Treci la conținut Treci la subsol

21 februarie

21 februarie, 2024

Miercuri, 21 februarie 2024, Ezra 9:1-15 – Problema căsătoriilor mixte – Rugăciunea lui Ezra

 

Ezra, fiind un bun învățător al Legii, a provocat o puternică reformă spirituală în rândul evreilor întorși cu Zorobabel din Babilon cu 79 de ani în urmă. În acest interval de opt decenii, căpeteniile au văzut stilul de viață și tendințele evreilor întorși din robie. Învățătura și influența lui Ezra a sensibilizat conștiințele lor, drept pentru care au vorbit cu Ezra despre păcatul căsătoriilor mixte: ,,…și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor, și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora.” (v. 2)

 

Legea interzicea israelienilor să se căsătorească cu femei neevreice pentru evitarea idolatriei (Exod 34:15-16). Căsătoriile mixte erau privite ca o rupere a legăturii cu Dumnezeu. Cum putea un bărbat evreu să gestioneze dezacordul dintre dragostea lui față de soție și dragostea soției lui față de idoli? Dumnezeu a știut că o soție păgână va avea o altă perspectivă despre viață, despre fidelitate, despre credință și neprihănire, despre spiritualitate și moralitate. Soțiile regelui Solomon sunt un exemplu grăitor (1 Regi 11:3-5).

 

Când Dumnezeu a promis fericirea în căsătorie a exclus o astfel de căsătorie mixtă care implică foarte mult dezacord. Orice diferență din relația de căsătorie va fi rezolvată (dacă se va putea rezolva) cu o măsură suplimentară de energie (dragoste, răbdare, iertare, renunțarea la nevoia de a avea dreptate…). Oamenii vor să aibă căsătorii fericite, în timp ce principiile de bază ale unei relații/căsătorii fericite sunt în mod complet neglijate.

 

Amintiți-vă de faptul că Avraam il trimite pe Eliezer, cel mai înțelept rob al său, să-i aducă fiului său Isaac o soție din neamul lui (Geneza 24:1-8). De asemenea, Iacov este trimis de tatăl său Isaac să-și găsească soție între rudele lui din Mesopotamia (Geneza 28:1-5). În situația de excepție în care se realiza o căsătorie mixtă, acesta devenea un motiv de adâncă întristare pentru părinți și comunitate (Geneza 26:34-35).

 

Conștientizând această realitate dramatică, Ezra și-a smuls părul de pe cap, și-a sfâșiat hainele și s-a smerit, așezându-se pe pământ până la jertfa de seară (v. 3-4). Apoi, s-a ridicat și s-a rugat cu mâinile îndreptate spre cer (v. 5-15). A fost o rugăciune a pocăinței, o rugăciune reprezentativă, rugăciunea unui lider ce se ruga în numele întregii comunități.

 

Și pentru noi este timpul rugăciunii. Și noi reprezentăm o problemă, o familie, un ideal pe care ni l-a împărtășit Dumnezeu prin Cuvântul sfânt. Este timpul să devenim un Ezra al generației noastre. Un Ezra care suferă pentru păcatul altora, nu alții pentru păcatul lui. Un Ezra care înțelege durerea lui Dumnezeu și mijlocește pentru oameni: ,,Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’” (Ioel 2:17) 

 

 

 

Wednesday, February 21, 2024: Ezra 9:1-15 – The Issue of Mixed Marriages – Ezra's Prayer

 

Ezra, as a good teacher of the Law, initiated a strong spiritual reform among the Jews who returned with Zerubbabel from Babylon 79 years prior. In this eight-decade interval, the leaders observed the lifestyle and tendencies of the Jews who returned from captivity. Ezra's teaching and influence sensitized their consciences, which is why they spoke to Ezra about the sin of mixed marriages: “…they have taken their daughters for themselves and for their sons, and have mingled the holy race with the peoples of those lands.” (v. 2)

 

The Law forbade Israelites to marry non-Jewish women so that they would avoid idolatry (Exodus 34:15-16). Mixed marriages were seen as a breach of the covenant with God. How could a Jewish man manage the disagreement between his love for his wife and her love for idols? God knew that a pagan wife would have a different perspective on life, loyalty, faith and righteousness, spirituality, and morality. King Solomon's wives are a telling example (1 Kings 11:3-5).

 

When God promised happiness in marriage, He excluded such mixed marriage that involved a lot of disagreement. Any difference in the marriage relationship would be resolved (if possible) with an extra measure of energy (love, patience, forgiveness, giving up the need to be right…). People want to have happy marriages, while the basic principles of a happy relationship/marriage are completely neglected.

 

Remember that Abraham sent his wisest servant, Eliezer, to bring a wife from his own people for his son Isaac (Genesis 24:1-8). Similarly, Jacob was sent by his father Isaac to find a wife among his relatives in Mesopotamia (Genesis 28:1-5). When a mixed marriage occurred as an exception, it became a reason for deep sorrow for parents and the community (Genesis 26:34-35).

 

Realizing this dramatic reality, Ezra tore his hair from his head, tore his garments, and humbled himself, sitting on the ground until the evening sacrifice (v. 3-4). Then, he stood up and prayed with his hands stretched towards heaven (v. 5-15). It was a prayer of repentance, a representative prayer, the prayer of a leader who prayed on behalf of the entire community.

 

And for us, it is also a time for prayer. We represent a problem, a family, an ideal that God has shared with us through His holy Word. It is time to become an Ezra for our generation. An Ezra who suffers for the sins of others, not others for his sin. An Ezra who understands God’s pain and intercedes for people: “Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, 'Spare Your people, O Lord, Do not make your inheritance an object of scorn, a byword among the nations. Why should they say among the peoples, ‘Where is their God?’ ” (Joel 2:17)