Treci la conținut Treci la subsol

2 august

2 august, 2023

Miercuri, 2 august 2023, Judecători 1:1-36 – Conflictele dintre evrei și popoarele autohtone

 

Judecătorii au fost niște eliberatori ai poporului aleși și împuterniciți de Dumnezeu pentru a scoate poporul din mâna dușmanilor. Ei au fost conducători militari și civili, având printre altele și funcție juridică. Perioada judecătorilor a început după moartea lui Iosua și s-a încheiat la încoronarea regelui Saul, o perioadă de aproximativ 300 de ani. Din punct de vedere istoric, perioada judecătorilor conduce la instaurarea monarhiei. Scopul cărții Judecătorilor a fost să demonstreze apostazia Israelului și judecata lui Dumnezeu asupra lui.

 

Țara a fost dată de Dumnezeu celor 12 seminții ale evreilor, însă fiecare seminție trebuia să lupte pentru alungarea canaaniților care mai rămăseseră în țară. Semințiile lui Iuda și Simeon au făcut o alianță militară împotriva acestora. Locuitorii Canaanului trăiau în zona vest a râului Iordan și în câmpia din zona de coastă și văi. Amoriții locuiau în zonele deluroase. Fereziții erau un grup mai mult social decât etnic, însemnând ,,săteni”.

 

Iuda a luptat împotriva canaaniților și fereziților și a învins zece mii dintre aceștia, cucerind multe cetăți. Efraim și Manase au cucerit Betelul, însă Manase nu a putut cuceri Izreelul. Efraim nu a putut cuceri Ghezerul, iar Zabulon, Așer și Neftali nu au putut alunga pe canaaniți.

 

Începem rugăciunea din această dimineață mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru că ne-a învățat lecția cucerii teritoriilor pierdute în tinerețe. Apoi, vom cere Domnului să ne dea puterea necesară pentru a alunga din inima noastră viciile și dependențele pe care le-am cultivat în anii de dinaintea convertirii sau chiar a maturizării spirituale. Dumnezeu să fie lăudat pentru că ne-a dat biruință!

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Wednesday, August 2, 2023: Judges 1:1-36 – Conflicts Among the Jews and the Native People

 

Judges were people chosen to be liberators and empowered by God to deliver the people from the hand of the enemies. They were both military and civilian leaders, and, among other things, had a judicial function. The period of the judges began after the death of Joshua and ended with the coronation of King Saul, a period of about 300 years. Historically, the period of the judges leads to the establishment of the monarchy. The purpose of the Book of Judges was to demonstrate Israel’s apostasy and God's judgment upon them.

 

God gave the land to the 12 tribes of the Jews, but each tribe had to fight to drive out the Canaanites who had remained in the country. The tribes of Judah and Simeon formed a military alliance against them. The Canaanites lived in the western area of the Jordan River and in the plains along the coast and valleys. The Amorites lived in hilly areas. The Perizzites were more of a social group than an ethnic one, meaning “villagers.”

 

Judah fought against the Canaanites and Perizzites and defeated ten thousand of them, conquering many cities. Ephraim and Manasseh conquered Bethel, but Manasseh could not conquer Izreel. Ephraim could not conquer Gezer, and Zebulun, Asher, and Naphtali could not drive out the Canaanites.

 

We start this morning's prayer by thanking God for teaching us the lesson of conquering lost territories in our youth. Then, we will ask the Lord to give us the necessary strength to drive out of our hearts the vices and dependencies that we cultivated in the years before our conversion or even spiritual maturation. Praise be to God for He has given us victory!