Treci la conținut Treci la subsol

22 martie

22 martie, 2023

Miercuri, 22 martie 2023, Exodul 28:1-14 – Veșmintele preoțești

După ce Dumnezeu i-a dat lui Moise instrucțiunile necesare pentru facerea Cortului Întâlnirii, l-a instruit cu privire la preoții care urmau să conducă viața religioasă a națiunii alese. Preoții descind din Levi, prin Aaron, și ei purtau veșminte speciale. O parte din jertfă era rezervată pentru ei, iar ei erau datori să respecte un standard de ascultare și moralitate mai mare, fiind un exemplu pentru ceilalți oameni. Nu li se permitea să dețină proprietăți sau să practice altă meserie.

Preoții aveau următoarele atribuții în Cortul Întâlnirii:

1) Să ardă tămâie pe altarul de aur de două ori pe zi;

2) Să păstreze candelele sfeșnicului arzând;

3) Să se ocupe de pâinile de pe masa de punere înainte;

4) Să aducă jertfe pe altarul arderilor de tot și să binecuvânteze poporul.

Dincolo de aceste atribuții religioase, ei aveau responsabilitatea să prezideze în cazurile de judecată civilă (Numeri 5:5-31), să-i învețe pe oameni Legea (Deuteronom 17:9) și să ofere încurajări în perioadele de război (Deuteronom 20:2-4).

Hainele Marelui Preot erau diferite de hainele preoților pentru a sublinia importanța slujbei: ,,să slujească de cinste și podoabă” (v. 40). Efodul era o haină fără mâneci care acoperea partea superioară a corpului preotului. Pieptarul se purta peste efod, fiind făcut din același material cu efodul și având prinse de el 12 pietre prețioase, patru rânduri de câte trei. Sub efod, Marele Preot trebuia să poarte mantia albastră care ajungea până la genunchi. În partea de jos avea niște clopoței de aur. Pe cap purta o mitră din in pe care se aplica o placă din aur pe care scria: ,,sfințenie Domnului”. Tunica era o haină albă, lungă, purtată sub mantia efodului. Brâul era o curea lată așezată pe mijlocul preotului. Nerespectarea tuturor acestor instrucțiuni ducea la moarte.

În această dimineață ne închinăm, fiind copleșiți de măreția și sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, continuăm rugăciunea, cerând Domnului ascultare. Vrem să ascultăm de Domnul ,,în totul totului tot” (Deuteronom 18:13).

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, March 22, 2023: Exodus 28:1-14 – The Priestly Garments

 

After God gave Moses the necessary instructions for the building of the Tabernacle, He gave to him instructions regarding the priests who were to lead the religious life of the chosen nation. The priests descended from Levi, through Aaron, and they wore special garments. A portion of the sacrifice was reserved for them, and they were required to adhere to a higher standard of obedience and morality, as an example to the other people. They were not allowed to own property or practice any other profession.

The priests had the following duties in the Tabernacle:

1)    Burn incense on the golden altar twice a day.

2)    Keep the candles of the lampstand burning.

3)    Take care of the bread on the table of the Presence.

4)    Offer sacrifices on the burnt offering altar and to bless the people.

Beyond these religious duties, they had the responsibility to preside in cases of civil judgment (Numbers 5:5-31), to teach the people the Law (Deuteronomy 17:9), and to offer encouragement in times of war (Deuteronomy 20:2-4).

The garments of the High Priest were different from those of the priests to emphasize the importance of the service: “to serve for honor and adornment” (v. 40). The ephod was a sleeveless garment that covered the upper part of the priest’s body. The breastpiece was worn over the ephod, made of the same material as the ephod and with 12 precious stones attached to it, four rows of three each. Under the ephod, the High Priest was required to wear a blue robe that reached to the knees. At the bottom, it had some golden bells. On his head, he wore a linen turban to which a gold plate was applied; on it which was written “Holy to the Lord.” The tunic was a long white garment worn under the ephod robe. The sash was a wide belt placed on the priest’s waist. Failure to comply with all these instructions would lead to death.

This morning we will worship, overwhelmed by the greatness and holiness of God. Then, as we continue in prayer, let us ask the Lord for obedience. We want to obey the Lord “in all things” (Deuteronomy 18:13).