Treci la conținut Treci la subsol

20 noiembrie

20 noiembrie, 2023

Luni, 20 noiembrie 2023, 2 Regi 8:1-29 – Sunamita este ajutată de Elisei

 

Peste Israel a venit o foamete aspră de 7 ani (4:38; 6:25; 7:4) urmare a apostaziei poporului (1 Regi 18:2). Elisei a sugerat familiei din Sunem care l-a găzduit (2 Regi 4:8-11), să scape de secetă, mutându-se într-o altă zonă. Ei au plecat în Filistia și după anii de secetă s-au întors în Israel. Sunamita a mers la împăratul Ioram și l-a rugat să-i dea înapoi proprietățile pe care și le însușise altcineva în lipsa ei.

 

Ca o coincidență, tocmai atunci împăratul îl ascultă fascinat pe Ghehazi care-i povestea despre cum l-a înviat Elisei pe fiul unei familii din Sunem. Când Ghehazi a văzut-o pe sunamită apropiindu-se, i-a spus regelui: ,,Aceasta este femeia despre care tocmai îți povesteam”. Ioram a întrebat-o pe sunamită despre detaliile acelui miracol și ea i-a povestit cu emoție. Împăratul i-a restituit femeii proprietățile și venitul ogorului din ultimii șapte ani. Dumnezeu a orchestrat toate lucrurile în beneficiul acestei familii pe care a răsplătit-o pentru generozitatea de care a dat dovadă, găzduindu-l pe Elisei în călătoriile lui.

 

Nu peste mult timp, Elisei a făcut o vizită în Damasc, deși sirienii pierduseră câteva războaie în fața Israelului datorită înștiințărilor trimise de Dumnezeu evreilor prin el. Regele sirian Ben-Hadad era bolnav și, având respect față de oficiul profetic al lui Elisei, l-a trimis pe slujitorul său, Hazael, să-L întrebe pe Dumnezeu prin profet dacă se va vindeca de boala lui. Elisei i-a răspuns: ,,Se va tămădui, dar va muri” (vers. 10). Apoi, Elisei, profund îndurerat, i-a prorocit lui Hazael că va ajunge împărat și va face mult rău poporului lui Dumnezeu.

 

Hazael s-a întors la împărat și i-a spus din partea prorocului că se va face sănătos de boala lui. A doua zi, Hazael l-a ucis pe Ben-Hadat. S-a întâmplat exact cum spuse Elisei: ,,Se va vindeca, dar va muri”.

 

Ioram, fiul lui Ahab, era împărat în Israel de cinci ani, când pe tronul lui Iuda s-a urcat Ioram, fiul lui Iosafat. Coincidența face ca ambii împărați să aibă același nume, doar că primul, Ioram, domnea în Regatul de Nord, iar cel de-al doilea domnea în Regatul de Sud.

 

Ioram, împăratul lui Iuda, s-a căsătorit cu fiica împăratului Ahab și, în felul acesta, a devenit cumnat cu Ioram care domnea la Samaria. Soția lui l-a atras spre idolatrie și a intrat în istorie ca fiind un împărat rău. După opt ani de domnie, împăratul lui Iuda a murit și în locul său a început să domnească Ahazia, fiul său. Asemenea tatălui său, Ioram, Ahazia a practicat idolatria, influențând națiunea să se îndepărteze de Dumnezeu. De asemenea, a mers la război împotriva sirienilor împreună cu Ioram, împăratul lui Israel.

 

Peisajul acestui capitol este îmbibat de idolatrie și indiferență față de Dumnezeu. Modelul blestemat al lui Ahab a influențat negativ împărații care au urmat la tronul lui Iuda și Israel.

 

Ne vom opri din studiu Scripturilor pentru rugăciune. Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toți liderii care trăiesc o viață curată și sunt model de sfințenie și slujire pentru popor și pentru generațiile tinere. Apoi ne vom ruga lui Dumnezeu pentru lideri credincioși și responsabili, în casele lor, în casa lui Dumnezeu și în țară. În felul acesta Dumnezeu Își va întoarce fața înspre oameni și îi va binecuvânta.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Monday, November 20, 2023: 2 Kings 8:1-29 – Elisha Helps the Shunammite Woman

 

As a consequence of the people’s apostasy (1 Kings 18:2), a severe famine came over Israel for seven years (4:38; 6:25; 7:4). Elisha suggested that the family from Shunem who had hosted him (2 Kings 4:8-11) escape the drought by moving to another area. They left for Philistia and after the years of drought, they returned to Israel. The Shunammite woman went to King Joram and asked him to return the properties that others had taken in her absence.

 

By coincidence, just then, the king was listening fascinated to Gehazi who was telling him about how Elisha had revived the son of a family from Shunem. When Gehazi saw the Shunammite approaching, he said to the king, “This is the woman, my lord the king, and this is her son whom Elisha restored to life.”  Joram asked the Shunammite about the details of that miracle and she emotionally told him. The king restored the woman's properties and the income from her land for the last seven years. God orchestrated everything to the benefit of this family, which He rewarded for their generosity in hosting Elisha in his travels.

 

Not long after, Elisha visited Damascus, even though the Syrians had lost several wars to Israel due to the warnings sent by God to the Jews through him. The Syrian King Ben-Hadad was ill, and, out of respect for Elisha's prophetic office, sent his servant Hazael to inquire of God, through the prophet, about whether he would recover from his illness. Elisha replied, “He will certainly recover, but he will in fact die” (verse 10). Then, deeply distressed, Elisha prophesied to Hazael that he would become king and do much evil to God's people.

 

Hazael returned to the king and told him what the prophet had said, that he would recover from his illness. The next day, Hazael killed Ben-Hadad. It happened exactly as Elisha had said: “He will certainly recover, but he will in fact die.”

 

Joram, the son of Ahab, had been king in Israel for five years when Joram, the son of Jehoshaphat, ascended to the throne of Judah. By coincidence, both kings had the same name, with the first Joram reigning in the Northern Kingdom, and the second in the Southern Kingdom.

 

Joram, the king of Judah, married the daughter of King Ahab and thus became the brother-in-law of Joram who reigned in Samaria. His wife led him to idolatry, and he went down in history as an evil king. After eight years of reign, the king of Judah died and was succeeded by his son Ahaziah. Like his father Joram, Ahaziah practiced idolatry, leading the nation away from God. He also went to war against the Syrians with Joram, the king of Israel.

 

The landscape of this chapter is steeped in idolatry and indifference to God. The cursed pattern of Ahab negatively influenced the kings who followed on the throne of Judah and Israel.

 

We will pause our study of the Scriptures for prayer. We will thank God for all the leaders who live a pure life and are a model of holiness and service to the people and to the younger generations. Then we will pray to God for faithful and responsible leaders, in their homes, in the house of God, and in the country. In this way, God will turn His face towards people and bless them.