Treci la conținut Treci la subsol

1 mai

1 mai, 2024

Miercuri, 1 mai 2024 – Psalm 4:1-8

Ideea de bază a psalmului de astăzi este strigătul regelui David după ajutorul lui Dumnezeu. Apoi este avertismentul lui David către dușmanii săi, cărora le amintește că Dumnezeu l-a ales și îl va proteja de oricine va vrea să-i facă rău. De asemenea, acesta este cel dintâi psalm cu indicații muzicale prezentate în antet.

Sintagma ,,Către mai marii cântăreților” ar putea însemna că psalmul acesta este unul care aparține colecției de imnuri ale conducătorului muzical. Expresia aceasta se găsește de 55 de ori în Psalmi și o dată în cartea Habacuc (3:19).  

Psalmul 4 a fost numit ,,rugăciune de seară” și a fost considerat continuarea psalmului 3. Seara, psalmistul privește înapoi spre necazurilor zilei și e mulțumitor față de Dumnezeu.

Ca și psalmul precedent, psalmul 4 este format din trei părți:

I. O RUGĂCIUNE URGENTĂ CĂTRE DUMNEZEU (vers.1)

1. Rugăciunea lui David nu este făcută din obicei, ci este o nevoie urgentă: ,,Dumnezeul neprihănirii” mele se referă la ,,Dumnezeul cel drept, care face dreptate.” Viața lui David depindea de răspunsul lui Dumnezeu: ,,Răspunde-mi când strig.”

2. David se roagă lui Dumnezeu să ridice presiunea sufocantă de peste el: ,,scoate-mă la loc larg”.

3. David apelează la favoarea lui Dumnezeu: ,,Ai milă de mine”. Foarte probabil că David se ruga să nu-Și amintească Dumnezeu de păcatele lui.

II. UN MESAJ AUTORITAR PENTRU DUȘMANI (vers. 2-5)

Ca și în psalmul 2, David se adresează cu autoritate, folosind porunci (vers. 3-4):

a) ,,să știți”

b) ,,cutremurați-vă”

c) ,,nu păcătuiți”

d) ,,spuneți în inimile voastre”

e) ,,tăceți”

f) ,,aduceți jertfe”

g) ,,încredeți-vă în Domnul”

El nu mai vorbește ca un fugar; dimpotrivă, vorbește ca un rege pentru supușii lui, ca un tată pentru fiul său, Absalom. David îi confruntă pe cei răzvrătiți și nedrepți, amintindu-le că Dumnezeu îi pune deoparte doar pe cei evlavioși (vers. 3). Este greu de spus dacă expresia pe care David o folosește 9(,,slava mea” – v. 2) se referă la onoarea lui sau la onoarea lui Dumnezeu.

III. ÎNCREDERE MANIFESTATĂ ÎIN TĂCERE (vers. 6-8)

Nu știm sigur cine sunt cei ,,mulți” (vers. 6) care întreabă: ,,cine ne va arăta fericirea?”

1. Cel  mai probabil că sunt cei care au fost descurajați, nemulțumiți și în suferință din cauza succesului răzvrătiților care au tulburat țara în dorința de a pune mâna pe putere. Este greu să rabzi nedreptatea atunci când ai dreptate, însă Pavel spunea: ,,lucrurile acestea lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Oamenii care nu au o gândire duhovnicească în astfel de situații se pierd, renunță sau se răzvrătesc. 

2. Cei ,,mulți” pot fi cei mulți din 3:1 și 3:2, adică dușmanii lui David – ,,fiii oamenilor” din 4:2.

Regele David menționează trei lucruri pe care le va primi sau le-a primit deja de la Dumnezeu:

a) ,,Să răsară lumina feței Tale” (v. 6b)

b) ,,Tu-mi dai mai multă bucurie în inimă” (v. 7)

c) ,,Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea” (v. 8)    

Trebuie remarcat faptul că David nu a cerut arme, bani, armată, tronul, Ierusalimul… nimic, nimic material.

CE A ÎNȚELES DAVID DIN ACEASTĂ NEPLĂCUTĂ EXPERIENȚĂ?

1. Mântuirea este personală (deși în vremea lui închinarea era națională): ,,Dumnezeul neprihănirii mele” (vers. 1).

2. Mântuirea trebuie practicată: ,,Până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni?” (vers. 2)

3. Mântuirea conduce la sfințire: ,,Cutremurați-vă și nu păcătuiți” (vers. 4).

4. Mântuirea conduce la slujire: ,,Aduceți jertfe neprihănite” (vers. 5).

6. Mântuirea conduce la bucurie, satisfacție și semnificație: ,,Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului” (vers. 7).

7. Mântuirea conduce la siguranță și pace: ,,Eu mă culc și adorm în pace…” (vers. 8).

Lecția de viață a acestui psalm constă în faptul că, indiferent de câte pericole sunt în jurul nostru, încrederea vine din interior pentru că acolo Dumnezeu este prezent. Să ne rugăm pentru harul de a păstra plinătatea prezenței lui Dumnezeu și pentru puterea de a nu trăi în frică niciodată. Dumnezeu este cu noi în fiecare clipă!

 Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Wednesday, May 1, 2024 – Psalm 4:1-8

 

The central idea of today's Psalm is King David's cry for God's help. It includes David's warning to his enemies, reminding them that God has chosen him and will protect him from anyone who wishes to harm him. In addition, this is the first psalm with musical directions mentioned in the header.

 

The phrase “To the chief Musician” might suggest that this psalm belongs to the collection of hymns of the musical leader. This expression is found 55 times in the Psalms and once in the book of Habakkuk (3:19).

 

Psalm 4 has been called an “evening prayer” and is considered a continuation of Psalm 3. In the evening, the Psalmist looks back on the day's troubles and is thankful to God.

Like the previous psalm, Psalm 4 consists of three parts:

 

I. AN URGENT PRAYER TO GOD (verse 1)

1.     David's prayer is not out of habit but a pressing need: “my righteous God” refers to “the just God who administers justice.” David's life depends on God's response: “Answer me when I call to you.”

2.     David asks God to lift the suffocating pressure that is on him: “give me relief from my distress.”

3.     David appeals to God's favor: “Have mercy on me.” David likely prayed for God not to remember his sins.

 

II. AN AUTHORITATIVE MESSAGE FOR ENEMIES (verses 2-5)

As in Psalm 2, David speaks with authority, using commands (verses 3-4):

a)     know”

b)    “tremble”

c)     “do not sin”

d)    “search your hearts”

e)     “be still”

f)     “offer sacrifices”

g)    “trust in the Lord

 

He no longer speaks as a fugitive; instead, he speaks as a king to his subjects, like a father to his son, Absalom. David confronts the rebellious and unjust, reminding them that God sets apart only the pious (verse 3). It is unclear if David's expression ( “my glory” – v. 2) refers to his honor or God's honor.

 

III. TRUST MANIFESTED IN SILENCE (verses 6-8)

It is uncertain who the “many” (verse 6) are, asking: “who will bring us prosperity?”

 

These are likely people who are discouraged, dissatisfied, and suffering because of the success of the rebels who have disturbed the country in their desire to seize power. It is hard to endure injustice when you are right, but Paul said: “All things work together for good for those who love God” (Romans 8:28). People who lack spiritual thinking in such situations get lost, give up, or rebel.

 

The “many” might be the many from 3:1 and 3:2, that is, David's enemies – “the sons of men” from 4:2.

 

King David mentions three things he will receive or has already received from God:

a)     Let the light of Your face shine upon us” (v. 6b)

b)    Fill my heart with joy” (v. 7)

c)     You alone, Lord, make me dwell in safety” (v. 8)

 

It is noteworthy that David did not ask for weapons, money, an army, the throne, Jerusalem… nothing material.

 

WHAT DID DAVID LEARN FROM THIS UNPLEASANT EXPERIENCE?

1.     Salvation is personal (though worship at his time was national): “my righteous God” (verse 1).

2.     Salvation must be practiced: “How long will you love delusions and seek false gods?” (verse 2)

3.     Salvation leads to sanctification: “Tremble and do not sin” (verse 4).

4.     Salvation leads to service: “Offer right sacrifices” (verse 5).

5.     Salvation leads to joy, satisfaction, and meaning: “You have given me greater joy than they have from their grain and new wine” (verse 7).

6.     Salvation leads to security and peace: “In peace I will lie down and sleep” (verse 8).

 

The life lesson of this psalm is that, regardless of how many dangers surround us, trust comes from within because that is where God is present. Let us pray for the grace to maintain the fullness of God's presence and the strength never to live in fear. God is with us every moment!