Treci la conținut Treci la subsol

22 ianuarie

22 ianuarie, 2024

Luni, 22 ianuarie 2024: 2 Cronici 17:1-19 – Iosafat, împăratul lui Iuda

 

Iosafat a devenit rege în Iuda, în locul tatălui său, Asa. El a fost un împărat bun, credincios și a umblat în ascultare de Dumnezeu. A fortificat cetățile cucerite de tatăl său și a îndepărtat idolatria din țară. A eliminat cultul păgân, idolii și altarele de pe dealuri/înălțimi.

 

În al treilea an de domnie, Iosafat a organizat un sistem de educație biblică în țară, trimițând căpetenii, preoți și leviți să-i învețe pe oameni în orașele lor Cartea Domnului (v. 7-9). Datorită mobilizării unei mari forțe militare, împărații vecini au manifestat teamă și respect față de Iosafat și i-au adus daruri.

 

El a înrolat în armată 1.160.000 de soldați, 780.00 din seminția Iuda și 380.000 din Beniamin. De asemenea, el a construit, a fortificat și a aprovizionat multe cetăți, strângând foarte multă hrană. Și-a organizat o gardă personală formată din ofițeri foarte bine pregătiți și soldați viteji.

 

Încă o dată putem vedea că o țară este organizată diferit de la un împărat la altul, exprimând capacitatea acestuia. Fiind un om credincios, iubitor de țară și de oameni, Iosafat a organizat și dezvoltat armata, relațiile diplomatice și afacerile. Împărații vecini au remarcat calitățile și potențialul lui, l-au respectat și i-au adus daruri.

 

Să ne rugăm pentru conducători să aibă frică de Dumnezeu, să fie integri, să aibă viziune și să conducă în frică de Domnul.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, January 22, 2024: 2 Chronicles 17:1-19 – Jehoshaphat, King of Judah

 

Jehoshaphat became king in Judah, succeeding his father, Asa. He was a good and faithful king; he walked in obedience to God. He fortified the cities his father had conquered and removed idolatry from the country. He eliminated the pagan cult, idols, and altars on the hills/high places.

 

In the third year of his reign, Jehoshaphat organized a system of biblical education in the country, sending leaders, priests, and Levites to teach the people in their cities the Book of the Lord (vv. 7-9). Due to the mobilization of a large military force, the neighboring kings showed fear and respect towards Jehoshaphat and brought him gifts.

 

He enlisted 1,160,000 soldiers in the army, 780,000 from the tribe of Judah and 380,000 from Benjamin. He also built, fortified, and provisioned many cities, gathering a great deal of food. He organized a personal guard made up of very well-trained officers and brave soldiers.

 

Once again we can see that a country is organized differently from one emperor to another, reflecting his capability. As a faithful man, a lover of country and people, Jehoshaphat organized and developed the army, diplomatic relations, and businesses. The neighboring kings noted his qualities and potential, respected him, and brought him gifts.

 

Let us pray for leaders to have the fear of God, to be honest, to have vision, and to lead in the fear of the Lord.