Treci la conținut Treci la subsol

22 aprilie

22 aprilie, 2024

 

Luni, 22 aprilie 2024, Iov 37:1-24 – A doua parte a celui de-al doilea discurs al lui Elihu

 

De data aceasta, Elihu vede suveranitatea și puterea lui Dumnezeu manifestate în natură, iarnă și vară.

– ,,trăsnetul tunetului Său” (vers. 2)

– ,,Fulgerul Lui luminează până la marginile pământului” (vers. 3). De cinci ori menționează ,,fulgerul”.

– ,,El zice zăpezii: ,,Cazi pe pământ.” (vers. 6a)

– ,,Zice același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi” (vers. 6b).

– ,,vijelia vine de la miazăzi și vânturile de la miază noapte” (vers. 9).

– ,,Dumnezeu prin suflarea Lui face gheața…” (vers. 10).

– ,,Încarcă norii cu aburi…” (vers. 11). 

 

Remarcăm două lucruri despre aceste fenomene ale naturii în raport cu Dumnezeu:

1. Ele demonstrează suveranitatea și puterea lui Dumnezeu.

2. Asemenea unor slujitori ascultători, aduc judecata și pedeapsa divină peste anumiți oameni, peste casele, culturile și proprietățile lor.

 

Elihu îl îndeamnă pe Iov să mediteze la spusele despre minunile lui Dumnezeu. Astfel, va înțelege mai bine cine și cum este Dumnezeu (vers. 14-18).

 

În final, Elihu îi explică lui Iov că nu va avea resursele necesare să renunțe la mândria lui atât timp cât nu va înțelege puterea și suveranitatea lui Dumnezeu în natura, în fenomenele naturii.

 

Adevărul este că una dintre manifestările revelației divine este descoperirea lui Dumnezeu în natură. Varietatea, diversitatea și complexitatea naturii poartă mesajul înțelepciunii și creativității lui Dumnezeu.

 

În rugăciunea din această dimineață putem contempla creația lui Dumnezeu, minunăția făpturii umane și bunătatea realizării planului de mântuire.

 

Toate acestea ne vor ajuta să ne încredem mai mult în Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Monday, April 22, 2024: Job 37:1-24 –  Part 2 of Elihu's Second Speech

 

This time, Elihu observes God’s sovereignty and power manifested in nature, winter, and summer.

·      the rumbling that comes from His mouth” (verse 2)

·      He unleashes His lightening beneath the whole heaven” (verse 3). He mentions “lightning” five times.

·      He says to the snow, 'Fall on the earth.'” (verse 6a)

·      and to the rain shower, ‘Be a mighty downpour’.” (verse 6b).

·      The tempest comes out from its chamber” (verse 9).

·      The breath of god produces ice…” (verse 10).

·      He loads the clouds with moisture…” (verse 11).

 

We notice two things about these natural phenomena in relation to God:

1.     They demonstrate the sovereignty and power of God.

2.     Like obedient servants, they bring divine judgment and punishment upon certain people, their homes, crops, and properties.

 

Elihu urges Job to reflect on the words about the wonders of God. Thus, he will better understand who and how God is (verse 14-18).

 

Finally, Elihu explains to Job that he will not have the resources to give up his pride if he does not understand the power and sovereignty of God in nature, in natural phenomena.

 

The truth is that one of the manifestations of divine revelation is the discovery of God in nature. The variety, diversity, and complexity of nature carry the message of God’s wisdom and creativity.

 

In this morning's prayer, we can contemplate God's creation, the marvel of human creatures, and the goodness of the plan of salvation.

 

All of these will help us trust in God more.