Treci la conținut Treci la subsol

22 noiembrie

22 noiembrie, 2023

Miercuri, 22 noiembrie 2023, 2 Regi 10:1-36 – Domnia lui Iehu și pedeapsa casei lui Ahab

 

Iehu a domnit 28 de ani ca împărat în Israel și a fost asemenea unui instrument ascuțit al mâniei divine împotriva casei lui Ahab. Membrii familiei lui Abab se întinseseră ca o caracatiță peste toate structurile de conducere din poporul lui Dumnezeu.

 

În Samaria locuiau 70 de descendenți ai familiei lui Ahab și Iehu a organizat executarea lor. A poruncit uciderea familiei extinse a lui Azaria, ginerele lui Ahab, în număr de 42 de persoane. Apoi a ucis pe toți cei rămași din familia lui Ahab, pe toți preoții și slujitorii de la templul lui Baal, pe toți funcționarii sistemului lui Ahab. A distrus și a ars templul lui Baal cu toate uneltele lui. În râvna lui mare pentru Domnul, Iehu a omorât și mulți oameni nevinovați care intraseră în familia lui Ahab prin căsătorie.

 

Domnia lui Iehu, pe lângă marele merit de a elimina cu desăvârșire pe toți membri familii lui Ahab, a avut și câteva slăbiciuni:

1)    Asprimea lui Iehu a depășit intențiile lui Dumnezeu. Viclenia și minciuna care a dus la măcelul de la Izreel n-au plăcut Domnului. Iehu era pe cale de a deveni asemenea celor pe care fusese chemat să-i nimicească. Profetul Osea dezvăluie indignarea lui Dumnezeu față de cele petrecute la Izreel: „Şi Domnul i-a zis: ,,Pune-i numele Izreel; căci peste puţină vreme, voi pedepsi casa lui Iehu, pentru sângele vărsat la Izreel, şi voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel“ (Osea 1:4). Din aceste motive, un scriitor contemporan l-a numit pe Iehu ,,Nebunul cu inima curată” (2 Regi 9:20).

2)    După toată această demonstrație de purificare a sistemului religios, ar fi fost necesară organizarea sistemului de închinare din țară. Iehu a înlăturat răul, dar nu a adus binele. O națiune nu ajunge „neprihănită“ doar prin îndepărtarea răului, ci și prin învățarea umblării în ascultare de poruncile lui Dumnezeu.

 

Pentru râvna lui mare, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iehu: ,,Pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea Mea, și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia Mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel” (vers. 30).

 

În rugăciunea din această dimineață vom mulțumi lui Dumnezeu pentru răsplătirile Sale. Deși Iehu a fost radical și în râvna lui pentru răzbunarea sfințeniei lui Dumnezeu a omorât și oameni nevinovați, Dumnezeu l-a răsplătit pentru binele pe care l-a făcut. Scriptura menționează că ,,fiii tăi până la al patrulea neam vor sta pe scaunul de domnie al lui Israel” (vers. 30). Slujirea noastră are limite, însă Dumnezeu răsplătește binele pe care l-am făcut.

 

David a păcătuit grosolan. Deși avea harem, a comis adulter cu Baat-Șeba. Pentru că soțul ei era la război, Baat-Șeba nu putea justifica copilul care urma să se nască, așa că David a poruncit ca Urie să fie ucis. Un om așa de brav a trebuit să moară pentru momentul de nebunie al regelui David. Dumnezeu l-a pedepsit pe David pentru fiecare dintre păcatele sale, însă a văzut și binele pe care l-a făcut. După moartea lui David, Dumnezeu S-a purtat cu multă bunătate față de fiul său, Solomon. Bunătatea unui om nu ascunde păcatele pe care le-a făcut și Dumnezeu îl va pedepsi pentru aceste păcate. De asemenea, păcatele unui om nu ascund bunătatea lui ți Dumnezeu va răsplăti această bunătate.

 

Continuând rugăciunea, vom cere Domnului să ne facă buni și miloși pentru că ,,mila biruiește judecata” (Iacov 2:13). Dumnezeu să ne ajute să nu fim sângeroși, să nu fim cu alții mai aspri decât suntem cu noi înșine. Să nu fim cu alți oameni mai drepți decât este Dumnezeu. Domnul este drept la modul absolut, însă în egală măsură este bun și milos la modul absolut. În această milă este ascunsă iertarea păcatelor noastre de-o viață! Lăudat să fie Domnul!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, November 22, 2023: 2 Kings 10:1-36 – Jehu's Reign and the Punishment of Ahab's House

 

Jehu reigned for 28 years as king in Israel and served as a sharp instrument of divine wrath against the house of Ahab. The members of Ahab's family had spread like an octopus over all the leadership structures among God's people.

 

In Samaria, there lived 70 descendants of Ahab's family, and Jehu organized their execution. He ordered the killing of the extended family of Ahaziah, Ahab's son-in-law, numbering 42 people. Then he killed all who remained from Ahab's family, all the priests and servants of the temple of Baal, and all the officials of Ahab's system. He also destroyed and burned the temple of Baal with all its implements. In his great zeal for the Lord, Jehu also killed many innocent people who had entered Ahab's family by marriage.

 

Jehu's reign, beside the great merit of completely eliminating all members of Ahab's family, had a few weaknesses:

1)    Jehu’s severity exceeded God's intentions. The cunning and deception that led to the massacre at Jezreel did not please the Lord. Jehu was on the verge of becoming like those he was called to destroy. The prophet Hosea reveals God's indignation regarding the events at Jezreel: “ Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel” (Hosea 1:4). For these reasons, a contemporary writer called Jehu “The Madman with a Pure Heart” (2 Kings 9:20).

2)    After all this demonstration of purifying the religious system, it would have been necessary to organize the country's worship system. Jehu removed evil but did not bring good. A nation does not become “righteous” merely by removing evil, but also by learning to walk in obedience to God’s commands.

 

For his great zeal, God blessed Jehu: “Because you have done well in executing what is right in My eyes, and have done to the house of Ahab all that was in My heart, your children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel” (verse 30).

 

In this morning's prayer, we will thank God for His rewards. Although Jehu was radical and in his zeal for avenging God's holiness killed innocent people, God rewarded him for the good he had done. Scripture mentions that “your children of the fourth generation shall sit on the throne of Israel” (verse 30). Our service has limits, but God rewards the good we have done.

 

David committed a grave sin. Although he had a harem, he committed adultery with Bathsheba. Since her husband was at war, Bathsheba could not justify the child to be born, so David ordered Uriah to be killed. Such a brave man had to die for a moment of King David's folly. God punished David for each of his sins, but He also saw the good he had done. After David's death, God treated his son Solomon with great kindness. A person's goodness does not hide the sins they have committed, and God will punish them for these sins. Likewise, a person's sins do not overshadow their goodness, and God will reward this goodness.

 

Continuing in prayer, we will ask the Lord to make us kind and merciful, for “mercy triumphs over judgment” (James 2:13). May God help us to not be bloodthirsty, may He help us to not be harsher with others than we are with ourselves. Let us not be more righteous with other people than God is. The Lord is absolutely just, but equally, He is absolutely good and merciful. In this mercy is hidden the forgiveness of our lifelong sins! Praise be to the Lord!