Treci la conținut Treci la subsol

19 noiembrie

19 noiembrie, 2023

Duminică, 19 noiembrie 2023, 2 Regi 7:1-20 – Vestirea lui Elisei

 

Samaria era asediată de sirieni, alimentele erau pe sfârșite și prețurile erau foarte mari. În contextul acesta, Elisei rostește o profeție care era greu de crezut. El a spus că a doua zi asediul se va încheia și va exista hrană multă și ieftină. O măsură de făină se va vinde cu un siclu și două măsuri de orz se vor vinde cu același preț.

 

Călărețul care îl ajuta tot timpul pe împărat nu a crezut profeția și l-a confruntat pe Elisei în public, spunându-i: ,,Chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?” Elisei i-a răspuns: ,,Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele” (vers. 2).

 

În afara cetății erau patru leproși în carantină. Având doar alternativa să moară de foame, au ales să mergă în tabăra sirienilor după mâncare, în speranța că se vor bucura de bunăvoința acestora. Ajungând în tabără, au constat cu stupoare că tabăra era goală. Dumnezeu făcuse ca sirienii să audă zgomote provenite din nord și sud, să se sperie și să fugă pentru a-și salva viața.

 

Cei patru leproși au mâncat pe săturate. Apoi, au mers în tabără și au spus tuturor de vestea cea bună. Împăratul a crezut inițial că este o cursă, drept pentru care a trimis un grup de cinci soldați să spioneze orașul. Cei care au intrat primii în oraș au luat hrana și au vândut-o cu prețul prorocit de Elisei. Atât de mare a fost îmbulzeala de la poarta cetății, încât călărețul care îl ajută pe împărat și avea rolul să păzească poarta a fost călcat în picioare de mulțime și a murit.

 

Fiind timpul să ne rugăm, vom mulțumi Domnului împreună fiindcă asigură hrană poporului Său. Continuând rugăciunea, vom cere de la Dumnezeu discernământ și călăuzire pentru a evalua prorociile și a lua ce este bun. Nici una dintre cele două extreme nu sunt bune, de aceea cercetarea mesajului profețit este indispensabilă.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Sunday, November 19, 2023: 2 Kings 7:1-20 – Elisha's Prophecy

 

Samaria was besieged by the Syrians, food supplies were running out, and prices were very high. In this context, Elisha stated a prophecy that was hard to believe. He said that by the next day the siege would end and there would be plenty of cheap food. A measure of flour would sell for a shekel and two measures of barley for the same price.

 

The officer who had always assisted the king did not believe the prophecy and confronted Elisha in public, saying, “even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen?” Elisha replied, “You will see it with your own eyes, but you will not eat any of it” (verse 2).

 

Outside the city, there were four lepers in quarantine. Facing the alternative of dying from hunger, they chose to go to the Syrian camp for food, hoping to benefit from their mercy. Arriving at the camp, they were astonished to find it deserted. God had caused the Syrians to hear noises from the north and the south, become frightened, and flee to save their lives.

 

The four lepers ate their fill. Then, they went into the camp and told everyone the good news. Initially, the king believed it to be a trap, so he sent a group of five scouts to spy in the city. Those who first entered the city took the food and sold it at the price prophesied by Elisha. The rush at the city gate was so great that the officer who assisted the king and was responsible for guarding the gate was trampled underfoot by the crowd and died.

 

As it is time to pray, we will thank the Lord together because He provides food for His people. Continuing in prayer, we will ask God for discernment and guidance to evaluate prophecies and to take what is good. Neither of the two extremes is good, therefore scrutinizing the prophesied message is indispensable.