Treci la conținut Treci la subsol

21 septembrie

21 septembrie, 2023

Joi, 21 septembrie 2023, 1 Samuel 25:1-44 – Asprimea lui Nabal față de David

 

Capitolul de față începe cu moartea marelui profet, Samuel. Tot poporul l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Plânsul este normal la înmormântare. Ceea ce nu este normal este faptul că uneori vedem valoarea oamenilor doar după ce au murit. Din nefericire, trebuie să ne moară părinții pentru ,,a afla” că am avut părinți speciali și valoroși! Ce bine ar fi să conștientizăm acest adevăr în timpul vieții lor!

 

David a plecat cu oamenii lui la Rama și, fiind flămânzi și fără rezerve de hrană, au cerut alimente de la Nabal, un om foarte bogat care-și tundea oile în Carmel. Nabal, un om fără înțelepciune, mândru și arogant, i-a refuzat cu răutate pe trimișii lui David. Carmel se afla în pustiul Iudeii, la aproximativ 15 km de Hebron. David a luat 400 de bărbați și au plecat să ia cu forța de la Nabal lucrurile de care aveau nevoie.

 

Abigail, soția lui Nabal, era o femeie foarte înțeleaptă și, înțelegând pericolul care se abate asupra casei ei, și-a făcut un plan să-și salveze familia. A luat cât a putut de repede multe alimente și a ieșit înaintea lui David și a vitejilor lui. A vorbit cu umilință și multă înțelepciune, rugându-l pe David să-l ierte pe Nabal pentru că este un om fără judecată.

 

Impresionat de curajul, responsabilitatea și înțelepciunea ei, David a luat alimentele și s-a întors în tabără fără să-l mai pedepsească pe Nabal. Nabal a auzit cât de aproape a fost ca să fie ucis de David, inima i s-a împietrit și după zece zile a murit (vers. 36-38).

 

Fiind impresionat de caracterul și frumusețea lui Abigail care rămăsese văduvă, David i-a propus să devină soția lui. Abigail a devenit a treia soție a lui David, pe lângă Ahinoam și Mical. În perioada aceea, în absența lui David din Ghibea, Saul dăduse pe Mical lui Palti ca să fie soția lui (vers. 43-44).

 

Este din nou timpul rugăciunii. Îl vom folosi cu discernământ și vom mulțumi Domnului cu recunoștință pentru că ne dă întotdeauna sfat și călăuzire. El ne da îndemn să facem binele și să ne ferim de rău. Apoi vom continua rugăciunea cerând Domnului călăuzire și echilibru în momentele de criza. Uneori, sub presiunea unor împrejurări dificile, putem acționa greșit sub imperiul mâniei. Duhul Domnului să Se odihnească peste mintea și sufletele noastre!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Thursday, September 21, 2023: 1 Samuel 25:1-44 – Nabal's Harshness Towards David

 

The chapter begins with the death of the great prophet, Samuel. The entire nation mourned and buried him in his home at Ramah. Mourning is a natural reaction to death. However, what's not normal is realizing the value of people only after they are gone. Sadly, sometimes our parents must pass away before we “discover” their worth and significance. How wonderful it would be if we could recognize this truth while they are still alive!

 

David and his men left for Ramah. Hungry and without food supplies, they asked for provisions from Nabal, a very wealthy man who was shearing his sheep in Carmel. Nabal, lacking wisdom and exuding pride and arrogance, harshly rejected David's envoys. Carmel was located in the Judean wilderness, about 15 km from Hebron. In response, David took 400 men and set out to forcibly take what they needed from Nabal.

 

Abigail, Nabal's wife, was a very wise woman. Recognizing the imminent danger that loomed over her household due to her husband's actions, she quickly devised a plan to save her family. Swiftly gathering a substantial amount of food, she went out to meet David and his warriors. With humility and great wisdom, she pleaded with David to forgive Nabal, explaining that he was a senseless man.

 

Moved by her courage, responsibility, and insight, David accepted the food and returned to camp, sparing Nabal any punishment. When Nabal heard how close he came to being killed by David, his heart failed him, and ten days later, he died (verses 36-38).

 

Impressed by the now widowed Abigail’s character and beauty, David proposed marriage to her. Abigail became David's third wife, in addition to Ahinoam and Michal. During this period, in David's absence from Gibeah, Saul had given Michal to Palti as his wife (verses 43-44).

 

It's once again prayer time. We'll use it wisely, expressing gratitude to the Lord for always providing guidance and wisdom. He prompts us to do good and avoid evil. We'll continue our prayer by asking for His guidance and balance during times of crisis. Sometimes, under the pressure of challenging circumstances, we can act wrongly, driven by anger. May the Spirit of the Lord rest upon our minds and souls!