him but warned him and sent him home.

 

It is time for prayer, and we will thank God for His providence. God's will is fulfilled, despite all coups. The only important things are to be in God's will and to trust Him. We'll continue our prayer, asking God for the dignity of loyalty. The proof that one who betrays once will betray again is confirmed by Adonijah, who conspired again and was killed by Benaiah on King Solomon's orders (2:13-25). This is the price of betrayal and disloyalty.