Treci la conținut Treci la subsol

21 ianuarie

21 ianuarie, 2024

 

Duminică, 21 ianuarie 2024, 2 Cronici 16:1-14 – Tratatul lui Asa cu Siria

 

Una dintre problemele împăraților din Israel consta în faptul că mulți evrei mergeau în Iuda la Ierusalim să se închine la Templu. Evreii prin excelență sunt un popor religios, iar Templul era sediul închinării lor. După ce s-a divizat națiunea, evreii din Iuda aveau Templu, preoții și sistemul de jertfe și de închinare. Din acest motiv, mulți evrei din Israel treceau în Iuda să se închine la Templu din Ierusalim.

 

Baesa, împăratul Israelului, a vrut să oprească migrarea israelienilor spre Iuda, drept pentru care a încorporat și a fortificat orațul Rama, situat pe granița dintre Israel și Iuda. El a vrut să controleze acest punct de trecere, acțiune care l-a speriat și l-a nemulțumit pe Asa, regele din Iuda. Atât de amenințat s-a simțit Asa, încât l-a mituit pe Ben-Hadad, împăratul Siriei, să rupă relațiile diplomatice cu Baesa și să-i declare război. Ben-Hadad a acceptat propunerea lui Asa, a invadat Israelul și a cucerit două orașe de pe graniță, Dan și Abel-Maim. În fața acestei agresiuni militare, Baesa s-a retras, iar Asa a folosit materialele de construcție la fortificarea cetăților Mițpa și Ghibea (cetatea regelui Saul).

 

Dumnezeu l-a mustrat pe Asa prin prorocul Hanani pentru că s-a încrezut în sirieni, în loc să se încreadă în Dumnezeu care l-a ajutat să-i învingă pe etiopieni (2 Cronici 14). Drept pedeapsă, prorocul Hahani i-a spus lui Asa că va avea parte de răboaie în ultimii șase ani ai domniei sale. Mesajul prorocului l-a supărat atât de tare pe Asa, încât l-a băgat în închisoare pe Hanani.

 

Nu a trecut mult timp și regele Asa s-a îmbolnăvit de picioare. Scriptura menționează că nu a căutat ajutorul Domnului, ci a apelat la doctori. Peste doi ani Asa a murit și a fost îngropat cu onoruri regale. Deși Asa a fost un împărat foarte credincios, reputația sa a fost pătată în situațiile în care, în loc să caute ajutorul Domnului, el a cerut ajutorul regelui sirian pentru conflictul cu Baesa și al doctorilor în legătură cu boala sa la picioare.

 

Lecția de viață pe care o luăm din acest pasaj este că nu numai împărații răi sunt predispuși să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu, ci și oamenii speciali ai lui Dumnezeu. Această realitate ridică nivelul de alertă în conștiința noastră și ne motivează să ne rugăm insistent lui Dumnezeu, cerând puterea și înțelepciunea să veghem cu mai multă grijă asupra deciziilor și comportamentelor noastre.  

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, January 21, 2024: 2 Chronicles 16:1-14 – Asa’s Treaty with Syria

 

One of the challenges for the emperors of Israel was that many Jews would go to Judah in Jerusalem to worship at the Temple. The Jews are quintessentially a religious people, and the Temple was the center of their worship. After the nation divided, the Jews in Judah had the Temple, the priests, and the system of sacrifices and worship. For this reason, many Jews from Israel would cross into Judah to worship at the Temple in Jerusalem.

 

Baasha, the king of Israel, wanted to stop the migration of Israelis to Judah, so he incorporated and fortified the town of Ramah, located on the border between Israel and Judah. He wanted to control this crossing point, an action that scared and displeased Asa, the king of Judah. Asa felt so threatened that he bribed Ben-Hadad, the king of Syria, to break diplomatic relations with Baasha and to declare war on him. Ben-Hadad accepted Asa's proposal, invaded Israel, and conquered two border cities, Dan and Abel-Maim. In the face of this military aggression, Baasha withdrew, and Asa used the construction materials to fortify the cities of Mizpah and Geba (the city of King Saul).

 

God rebuked Asa through the prophet Hanani for relying on the Syrians instead of trusting in God who had helped him defeat the Ethiopians (2 Chronicles 14). As a punishment, the prophet Hanani told Asa that he would face wars in the last six years of his reign. The prophet's message angered Asa so much that he imprisoned Hanani.

 

Not long after, King Asa became ill with a disease in his feet. The Scripture mentions that he did not seek the Lord's help but turned to physicians. Two years later, Asa died and was buried with royal honors. Although Asa was a very faithful emperor, his reputation was tarnished in situations where, instead of seeking the Lord's help, he sought the help of the Syrian king for the conflict with Baasha and of physicians for his foot disease.

 

The life lesson we take from this passage is that not only bad emperors are prone to sin before God, but also God's chosen people. This reality raises the level of alertness in our conscience and motivates us to pray earnestly to God, asking for the strength and wisdom to watch more carefully over our decisions and behaviors.