Treci la conținut Treci la subsol

22 februarie

22 februarie, 2023

 Miercuri, 22 februarie 2023`, Geneza 50:1-26 – Înmormântarea lui Iacov

            Iacov a insistat să fie înmormântat în peștera de la Macpela pentru că acolo erau înmormântați oamenii din viața lui: bunicii Avraam și Sara, părinții Isaac și Rebeca, Lea, prima nevastă a lui Iacov. A avut o viață zbuciumată, dar a murit împăcat la vârsta de 147 de ani. Și-a dorit mult binecuvântarea și a învățat cu greu lecția potrivit căreia binecuvântarea vine DOAR de la Dumnezeu. Iosif și egiptenii l-au jelit pe Iacov șaptezeci de zile, cu două zile mai puțin decât era jelit un faraon.

            Înconjurat de familia extinsă, de slujitorii, bătrânii și călăreții egipteni, Iosif, în mijlocul unei procesiuni impresionante, merge în Canaan. După ce au trecut Iordanul și au intrat în Canaan au avut un bocet de cinci zile. Este pentru prima oară când Iosif se întoarce în țara lui natală după 39 de ani.

            Iosif și alaiul s-au întors în Egipt. Anii au trecut și Iosif a murit. Ca și tatăl său, Iacov, a smuls familiei promisiunea că-i vor duce osemintele în ȚARĂ (v. 24-25; Exod 13:19; Iosua 24:32; Evrei 11:22). Cartea Geneza este cartea creației și căderii, cartea începutului poporului Evreu. Iosif a murit la 110 ani, Iacov la 147, Isaac la 180 și Avraam la 175. Cartea Geneza se încheie cu promisiunea (încă) neîmplinită că ,,sămânța” va moșteni ,,țara promisă”. Mesia care va veni va îndepărta blestemul, punându-l asupra Sa și aducând binecuvântarea pe care o va pune asupra noastră.

            Începem rugăciunea din această dimineață mulțumindu-I Domnului pentru exemplul vieții de credință a patriarhilor. Apoi, vom continua să ne rugam pentru unitatea, responsabilitatea și credincioșia familiilor noastre.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, February 22, 2023: Genesis 50:1-26 – Jacob’s Burial

Jacob insisted on being buried in the cave at Machpelah because the important people from his life were buried there: Abraham and Sarah, Isaac and Rebekah, and Leah, Jacob’s first wife. He had a tumultuous life, but he died peacefully at the age of 147. He greatly desired blessing and learned the hard lesson that blessing comes ONLY from God. Joseph and the Egyptians mourned Jacob for seventy days, two days less than the mourning for a pharaoh.

Surrounded by his extended family, servants, elders, and Egyptian horsemen, Joseph, amid an impressive procession, travels to Canaan. After crossing the Jordan River and entering Canaan, they all mourned for five days. This was the first time Joseph returned to his homeland after 39 years.

Joseph and his entourage returned to Egypt. Years passed and Joseph died. Like his father Jacob, he made his family promise that they would take his bones back to the LAND (see v. 24-25; Exodus 13:19; Joshua 24:32; Hebrews 11:22). The book of Genesis is the book of creation and fall, the book of the beginning of the Jewish people. Joseph died at the age of 110, Jacob at 147, Isaac at 180, and Abraham at 175. The book of Genesis ends with the (still) unfulfilled promise that the “seed” would inherit the “promised land.” The coming Messiah would remove the curse, placing it upon Himself, and bringing the blessing that He would place upon us.

We begin our prayer this morning by thanking the Lord for the examples of faith in the lives of the patriarchs. Then, we will continue to pray for the unity, responsibility, and faithfulness of our families.