Treci la conținut Treci la subsol

2 mai

2 mai, 2024

Joi, 2 mai 2024, Psalm 5:1-12

Acest psalm este o rugăciune a lui David când a fost amenințat de dușmani. Cele două categorii de oameni prezentați în psalmul 1, oameni buni și oameni răi, sunt prezenți și în psalmul 5. Cel mai probabil că psalmii 3, 4 și 5 se referă la perioada răzvrătirii lui Absalom.

Mesajul acestui psalm are trei părți:

1.     David Îi cere lui Dumnezeu să-l asculte (vers. 1-7): ,,Pleacă-Ți urechea la cuvintele mele…”; ,,Ascultă suspinurile mele…”; ,,Ia aminte la strigătele mele…

 

David este omul care știe de la cine să ceară ajutor în vreme de necaz, rugăciunea lui constituindu-se într-un apel urgent înaintea lui Dumnezeu. Faptul că de două ori face referire la ,,dimineața” (vers. 3) demonstrează că înainte de orice activitate, el își făcea timp să se roage lui Dumnezeu.

 

David Îi prezintă Domnului situația, gândurile și sentimentele sale (vers. 1-4):

a)     Pentru David, Dumnezeu este un Dumnezeu care aude (vers. 1-3). Experiența rugăciunii lui David ne învață să ne rugăm ordonat, să ne așezăm subiectele de rugăciune și să ne rugăm cu scop.

b)    Pentru David, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt (vers. 4): ,,Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-I placă răul”. Termenul aici este ,,ilegalitate” (,,… căruia să-I placă ilegalitatea”).

 

2.     David Îi cere lui Dumnezeu să-l călăuzească (vers. 8-9). Din rugăciunea lui David înțelegem că vorbirea lui Ahitofel și Absalom era caracterizată de ,,minciună”, ,,lingușeală” și ,,ticăloșie”. El compară ,,gâtlejul celor răi” cu un ,,mormânt deschis”. El se roagă lui Dumnezeu să-l călăuzească și să-l ferească de planurile lor rele.

 

3.     David Îi cere Domnului să-i facă dreptate (vers. 10-12)Deși el vorbește despre distrugerea celor răzvrătiți (vers. 10), nu se referă la răzbunare, altfel s-ar fi răzbunat pe Șimei pentru răul care i l-a făcut. De asemenea, nu i-ar fi cerut generalului Ioab să se poarte cu blândețe cu Absalom.   

În încheiere, David anticipează bucuria celor răscumpărați (vers. 11-12). În aceste cuvinte, el zugrăvește imaginea caracterului lui Dumnezeu. Felul în care ne închinăm, ne rugăm, cântăm, predicăm, evanghelizăm, ne îmbrăcăm, relaționăm, ne comportăm în biserică… demonstrează cum este Dumnezeu în mintea noastră.

Tradițiile oamenilor sunt diferite și, într-o mare măsură nebiblice, însă Scriptura pe care o citim zilnic ni-L prezintă în mod autentic și deplin pe Dumnezeu și caracterul Său. Vom ști cum să ne sfințim doar în măsura în care cunoaștem caracterul și voia lui Dumnezeu. Înțelegând acest adevăr monumental, Filip i-a cerut Mântuitorului: ,,Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns” (Ioan 14:8). Cristos i-a răspuns: ,,Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl” (vers. 9b). Caracterul lui Dumnezeu este descoperit în viața și activitatea Mântuitorului.

În rugăciunea pe care o vom face împreună vom cere Domnului puterea de a-L imita pe Cristos. El este modelul! Modelul nostru nu este denominațional, contemporan sau tradițional, modelul este BIBLIC.

Este recomandat să citim Biblia în loc să întrebăm pe oameni ce trebuie să facem în legătură cu viața spirituală. În felul acesta vom fi scutiți de foarte multe chinuri și păcate.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Thursday, May 2, 2024 –  Psalm 5:1-12

 

This psalm is a prayer by David when he was threatened by enemies. The two categories of people presented in Psalm 1, good people and evil people, are also present in Psalm 5. It is likely that Psalms 3, 4, and 5 refer to the period of Absalom's rebellion.

 

The message of this psalm has three parts:

1.     David asks God to listen to him (verses 1-7): “Listen to my words…”; “consider my lament…”; “Hear my cry...”

 

David is a man who knows from whom to seek help in times of trouble, his prayer being an urgent appeal before God. The fact that he refers to “morning” twice (verse 3) shows that before any activity, he took time to pray to God.

 

David presents his situation to the Lord, his thoughts and feelings (verses 1-4):

a)     For David, God is a God who hears (verses 1-3). David's prayer experience teaches us to pray in an orderly manner, to organize our prayer topics, and to pray purposefully.

b)    For David, God is a holy God (verse 4): “For You are not a God who takes pleasure in wickedness.” The term here is “wickedness” (“…who takes pleasure in wickedness“).

 

2.     David asks God to guide him (verses 8-9). From David's prayer, we understand that the speech of Ahithophel and Absalom was characterized by “lies”, “flattery”, and “wickedness”. He compares “the throat of the wicked” to an “open grave“. He prays to God to guide him and protect him from their evil plans.

 

3.     David asks the Lord for justice (verses 10-12). Although he speaks of destroying the rebels (verse 10), he does not refer to revenge, otherwise he would have taken revenge on Shimei for the harm he did to him. In addition, he would not have asked General Joab to treat Absalom gently.

 

In conclusion, David anticipates the joy of the redeemed (verses 11-12). In these words, he paints a picture of God's character. The way we worship, pray, sing, preach, evangelize, dress, relate, and behave in church… demonstrates what God is like in our minds.

 

People's traditions differ and are largely unbiblical, however, the Scripture we read daily authentically and fully presents God and His character. We will know how to sanctify ourselves only to the extent that we know the character and will of God. Understanding this monumental truth, Philip asked the Savior: “Show us the Father, and that is enough for us” (John 14:8). Christ replied: “Whoever has seen Me has seen the Father” (verse 9b). God's character is revealed in the life and work of the Savior.

 

In the prayer we will pray together, we will ask the Lord for the strength to imitate Christ. He is the model! Our model is not denominational, contemporary, or traditional; the model is BIBLICAL.

 

It is advisable to read the Bible instead of asking people what we should do regarding our spiritual life. In this way, we will be spared from many torments and sins.