Treci la conținut Treci la subsol

19 aprilie

19 aprilie, 2023

Miercuri, 19 aprilie 2023, Leviticul 17:1-16 – Legile privitoare la consumul de carne și sânge

 

Capitolul de față se referă la două greșeli potențiale ale evreilor: jertfele de animale și consumarea cărnii. Prima lor greșeală potențială a fost întâmpinată de reglementarea dată de Dumnezeu prin Moise cu privire la interdicția omorârii animalelor fără ca să fie aduse ca jertfa în Cortul Întâlnirii.

 

În călătoria prin pustie, toți cei care doreau să mănânce carnea animalelor domestice trebuiau să le aducă mai întâi ca jertfă de mulțumire (Levitic 17:5). Jertfa de mulțumire era singura jertfă din care închinătorul primea o parte pentru a o consuma acasă cu familia sau prietenii (7:15-21). Această indicație divină împlinea nevoile preoților și împiedica posibilitatea aducerii de jertfe la idoli. Pedeapsa pentru nerespectarea acestei legi era moartea (17:4).

 

A doua greșeală potențială a evreilor era consumarea sângelui. Versetul 11 prezintă două argumente care susțin interdicția de a consuma sânge:

1) Viața trupului este în sânge. Sângele se identifică cu viața, or reținerea de la consumarea sângelui demonstrează respect față de sanctitatea vieții.

2) Dumnezeu a ales sângele jertfei ca preț de răscumpărare pentru viața omului. Reținerea de la consumarea sângelui înseamnă respect față de caracterul sacru al ispășirii: ,,Vi l-am dat (sângele) ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru păcatele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire” (v. 11).

 

Având prin mila Stăpânului parte de o nouă dimineață, ne vom smeri în rugăciune, mulțumindu-I pentru viață. Vom mulțumi pentru viața Mântuitorului care a fost sacrificată în locul nostru și pentru răscumpărarea noastră. El a prețuit viețile noastre mai mult decât propria Sa viață. Apoi ne vom ruga cerând de la Dumnezeu puterea să ne practicăm cu tragere de inimă credința pe care am primit-o prin Cuvânt și în felul acesta să onorăm Viața care s-a consumat pentru noi și binele nostru etern.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, April 19, 2023: Leviticus 17:1-16 – Laws Regarding the Consumption of Meat and Blood

 

This chapter refers to two potential mistakes Jews can make: animal sacrifices and the consumption of meat. Their first potential mistake was addressed by the regulation God gave through Moses regarding the prohibition of killing animals without bringing them as a sacrifice in the Tabernacle.

 

During their journey through the wilderness, anyone who wanted to eat the meat of domesticated animals had to first bring them as a sacrifice of thanksgiving (Leviticus 17:5). The thanksgiving sacrifice was the only sacrifice from which the worshipper received a portion to consume at home with their family or friends (7:15-21). This divine instruction fulfilled the needs of the priests and prevented the possibility of offering sacrifices to idols. The punishment for not obeying this law was death (17:4).

 

The second potential mistake was the consumption of blood. Verse 11 presents two arguments supporting the prohibition of consuming blood:

1)    The life of the body is in the blood. Blood is identified with life and refraining from consuming blood demonstrates respect for the sanctity of life.

2)    God chose the blood of the sacrifice as the price of redemption for human life. Refraining from consuming blood means respect for the sacred character of atonement: “I have given it (the blood) to you to make atonement for your lives on the altar; for it is the blood that makes atonement for one's life” (v. 11).

 

By the mercy of the Lord, as we revel in a new morning, we will humble ourselves in prayer, thanking Him for life. We will give thanks for the life of the Savior who was sacrificed in our place and for our redemption. He valued our lives more than His own. Then we will pray, asking God for the strength to practice with heartfelt faith the Word we have received, and in this way, honor the Life that was consumed for us and our eternal well-being.