Treci la conținut Treci la subsol

21 mai

21 mai, 2023

Duminică, 21 mai 2023, Numeri 22:1-41 – Moabiții și Balaam

 

Copiii lui Israel au ajuns aproape de Țara Promisă – în câmpia Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Balac, împăratul Moabului, nu-i dorea deloc pe evrei ca vecini. El știa de victoria lor asupra lui Sihon, împăratul Amoriților, și de cea a lui Og, împăratul Basanului.

 

Balac are o altă strategie, are o strategie spirituală. El trimite după Balaam, fiul lui Beor, un profet neevreu, un (probabil fost) ghicitor faimos (24:1; Iosua 13:22), pentru a-i blestema pe evrei. El știa că Balaam avea puterea de a rosti binecuvântări și blesteme care se puteau împlini. Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Balaam și i-a spus să nu blesteme poporul evreu, ci să-l binecuvânteze.

 

Este greu de înțeles dualitatea din viața lui Balaam – ghicitor și profet. Dumnezeu răaspunde rugăciunii unui ghicitor? Dumnezeu S-a descoperit lui Abimelec, împăratul Gherarului (Geneza 20:6-7). Dumnezeu S-a descoperit lui Faraon în vis (Geneza 41:25). S-a descoperit împăratului Nebucadnețar într-un vis (Daniel 4:1-18).

 

Balaam a refuzat să blesteme poporul evreu. Balac nu a renunțat la planul său, ci a trimis din nou o delegație la Balaam, formată din oameni mai proeminenți. Balaam refuză din nou (24:13). Totuși, Balaam a spus că Îl va întreba încă o dată pe Domnul. Și de data aceasta Dumnezeu îl oprește, însă îi cere să meargă în Moab.

 

A doua zi, Balaam a plecat în Moab călare pe o măgăriță. Dumnezeu S-a aprins de mânie și îngerul Domnului i-a blocat drumul. Când măgărița a văzut îngerul Domnului, s-a speriat și a ieșit de pe drum. Balaam a bătut măgărița și ea a revenit pe drum. Într-un loc unde drumul era strâmt, îngerul a blocat drumul și măgărița s-a oprit. Balaam a bătut-o din nou și de data aceasta măgărița a vorbit. Balaam era în mijlocul unei minuni!

 

Experiența aceea enigmatică a schimbat în bine viața lui Balaam. Când Balac l-a reîntâlnit pe Balaam, și-a exprimat indignarea pentru că acesta a întârziat atât de mult. Au plecat amândoi la Chirirat-Hutot și apoi la Bamot Baal.

 

Fiind dimineață, vom mulțumi Domnului în rugăciune pentru grija pe care o are față de noi și membrii familiei noastre. Protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu ne-au acompaniat în fiecare zi. Apoi, vom continua să ne rugăm, cerând de la Dumnezeu înțelepciune de sus, discernământ spiritual și darul deosebirii duhurilor.  

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Sunday, May 21, 2023: Numbers 22:1-41 – The Moabites and Balaam

 

The children of Israel had nearly reached the Promised Land – in the plains of Moab, beyond the Jordan, facing Jericho. Balak, the king of Moab, did not want the Israelites as neighbors at all. He knew of their victory over Sihon, the king of the Amorites, and over Og, the king of Bashan.

 

Balak had a different strategy, a spiritual strategy. He sends for Balaam, the son of Beor, a non-Jewish prophet, a (likely former) famous fortuneteller (24:1; Joshua 13:22), to curse the Israelites. He knew that Balaam had the power to pronounce blessings and curses that could come true. God answered Balaam's prayer and told him not to curse the Jewish people but to bless them.

 

It is difficult to understand the duality in Balaam's life – a diviner and a prophet. Does God answer the prayer of a diviner? God revealed Himself to Abimelech, the king of Gerar (Genesis 20:6-7). God revealed Himself to Pharaoh in a dream (Genesis 41:25). He revealed Himself to King Nebuchadnezzar in a dream (Daniel 4:1-18).

 

Balaam refused to curse the Israelites. Balak did not give up his plan but sent a delegation to Balaam again, consisting of more prominent people. Balaam refused again (24:13). However, Balaam said he would ask the Lord once more. And this time, God stops him but asks him to go to Moab.

 

The next day, Balaam set out for Moab riding on a donkey. God became angry, and the angel of the Lord blocked his path. When the donkey saw the angel of the Lord, it got scared and went off the road. Balaam beat the donkey, and it returned to the road. In a narrow place where the road was blocked, the angel stopped, and the donkey stopped. Balaam beat it again, and this time the donkey spoke. Balaam was in the midst of a miracle!

 

That enigmatic experience changed Balaam's life for the better. When Balak met Balaam again, he expressed his indignation at Balaam’s delay. They both went to Kiriath Huzoth and then to Bamoth Baal.

 

This morning we will thank the Lord in prayer for His care for us and our family members. God's protection and blessing have accompanied us every day. Then, we will continue to pray, asking God for wisdom from above, spiritual discernment, and the gift of distinguishing spirits.