Treci la conținut Treci la subsol

20 aprilie

20 aprilie, 2023

Joi, 20 aprilie 2023, Leviticul 18:1-30 – Legi privitoare la relațiile intime

 

În Cartea Levitic sunt tratate pe larg relațiile sexuale interzise. Cele mai multe legi şi reguli privitoare la relațiile intime se găsesc în capitolele 18, 19:20-22, 20:11-21. Capitolele 18, 19 și 20 prezintă legile moralității legământului și reținerea de la practicile păgâne prin aplicarea poruncilor în diferite situații ale vieții: (1) Capitolul 18 – Condamnarea imoralității; (2) Capitolul 19 – Păcate sociale; (3) Capitolul 20 – Pedeapsa pentru încălcarea poruncilor.

 

Toate interdicțiile din prezentul capitol au două obiective: (1) Promovarea și păstrarea principiilor sanctității căsătoriei (2) și stabilitatea și protejarea vieții de familie. În Levitic 18

Dumnezeu prescrie pedepse aspre pentru diferite tipuri de relații intime considerate aberante sau nenaturale: adulter, incest, homosexualitate și bestialitate (zoofilie). Fiecare dintre acestea amenință atât cadrul familiei, cât și al societății, deoarece sunt motivate de patimă, egocentrism și dezechilibru.

 

Dumnezeu, în calitate de Creator, Își manifestă dreptul de a pune legi care să guverneze viețile și relațiile dintre oameni: ,,Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru” (v. 2). Scopul lui Dumnezeu este ca poporul Său să evite obiceiurile păcătoase ale altor națiuni, în mod deosebit Egiptul, țară din care au plecat, și Canaanul, țară în care urmau să ajungă.

 

Restricțiile conjugale și sexuale din Levitic 18 constituie un suport pentru o viață de familie stabilă și fericită:

1.      Interdicții împotriva incestului (v. 6-18):

Principiul de bază este: ,,Să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea” (v. 6). Expresia „să nu descoperi goliciunea”, folosită frecvent în Leviticul 18, se referă la relații sexuale, singura excepție fiind relația intimă din cadrul căsătoriei. Dumnezeu a poruncit evreilor să nu se căsătorească/să nu aibă relații intime cu tatăl/mama (v. 7), cu tatăl vitreg/mama vitregă (v. 8), cu fratele/sora, cu fratele vitreg/sora vitregă (v. 9, 11), cu nepotul/bunicul, nepoata/bunica (v. 10), cu unchiul/mătușa (v. 12-14), cu nora/ginerele (v. 15), cu nepotul vitreg/bunicul vitreg, nepoata vitregă/bunica vitregă (v. 17), cu cumnatul/cumnata (v. 16, 18). Motivul acestor interdicții era legătura de rudenie de sânge (v. 6). Foarte probabil că era și faptul că deveneau ,,un singur trup” (Geneza 2:24) cu rude de sânge.

2.      Interdicții împotriva deviațiilor sexuale (19-23):

Relațiile intime în timpul ciclului lunar (v. 19; 15:19-24); adulterul (v. 20); sacrificarea copiilor prin ardere (unii teologi sunt de părere că aici era vorba despre dedicarea copiilor pentru prostituție religioasă – v. 21); homosexualitatea (v. 22); bestialitatea/zoofilia (v. 23).

 

Puritatea sexuală este una dintre cele mai înalte forme de sfințenie, iar gestionarea acestui aspect al vieții presupune multă înfrânare, maturitate și înțelepciune. Cea mai bună soluție pentru evitarea acestei categorii de păcate este: ,,fugiți de curvie” (1 Corinteni 6:18; 2 Timotei 2:22; 2 Petru 1:4).

 

O nouă dimineață! O nouă oportunitate să ne închinăm înaintea Domnului! Vom mulțumi Domnului pentru că lărgește orizontul nostru biblic și teologic, ajutându-ne să înțelegem mai bine limitele adânci ale sfințeniei lui Dumnezeu. Apoi, vom cere Domnului puterea să ne înfrânăm nu doar acțiunile trupului, ci și motivațiile interioare, pornirile inimii și gândurile.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, April 20, 2023:  Leviticus 18:1-30 – Laws regarding intimate relationships

 

The Book of Leviticus extensively discusses prohibited sexual relationships. Most laws and rules regarding intimate relationships can be found in chapters 18, 19:20-22, and 20:11-21. Chapters 18, 19, and 20 present the laws regarding the morality of the covenant and the avoidance of pagan practices by applying commandments in various life situations: (1) Chapter 18 – Condemnation of immorality; (2) Chapter 19 – Social sins; (3) Chapter 20 – Punishment for breaking commandments.

 

All the prohibitions in this chapter have two objectives: (1) Promoting and preserving the principles of the sanctity of marriage and (2) maintaining stability and protecting family life. In Leviticus 18, God prescribes severe punishments for different types of intimate relationships considered aberrant or unnatural: adultery, incest, homosexuality, and bestiality (zoophilia). Each of these threatens both the family and the social framework, as they are motivated by passion, egocentrism, and imbalance.

 

God, as the Creator, manifests His right to establish laws that govern people's lives and relationships: “I am the Lord your God” (v. 2). God's purpose is for His people to avoid the sinful customs of other nations, especially Egypt, the country they had left, and Canaan, the country they were to enter.

 

The conjugal and sexual restrictions in Leviticus 18 provide support for a stable and happy family life:

1)    Prohibitions against incest (v. 6-18): The basic principle is: “You shall not uncover the nakedness of any close relative” (v. 6). The expression “shall not uncover nakedness,” frequently used in Leviticus 18, refers to sexual relationships, the only exception being the intimate relationship within marriage. God commanded the Israelites not to marry/have intimate relations with father/mother (v. 7), stepfather/stepmother (v. 8), brother/sister, stepbrother/stepsister (v. 9, 11), nephew/grandfather, niece/grandmother (v. 10), uncle/aunt (v. 12-14), daughter-in-law/son-in-law (v. 15), step-nephew/step-grandfather, step-niece/step-grandmother (v. 17), brother-in-law/sister-in-law (v. 16, 18). The reason for these prohibitions was blood relation (v. 6). It was most likely also because they became “one flesh” (Genesis 2:24) with blood relatives.

2)    Prohibitions against sexual deviations (19-23): Intimate relationships during the menstrual cycle (v. 19; 15:19-24); adultery (v. 20); child sacrifice through burning (some theologians believe this referred to dedicating children to religious prostitution – v. 21); homosexuality (v. 22); bestiality/zoophilia (v. 23).

 

Sexual purity is one of the highest forms of holiness, and managing this aspect of life requires much restraint, maturity, and wisdom. The best solution to avoid this category of sins is to “flee from sexual immorality” (1 Corinthians 6:18; 2 Timothy 2:22; 2 Peter 1:4).

 

A new morning! A new opportunity to worship the Lord! We will thank the Lord for expanding our biblical and theological horizon, helping us better understand the deep limits of God's holiness. Then, we will ask the Lord for the power to not only restrain the actions of our bodies, but also our inner motivations, desires of the heart, and thoughts.